Zef 2:2, 3

Twatela kuzachila Yehova nangolo jetu josena keshi nge kulihana kuli ikiye kahako, numbanyi akatuyovole halikumbi lyautenu wenyi. Twatela kulinga vyuma vize Zefwanyiya alwezele vaIsalele.

  • Mutondenu Yehova: Twatela kutunga usepa wakukola naYehova nakulikata naliuka lyenyi

  • Tondenunga kwoloka: Kundwizenunga jishimbi jaYehova jakwoloka

  • Tondenunga kuvova: Lingenunga mwaya muchima waKalunga nakwitavila kuhuhumuna chenyi

Uno ngunahase kutonda ngachilihi Yehova, nakwoloka chenyi nakuvova chenyi?