Haufuku wakukokela kukufwa chenyi, Yesu alwezele tumbaji twenyi vanukenga kufwa chenyi. Avalwezele ngwenyi: “Twalenuho lika kulinganga ngocho mungwanukilengaho ami.”—Luka 22:19.

Uno mwaka, likumbi lyaKwanuka Kufwa chaYesu nalikapwako haChitanu, April 3, hakulembalemba chalikumbi. Vinjiho jaYehova vali nakumilanya hohamwe natanga yenu mukapweko nakwivwilila kuchihande navakahana chize nachikalumbununa ovyo kufwa chaYesu chapwila chachilemu nomu munahase kunganyala kukufwa kana.