Mulikulukaji lyamyaka lyakulivanga, vaYuleya vavayanjishilenga kuli vaLoma. Valombelenga kuli Kalunga avakafwe ngana muze valingile vakakuluka javo kushikulu. Kaha vevwile mujimbu wakuvuluka Yesu. Uno ikiye apwile Meshiya uze vashikile tahi? Vavavulu ‘vafwelelele ngwavo, ou mutu ikiye mwakasokola vaIsalele’ kuli vaka-kole javo vaLoma. (Luka 24:21) Oloze kavavasokweleko. Mu 70 C.E., maswalale javaLoma vejile nakunongesa Yelusalema natembele yapwilemo.

Mwomwo ika Kalunga azenekele kwashila vaYuleya jita ngana muze alingilenga kushikulu? Ika achinyine kuvetavisa valwenga jita mangana vasokoke kuluyanjisa lyavaka-kole javo? Uno Kalunga alumwine vishinganyeka vyenyi kutalisa kukulwa jita tahi? Nduma. Oloze kwapwile chuma chachipi valingile vaYuleya. Vakanyine MwanaKalunga Yesu kupwa Meshiya. (Vilinga 2:36) Ngocho muyachi wosena wajimbalishile usoko wavo wakulipwila naYehova.—Mateu 23:37, 38.

Kalunga alitwaminyinyine jino kukinga muyachi wavaYuleya naLifuchi lyavo lyaLushiko. Ngocho kavatelele kufwelela ngwavo mwavetavisa kulwa jita chipwe kuvakafwako. Ngana muze ahanjikile chimweza Yesu, Kalunga kakiswilenga jino vaIsalele vachisemwako, oloze aputukile kukisula muyachi wauhya wakushipilitu uze vavuluka muMbimbiliya ngwavo “Isalele yaKalunga.” (Wavaka-Ngalesha 6:16; Mateu 21:43) Chikungulwilo chavaka-Kulishitu vawavisa chikiko chapwile jino vaIsalele jaKalunga vakushipilitu. Kaha vavalwezele mulikulukaji lyamyaka lyakulivanga ngwavo: “Oholili munapu jino muvatu jaKalunga.”—WaPetulu 1, 2:9, 10.

Hakuwana nge vaka-Kulishitu vamulikulukaji lyamyaka lyakulivanga vapwile jino ‘vatu jaKalunga,’ kutala avalwililile jita mangana avasokole kuli vaLoma vaze vavayanjishilenga tahi? Uno avetavishile valwenga jita navaka-kole javo tahi? Nduma. Mwomwo ika? Chihande chinafumuho chinasolola nge Kalunga ikiye atongwelenga lwola lwakulwa jita. Kaha kashililile vaka-Kulishitu vamulikulukaji lyamyaka lyakulivanga jita chipwe kuvetavisa kulwa jita yamafuchiko. Chikupu vene, elu kalwapwile lwola lwaKalunga lwakulwa jita mangana afumiseko vilinga vyavipi naluyanjisako.

Shikaho vaka-Kulishitu vamulikulukaji lyamyaka lyakulivanga vatelele kuvandamina lwola luze atongwele Kalunga lwakukumisa vilinga vyavipi naluyanjisa ngana muze valingile vangamba jaKalunga vakushikulu. Halwola kanelu lwakuvandamina, Kalunga kavetavishile kulwa jita navaka-kole javoko. Omu mukiko anangwilenga Yesu Kulishitu. Chakutalilaho, muchishishisa chakulweza vaka-kumukavangiza valwenga jita, avalwezele ngwenyi: “Zangenunga lika vaka-kole jenu nakulombelako vaze vali nakumiyanjisa.” (Mateu 5:44) Omu Yesu avulukile vyakulukuka Yelusalema kumaswalale javaLoma mulikulukaji lyamyaka lyakulivanga, alwezele tumbaji twenyi ngwenyi kanda navakalwa jitako, oloze vakachine. Kahomu mukiko valingile.—Luka 21:20, 21.

Kaha nawa kaposetolo Paulu vamuhwiminyine asoneke ngwenyi: “Kanda namulinga sambanjingako, . . . mwomwo vasoneka ngwavo: ‘Kulinga sambanjinga chinapu chami, ami nangukavashishishilamo.’ Omu mukiko mwanambe Yehova.” (Wavaka-Loma 12:19) Havesi yino, Paulu avulukile mazu ahanjikile Kalunga kunyima aze vasoneka hamukanda waVyavaLevi  19:18 naLushimbi lwamuchivali 32:35. Nganomu tunamono muchihande chinafumuho, jila yimwe Kalunga alingilileko vatu jenyi sambanjinga kushikulu shina hakuvashila jita navaka-kole javo. Ngocho, mazu aPaulu asolola nge Kalunga kalumwine vishinganyeka vyenyi kutalisa kukulwa jitako. Namulikulukaji lyamyaka lyakulivanga, Kalunga amwenenga kulwa jita kupwa jila yimwe yakulingila vangamba jenyi sambanjinga nakukumisa luyanjisa navilinga vyavipi. Oloze ngana muze chapwile kushikulu, Kalunga kaha ikiye atongwelenga lwola lwakulwa jita nakusakula vaze vatelele kulwa jita kana.

Chikupu vene, Kalunga ketavishile vaka-Kulishitu vamulikulukaji lyamyaka lyakulivanga kulwa jitako. Nyi ngachilihi makumbi ano? Kutala etavisa vatu vamwe makumbi ano valwenga jita tahi? Nyi luno lukiko lwola atela kwashila vangamba jenyi jita tahi? Uno Kalunga amona ngachilihi kulwa jita makumbi ano? Chihande chinakavangizaho nachikumbulula vihula kana.