Kuputuka muSeptember, muMukanda waKukunguluka chaChiyoyelo naMulimo namupwanga nawa jila yayihya yakuhanyinamo mikanda yakwamba ngwavo “Nangulenunga Muchano WamuMbimbiliya.” Eyi jila nayitukafwa tufwile kulwezanga vatu muchano wamuMbimbiliya kuzachisa chihula nachisoneka.

Nge tunamono ngwetu mutu nawahilila, kaha twatela kumusela mukanda, chipwe kumutalisa vindiyo yaha jw.org nakumushika tukakindulukileko. Twatela kufwila kukindulukilanga washi kuvatu mangana tukashimutwile navo vyuma vikwavo. Eyi jila yayihya navihande vyavaka-shikola navifumanga havihanda vyakuhituluka tupetulu vamumukanda waMbimbiliya Nayitunangula Vyuma Muka? Muvihanda kana namupwanga nawa vihula navisoneka vize navitukafwa tukindulukilenga kuvatu nakutwaminyina vilongesa kuzachisa kaha Mbimbiliya.

Kwatwama kaha jila yimwe yakutwala kukuyoya. (Mat 7:13, 14) Hakuwana nge tweji kuhanjikanga navatu vamumauka akwitava navisemwa vyakulisezaseza, ngocho twatela kuvalweza muchano wamuMbimbiliya uze nauvaheta kumuchima. (1Ch 2:4) Omu natutachikiza kanawa vihande vyakulisezaseza vyamuMbimbiliya nakuhotola uhashi wetu wakunangula “mazu amuchano mujila yakwoloka,” natuwahilila chikuma, nakufukila mumulimo wetu wakunangula vatu mazu amuchano.—2Ch 2:15.