TALENU

(WaPetulu 1, 2:21)

 1. 1. Tengi asolwele

  Zangi yayinene

  Hakututumina Mwanenyi Yesu.

  Ejile hamavu,

  Avumbikilenga

  Lijina lyaYehova Kalunga.

 2. 2. Mazu aYehova

  Amukafwilenga

  Apwenga nachinyingi namangana.

  Alisuwilenga

  Kuzachila Ise.

  Ngocho tumulondezezenunga.

 3. 3. Tulondezezenu

  Yesu Kulishitu,

  Nakwalisa Yehova haya myaka.

  Tutwalenungaho

  kumulondezeza,

  Ngocho Kalunga mwatukisula.