●○○ UNGEJI WATETE

Chihula: Vyuma muka yahanjika Mbimbiliya vize navikafwa vaze valimbata?

Chisoneka: Kol 3:12

Chihula Namukashimutwila: Vyuma muka yahanjika Mbimbiliya vize navikafwa visemi?

○●○ UNGEJI WAKUKINDULUKILAKO WAKULIVANGA

Chihula: Vyuma muka yahanjika Mbimbiliya vize navikafwa visemi?

Chisoneka: Kol 3:21

Chihula Namukashimutwila: Vyuma muka yahanjika Mbimbiliya vize navikafwa vakweze?

○○● UNGEJI WAKUKINDULUKILAKO WAMUCHIVALI

Chihula: Vyuma muka yahanjika Mbimbiliya vize navikafwa vakweze?

Chisoneka: Vis 2:11

Chihula Namukashimutwila: Mwomwo ika natwambila ngwetu Mbimbiliya yeji kutukafwanga lwola lwosena?