17:11-18

Vyuma muka natulinangula hali ou mujimbu hakupwa namuchima wakusakwilila?

  • Twatela kusakwililanga vakwetu

  • Twatela kusakwililanga vakwetu namuchima wetu wosena mwomwo cheji kusololanga nge twatwama namuchima wamwaza nazangi

  • Hakusaka twivwise Kulishitu kuwaha, twatela kuzanga vakwetu nakuvasakwililanga chamokomoko nakulifuchi vafuma, namuyachi wavo, chipwe kwitava chavo