15:24-28

Yehova mwakatulingisa tukapwe nachiyoyelo chamwaza kulutwe kachi nge natumuzachilanga nakashishi. Ngocho, kwambulila vakwetu vyuma atushika Yehova namuchima wakukunyuka nachitukafwa tutwaleho lika kutalilila vyuma kana. Kaha kaposetolo Paulu akolezezele vaka-Kulishitu vosena vashinganyekenga omu nachikapwa chiyoyelo kusongo yaChiyulo chaKulishitu chaMyaka Likombakaji, omu Yehova mwakapwa “vyuma vyosena kuli vosena.”

Vyuma muka mwatalilila chikuma havyuma vyamwaza atushika Yehova vanasolola mwishi, kaha mwomwo ika?

Vyuma muka vyamilingisa mufwelele ngwenu chikupu vene Kalunga mwakatesamo vyuma atushika?