13:12, 48; 14:1, 21, 22

Numba tuhu Mbalanape naPaulu vavemanyinyine nakole, oloze vazachile nangolo mangana vakafwe vatu vamichima yamwaza vapwenga vaka-Kulishitu

  • Vambulililenga vatu vakuvisemwa namiyachi yosena

  • Vakolezezele tumbaji vavahya “vatwamenga lika mulufwelelo”