TONENU!

Kuhana: Ngunaminehela mangazini yaTonenu! yakalinwaha

Chihula: Talenu chihula chili halifwo 2. Mwashinganyeka ngwenu ngachilihi?

Chisoneka: Luka 7:35

Echi chihande chinahanjika omu lushimbi kana lwahanjika haMbimbiliya.

TONENU!

Chihula: Kutala mwashinganyeka ngwenu awa anapu mazu amangana aze twatela kukavangiza tahi?

Chisoneka: Mateu 6:34

Kuhana: [Pandumuna hamutwe wachihande wakwamba ngwavo “Omu Yahanjika Mbimbiliya—Kulizakamina.”] Echi chihande chinasolola omu Mbimbiliya yinahase kutukafwa tuhonese kulizakamina.

Mbimbiliya Yanangula

Chihula: Vatu vavavulu vaze vafwelela muli Kalunga vasaka kupandama kuli ikiye. Kutala mwatachikiza ngwenu Mbimbiliya yatulweza tupandame kuli Kalunga tahi?

Chisoneka: Yako. 4:8a

Kuhana: Ou mukanda vausoneka mangana utukafwe tulinangule vyavivulu hali Kalunga kuzachisa Mbimbiliya. [Vuluka vishina vili mukapetulu 1 wamumukanda waMbimbiliya Yanangula.]

SONEKA JILA YOVE YAKUHANYINAMO

 

Zachisenu jijila jakuhanyinamo vanavuluka mangana mutunge jijila jenu jakuhanyinamo kaposhi nambuloshuwa mumulimo wamuwande.