• Mwaso 27 naKulomba

  • Kujimbula (Minyu. 3 nakuneha mwishi)

VISHINA VYAVILEMU VYAMUMAZU AKALUNGA

HAKA MUCHIMA KUMULIMO WAKWAMBULULA

  • Ungeji waWatete: (Minyu. 2 nakuneha mwishi) Zachisa jila yatela hajijila jakushimutwilamo navatu. Shimutwila namwenya-zuvo uze mwasaka kukuhonesa kumwambulila kweseka nangalila yenu.

  • Ungeji waKukindulukilako Wamuchivali: (Minyu. 3 nakuneha mwishi) Zachisa jila yatela hajijila jakushimutwilamo navatu. Solola jila yakwambulilamo mutu uze mwakulweza ngwenyi ali namilimo chikuma.

  • Vindiyo yaUngeji waKukindulukilako Wamuchivali: (Minyu. 5) Talisa vindiyo nakushimutwilaho navaze vali mulizavu.

CHIYOYELO CHAVAKA-KULISHITU

  • Mwaso 136

  • Vinakusakiwa haChikungulwilo Chenu: (Minyu. 15)

  • Chilongesa chaMbimbiliya chaChikungulwilo: (Minyu. 30) jy kapetu. 34

  • Hituluka muVishina Munalinangula naKuvuluka vyaChalumingo Nachizaho (Minyu. 3)

  • Mwaso 41 naKulomba