Yako kaha kuvihande

Yenu kumitwe yavihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

KAPOSHI KAKUTALILA March 2015 | Yesu Mwakatulwila kuVyuma Muka?

Uno mwakatulwila kuli Liyavolo, kuutenu waKalunga, nyi kuvyuma vyeka?

COVER SUBJECT

Mwomwo Ika Vatela Kutulwila?

Uno chapwa chakutamo Kalunga wazangi kutuhana muchima wakufwila kuyoya haya myaka yosena chakuzeneka etu kukapwa nakuyoya kana nyi?

COVER SUBJECT

Kufwa chaYesu Nakusanguka Chenyi Naviminganyalisa Ngachilihi?

Vyuma 6 yanangula Mbimbiliya vinalumbununa omu kufwa chamutu umwe chinahase kunehela vatu vavavulu kuyoya.

COVER SUBJECT

Kufwa chaYesu Navakachanuka Likumbi Muka NakuChihela Muka?

Uno mwaka, likumbi lyaKwanuka Kufwa chaYesu nalikapwako haChitanu, April 3, hakulembalemba chalikumbi.

OUR READERS ASK

Uno Chilika chaIshita Chapwa chaVaka-Kulishitu Nyi?

Uno vatu valinangula chikuma mijimbu yakunyima vahanjika ika kutalisa kulikumbi kaneli?

LIFE STORY

Meso aJairo Eji Kumukafwanga Alemese Kalunga Nakumuzachila

Numba tuhu Jairo atwama namusongo waupi uze wenyeka wongo wenyi, oloze apwa wakusuuluka mukuyoya chenyi.

Uno Mwatachikiza Tahi?

Uno kaposetolo Paulu anganyalile ngachilihi hakupwa kaLoma? Uno tufunga vavafwetelenga ngachilihi kushikulu?

Wana Vahanyinenga Mwangana

Numba tuhu vyuma kana vinalisale makumbi ano, olozenyi kushikulu vavimwenenga kupwa vyavilemu chikuma ngana mwaulu.

Vihula VyamuMbimbiliya Vakumbulula

Iya atela kulya mbolo nakunwa vinyo hachilika chakwanuka kufwa chaYesu?