“Lufwelelo lwapwa kuvandamina namuchima wakukunyuka vyuma vize twatalilila.”—HEPE. 11:1.

1, 2. Vyuma muka navitukafwa tufwelele ngwetu Wangana naukatesamo vyuma vize ajinyine Kalunga hakutenga vatu, kaha mwomwo ika? (Talenu muvwimbimbi wakulivanga.)

ETU Vinjiho jaYehova tweji kwambululanga natwima ngwetu Wangana waKalunga ukiko kaha naukakumisa ukalu wosena. Kaha nawa tweji kulwezanga vatu mangana vafwelele mumuchano kanou wamuMbimbiliya. Kaha nawa tweji kupwanga vakusuuluka hakutalilila vyuma vize Wangana naukatulingila. Vyuma muka vyatela kutulingisa tufwelele chikuma muvyuma vize naukatulingila Wangana?—Hepe. 11:1.

2 Yehova mwakazachisa Wangana wauMeshiya mangana akatesemo vyuma vize ajinyine hakutenga vatu. Yehova ikiye atamo kuyula vatu mwomwo Wangana wenyi naukelilanga haya myaka yosena. Iya apwa mwangana waWangana wenyi? Veya vaze navakayula nou mwangana? Kaha navakayulanga veya? Yehova atesamo lyehi vyuma kanevi kuhichila mujishiko jenyi. Jishiko kaneji japwile jakulongesa kuli Yehova chipwe kuli mwanenyi Yesu Kulishitu. Kushinganyeka hajishiko kaneji nachitukafwa tutachikize kanawa omu kujina chaYehova nachikatesamo nakutukafwa tufwelele ngwetu Wangana  waKalunga naukelilanga haya myaka yosena.—Tangenu Wavaka-Efwesu 2:12.

3. Vyuma muka natukekesa muchihande chino, nechi chinakavangizaho?

3 MuMbimbiliya mwatwama jishiko 6 jize jatalisa kuWangana wauMeshiya uze mwakayulanga Kulishitu Yesu. Jishiko kana shina (1) lushiko lwakuli Apalahama, (2) Lushiko lwamuJishimbi, (3) Lushiko lwakuli Ndavichi, (4) Lushiko lyakapilishitu Mekizeteke, (5) lushiko lwaluhya, kaha (6) naLushiko lwaWangana. Tukekesenu tumone omu jishiko kana japandama kuWangana, nomu jazata hakutesamo kujina chaKalunga chakutenga mavu navatu. Talenu chati yakwamba ngwavo “ Omu Yehova Mwakatesamo Kujina Chenyi.”

LUSHIKO LWAKUSOLOLA OMWO NACHIKATESAMO KUJINA CHAKALUNGA

4. Kweseka namukanda waKuputuka, vyuma muka vize Yehova ahakileko kutalisa kuli vatu?

4 Yehova atengele mavu mangana vatu vatwamengaho. Kufumaho Yehova avulukile vyuma vino vinakavangizaho: (1) Kalunga atengele vatu muchifwanyisa chenyi. (2) Vatu vatelele kulingisa mavu kupwa Palachise nakuwasulisa navatu vakwoloka. (3) Vatu kavatelelele kulya kumutondo wakutachikiza kuwaha nakupihyako. (Kupu. 1:26, 28; 2:16, 17) Vyuma kanevi vitatu vyalumbunwine kanawa kujina chaKalunga chakutenga vatu namavu. Mwomwo ika Kalunga ahakilileko jishiko?

5, 6. (a) Satana asakile ngachilihi kuhonesa kujina chaKalunga? (b) Yehova alingile vyuma muka omu muEtene mwapwile kulikanga?

5 Satana aputukile kulikanga kuli Kalunga nakusaka kuhonesa kujina chenyi. Afwililile kulingisa vatu vahone kwononoka Kalunga hakuhungumwisa Eve alyenga kumutondo wakutachikiza kuwaha nakupihya. (Kupu. 3:1-5; Kuso. 12:9) Hakulinga ngocho, Satana afwefulwile chiyulo chaKalunga chakuyula vyuma vyenyi vyakutenga. Kutwala muze, Satana avangijikilile vangamba jaKalunga vakushishika ngwenyi veji kuzachilanga Kalunga mwomwo yakuvalingila vyuma vyamwaza.—Yopa 1:9-11; 2:4, 5.

6 Uno Yehova atelelele kulinga vyuma muka hakulikanga chize chapwile muEtene? Yehova atelelele kunongesa vaka-kulikanga hahaze vene. Echi kachi chalingishile kujina chaYehova chakusulisa mavu navana vaAlama naEve chihone kutesamo. Muchishishisa chakunongesa vaka-kulikanga halwola vene luze, Yehova ahakileko upolofweto walushiko lwamuEtene. Lushiko kana lwavulukile nge jishiko jenyi josena najikatesamo.—Tangenu Kuputuka 3:15.

7. Lushiko lwamuEtene lwatufwelelesa vyuma muka kutalisa kuli linoka namuka-tanga yenyi?

7 Kuhichila mulushiko lwamuEtene, Yehova angwile linoka navaka-tanga yenyi kulumbununa Satana Liyavolo navosena vaze navemanyina chiyulo chaYehova nakole. Kalunga ahanyine ngolo muka-tanga wapwevo jakunongesa Satana navatu jenyi vakulikanga. Ngachize, lushiko lwamuEtene lwasolola nge Satana navatu jenyi vakulikanga navakavanongesa. Elu lushiko lwasolola nawa mujila navakanongesa Satana.

8. Vyuma muka twatachikiza kutalisa kuli pwevo namuka-tanga yenyi?

8 Muka-tanga wapwevo apwa iya? Apwa mutu wakushipilitu, mwomwo ou muka-tanga ‘mwakenyeka’ Satana Liyavolo uze apwa mutu wakushipilitu. (Hepe. 2:14) Ngocho, napwevo uze mwasema ou muka-tanga atela kupwa pwevo wakushipilitu. Vaka-tanga yalinoka vapwile nakuvula, oloze pwevo namukatanga yenyi kavasolokele hatomako hamyaka kafwe  4,000 kufuma haze Yehova apolofwetele lushiko lwamuEtene. Hamyaka yoseneyi Yehova ahakileko jishiko 6 jize jasolola muka-tanga wapwevo nakusolola omu Kalunga mwakazachisa ou muka-tanga akafumiseko ukalu wosena uze anehele Satana.

LUSHIKO LUZE LWASOLOLA MUKA-TANGA

9. Uno lushiko lyakuli Apalahama lwapwa luka, kaha mumwaka uka Kalunga alishikile lushiko kana nayikiye?

9 Omu mwahichile kafwe myaka 2,000 kufuma haze Yehova avulukile lushiko lwamuEtene, Yehova alwezele Apalahama aseze nganda yenyi yaUle nakuya nakutwama kulifuchi lyaKanane. (Vili. 7:2, 3) Yehova amulwezele ngwenyi: “Fuma kulifuchi lyove nakuli vausoko wove nakuzuvo yaiso, uyenga kulifuchi lize nangukakulweza. Nangukakulingisa kupwa umuyachi waunene, nangukakuwahisa, nakufumakanyisa lijina lyove, kahove upwenga umuka-kuwahisa vakwenu. Nangukakisula vaze navakakukisulove, kahou mwakakwangulove nangukamwangula. Kaha muli ove vaka-jitanga jahamavu vosena navakamona kutokwa.” (Kupu. 12:1-3) Elu lukiko lushiko luze Kalunga alishikile naApalahama, lushiko kana valuvuluka ngwavo lushiko lwakuli Apalahama. Katwatachikijile lwola luze Kalunga alishikile lushiko kana naApalahamako. Oloze twejiva ngwetu Kalunga alishikile lushiko naApalahama mumwaka wa 1943 B.C.E, omu Apalahama apwile namyaka yakusemuka 75 omu afumine kuHalane nakuzauka Kalwiji Yufwalate.

10. (a) Uno Apalahama asolwele ngachilihi lufwelelo lyakukola mujishiko jaKalunga? (b) Vyuma muka vyavilemu vyakupandama kuli muka-tanga wapwevo vize Yehova aputukile kusolola chindende chindende?

10 Yehova avulukilenga lushiko  alishikile naApalahama hamapapa kakavulu nakumulweza vyuma vikwavo vyakutalisa kulushiko kana. (Kupu. 13:15-17; 17:1-8, 16) Apalahama asolwele lufwelelo lyakukola mujishiko jaKalunga, kahechi chamulingishile ahane mwanenyi mwachimuna wakuvatula kuli Kalunga. Echi chalingishile Yehova azamise lushiko lwenyi nakumufwelelesa ngwenyi nalukatesamo. (Tangenu Kuputuka 22:15-18; WavaHepeleu 11:17, 18.) Omu lushiko lwakuli Apalahama lwazamine, Yehova aputukile chindende chindende kusolola vyuma vyavilemu vyakupandama kuli muka-tanga wapwevo. Ava vaka-tanga vakufuma kuli Apalahama navakavula, navakapwa vamyangana, navakenyeka vaka-kole jaKalunga vosena, kaha nawa navakalingila vatu vyuma vyamwaza.

Apalahama asolwele lufwelelo lwakukola mujishiko jaKalunga (Talenu palangalafu 10)

11, 12. Uno visoneka vyasolola ngachilihi nge lushiko lwakuli Apalahama nalukatesamo kulutwe, kaha natukanganyala ngachilihi?

11 Lushiko lwakuli Apalahama lwateselemo chatete omu vana vaApalahama vaswanyine Lifuchi lyaLushiko. Mbimbiliya yasolola nge elu lushiko nalukaneha vyuma vyamwaza kulutwe. (Ngale. 4:22-25) Kaposetolo Paulu alumbunwine ngwenyi chihanda chatete chamuka-tanga waApalahama ikiye Yesu Kulishitu. Kaha chihanda chamuchivali chapwa vaka-Kulishitu vawavisa vakuheta ku 144, 000. (Ngale. 3:16, 29; Kuso. 5:9, 10; 14:1, 4) Pwevo uze vavuluka mulushiko lwamuEtene atalisa kuliuka lyaKalunga lyamwilu. Ou pwevo vamuvuluka ngwavo, “Yelusalema yamwilu” muze mwatwama vaka-kuyoya vakushipilitu. (Ngale. 4:26, 31) Ngana muze lwahanjika lushiko lyakuli Apalahama, muka-tanga wapwevo mwakalinga vyuma vyamwaza vize navikanganyalisa vatu vosena.

12 Lushiko lwakuli Apalahama lwalingisa kupwenga Wangana wamwilu nakusokolola jila mangana Mwangana navaze mwakayula navo vakaswane wangana. (Hepe. 6:13-18) Uno lushiko kana nalutwalaho palanga nakulwola muka? Mukanda waKuputuka 17:7 wahanjika ngwawo lushiko kana ‘nalukelila haya myaka yosena.’ Elu lushiko nalupwangako lika palanga nomu Wangana wauMeshiya nakukanongesa vaka-kole jaKalunga nomu vatu vahamavu vosena navakatwamanga mukuunda. (Koli. 1, 15:23-26) Kaha nawa vaze navakatwamanga hano hamavu navakayoyanga haya-myaka yosena. Lushiko luze Kalunga ashikile Apalahama lwasolola nge Yehova afwila kutesamo jishiko jenyi nakulingisa vatu vakwoloka ‘vasulise hamavu.’—Kupu. 1:28.

LUSHIKO LUZE LWAHANJIKA NGE WANGANA NAUKELILANGA

13, 14. Uno lushiko lwakuli Ndavichi lwahanjika vyuma muka kutalisa kuchiyulo chaMeshiya?

13 Lushiko lwamuEtene nalushiko lyakuli Apalahama lwatunangula nge chiyulo chaYehova chazama hajishimbi jenyi jakwoloka. Ngocho, Wangana wauMeshiya uze ahakako wazama hajishimbi jenyi jakwoloka. (Samu 89:14) Kutala Wangana wauMeshiya kaweshi kukayula kanawako tahi? Kutala Wangana kana navakaushisa tahi? Lushiko lukwavo lyasolola nge wangana kana kaveshi kukaushisa kuwangana wekako.

14 Yehova alishikile lushiko naMwangana Ndavichi. Lushiko kana valuvuluka ngwavo lushiko lwakuli Ndavichi. (Tangenu Samwele 2, 7:12, 16.) Yehova ashikile ngwenyi Meshiya mwakafuma mutanga yaNdavichi. (Luka 1:30-33) Echi chalingishile Yehova alumbunune kanawa mujimbu wakutalisa kutanga kuze mwakafuma Meshiya, kaha Yehova ambile ngwenyi ou mukatanga yaNdavichi mwakapwa ‘najingolo’ jakupwa mwangana waWangana  wauMeshiya. (Ezeke. 21:25-27) Wangana waNdavichi naukayulanga haya myaka yosena mwomwo Yesu uze apwa mukatanga yaNdavichi ‘mwakelilanga haya myaka yosena, litanda lyenyi lyawangana nalikelilanga nge likumbi.’ (Samu 89:34-37) Twatela kufwelela chikupu ngwetu Wangana wauMeshiya naukayula mwakwoloka, kaha vyuma vyamwaza vize naukaneha navikelilanga haya myaka yosena.

LUSHIKO LWAVAPILISHITU

15-17. Kweseka nalushiko lwakapilishitu Mekizeteke, mulimo muka ukwavo mwakazata, kaha mwomwo ika?

15 Lushiko lwakuli Apalahama nelu lwakuli Ndavichi lwatufwelelesa nge muka-tanga wapwevo mwakapwanga mwangana. Oloze hakusaka vatu vosena vakanganyale chikuma, atela kulinga navyuma vikwavo, keshi nge kuvayula kahako. Ou Mwangana atela nawa kupwa kapilishitu. Kapilishitu kaha ikiye eji kulumbanga wana numba vatu vavasokole kushili nakupwa mutanga yaYehova mwilu nahamavu. Hakusaka ou muka-tanga apwenga kapilishitu, Yehova ahakileko lushiko lukwavo luze vavuluka ngwavo lushiko lyakapilishitu Mekizeteke.

16 Yehova alwezele Mwangana Ndavichi ngwenyi mwakalikasa lushiko naYesu. Lushiko kana lwasakiwa kulinga vyuma vivali. Chatete, Yesu atela ‘kutwama kulivoko lyaKalunga lyachilyo’ nakupwa najingolo jakunongesa vaka-kole jenyi. Kaha chamuchivali, Yesu atela kupwa “kapilishitu haya myaka yosena, wakuya mwayile Mekizeteke.” (Tangenu Samu 110:1, 2, 4.) Mwomwo ika Yesu atela kupwa ‘kapilishitu ngana mwaMekizeteke’? Shimbu kanda vana vaApalahama vaswane Lifuchi lyaLushiko, Mekizeteke apwile mwangana wanganda yaSalema, kaha nawa apwile “kapilishitu kaKalunga Wakulitulaho Chikuma.” (Hepe. 7:1-3) Yehova ikiye amutongwele kupwa mwangana, kaha nawa Mekizeteke ikiye kaha apwile navihela vivali shimbu kanda Yesu ezenga. Kakwatwama unjiho wakusolola nge vamuswanyine kumutu wekako, ngocho vamuvuluka ngwavo “kapilishitu haya myaka yosena.”

17 Kuhichila mulushiko kanelu, Yesu vamutongwele kuli Yehova apwenga kapilishitu. Yesu mwapwanga “kapilishitu haya myaka yosena wakuya mwayile Mekizeteke.” (Hepe. 5:4-6) Elu lushiko lwasolola nge Yehova atufwelelesa ngwenyi mwakazachisa Wangana wauMeshiya mangana akatesemo kujina chenyi kutalisa kuvatu namavu.

WANGANA WAZAMA HAJISHIKO

18, 19. (a) Uno jishiko tunashimutwila japandama ngachilihi kuWangana? (b) Vyuma muka natushimutwila muchihande chinakavangizaho?

18 Tunashimutwila omu lushiko hilushiko lwapandama kuWangana wauMeshiya, nomwo Wangana wazama hajishiko kana. Lushiko lwamuEtene lyasolola nge Yehova mwakazachisa muka-tanga wapwevo akatesemo kujina chenyi hano hamavu. Lushiko lwakuli Apalahama lwalumbununa owo mwakapwa muka-tanga namulimo mwakazata.

19 Lushiko lyakuli Ndavichi lwalumbununa mutanga muze mwakafuma Meshiya. Lushiko kana lwalumbununa nawa nge Yesu ikiye kaha atamo kuyula hano hamavu haya myaka yosena. Kaha lushiko lwakuli kapilishitu Mekizeteke lwalumbununa nge muka-tanga mwakapwa kapilishitu. Yesu keshi ikiye kaha mwakakafwa vatu vakakupuke mwosenako, oloze kuli navatu veka vaze vatongola mangana vakapwe vamyangana kaha nawa vapilishitu. Vatu kana vafuma kulihi? Chihula kana natuchishimutwila muchihande chinakavangizaho.