“Namupwanga muwangana wavapilishitu kuli ami, mumuyachi wajila.”—KULO. 19:6.

1, 2. Vyuma muka vyasakiwile numba vakinge muka-tanga wapwevo, kaha mwomwo ika?

UPOLOFWETO wakulivanga weji kutukafwanga tutachikize omu kujina chaKalunga nachikatesamo. Omu Kalunga avulukile lushiko lwamuEtene, ambile ngwenyi: “Nanguhaka kole nawa mukachi kenu [Satana] napwevo, namukachi katanga yove natanga yenyi.” Uno eyi kole yatohwa ngachilihi? Yehova ambile ngwenyi: “Muka-tanga [yapwevo] yenyi mwakachika mutwe [waSatana] wove, kahove naukatota kukakukunya kenyi.” (Kupu. 3:15) Kole kana yalingisa Satana azachise ngolo jenyi nakufwila kunongesa muka-tanga yapwevo.

2 Echi chikiko chalingishile muka-kwimba Jisamu alombe kuli Kalunga ngwenyi: “Tala, vaka-kole jove vali nakuzungumuka, Ava vakuhunga vanazundula lyehi mitwe yavo. Vanatwame vatu jove punga yakulunguluka, Vali nakulivwasana hali ava vove wayoleka. Vanalyambe lyehi ngwavo, ‘Tuyenu, tuvatetenu kukupwa muyachi.’” (Samu 83:2-4) Satana afwililile kunongesa tanga yize namukafuma muka-tanga yapwevo. Hakusaka Yehova akinge ou muka-tanga nakusolola nge Wangana wauMeshiya naukayula kanawa, Yehova ahakileko jishiko jikwavo.

 LUSHIKO LUZE LWEJI KUKINGANGA MUKA-TANGA

3, 4. (a) Lushiko lwamuJishimbi lwaputukile mumwaka uka, kaha vaIsalele valikashile kulinga vyuma muka? (b) Lushiko lwamuJishimbi lwateselemo vyuma muka?

3 Omu vaka-tanga yaApalahama, Isaka naYakova vavulile chikuma, Yehova avalingishile kupwa lifuchi lyaIsalele. Yehova ahakileko lushiko lwakulipwila kuhichila muli Mose, kaha vaIsalele vetavilile kwononokanga lushiko kana. Mbimbiliya yahanjika ngwayo: “[Mose] Anonele nawa mukanda walushiko, atangileho mumatwitwi avatu. Vatu vambile ngwavo, ‘Mweshomwo nahanjika Yehova natulingangamo nakumwononoka.’ Mose ambachile manyinga, awasapwilile hali vatu, avambile ngwenyi, ‘Talenu manyinga alushiko nalishiki Yehova nayenu hamazu awa osena.’”—Kulo. 24:3-8.

4 Yehova alikashile Lushiko lwamuJishimbi navaIsalele mumwaka wa 1513 B.C.E. Kuhichila mulushiko kanelu, Yehova asakwile muyachi wavaIsalele kupwa vatu jenyi vakulipwila. Ngachize, Yehova apwile ‘Muka-kuvayula, Muka-kuvahana jishimbi, kaha nawa Mwangana wavo.’ (Isa. 33:22) Mujimbu wavaIsalele wasolola vyuma vize vyeji kusolokanga nge vatu navononoka chipwe nge navalikanga kujishimbi jakwoloka jaKalunga. Kwononoka jishimbi jaYehova chasakiwile vaIsalele kuhona kumbata vaka-mafuchi eka chipwe kulemesa tulunga veka. Lushimbi kana Kalunga aluhakileko mangana lukinge tanga yaApalahama kuvilinga vyavipi.—Kulo. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Lushiko lwamuJishimbi lwanehele vaIsalele vyuma muka vyamwaza? (b) Mwomwo ika Kalunga akanyine vaIsalele?

5 Lushiko lwamuJishimbi lwalingishile vamwe vavatongole kupwa vapilishitu muIsalele. Vaze vapilishitu vemanyinyineko vapilishitu veka vaze navakatwaminyina vatu mujila yamwaza kulutwe. (Hepe. 7:11; 10:1) Lushiko kanelu lwalingishile vaIsalele vapwenga “muwangana wavapilishitu,” chikalu kaha nge vakavangijile jishimbi jaYehova. (Tangenu Kulovoka 19:5, 6.) Oloze vaIsalele vahonene kukavangiza jishimbi jaYehova. Muchishishisa chakwitavila Meshiya uze apwile muka-tanga yaApalahama, oloze vamukanyine, kaha Yehova nawa avakanyine.

Kuhona kwononoka chavaIsalele kachasolwele nge Jishimbi jahonene kuzatako (Talenu palangalafu 3-6)

6. Jishimbi jateselemo vyuma muka?

6 VaIsalele kavapwile muwangana wavapilishituko mwomwo kavatwalileho kwononoka Yehovako. Oloze echi kachasolwele nge Jishimbi kajahonene kuzatako. Jishimbi jakingile muka-tanga nakukafwa vatu vatachikize Meshiya. Jishimbi kana jateselemo omu vatu vatachikijile Kulishitu omu ejile hano hamavu. Mbimbiliya ngwayo: “Kulishitu ikiye napu kukuma chaJishimbi.” (Loma 10:4) Vatu muka vapwile nakutokwa chakupwa muwangana waupilishitu? Yehova Kalunga ahakileko lushiko lukwavo mangana atunge muyachi ukwavo wauhya.

 MUYACHI UKWAVO WAUHYA

7. Vyuma muka Yehova alwezele vatu kuhichila muli Yelemiya kutalisa kulushiko lwaluhya?

7 Shimbu kanda vafumiseko lushiko lwamuJishimbi, Yehova alwezele vatu kuhichila muli kapolofweto Yelemiya ngwenyi mwakalishika “lushiko lwaluhya” navaIsalele. (Tangenu Yelemiya 31:31-33.) Lushiko kana lwalihandununa nalushiko lwamuJishimbi, mwomwo lushiko kana kalwasakiwa kulumba tunyama numba vakonekele jishili javatuko. Uno echi chapwile chachashi tahi?

8, 9. (a) Manyinga aYesu atesamo vyuma muka? (b) Kutokwa muka vatwama nacho vaze vatwama mulushiko lwaluhya? (Talenu muvwimbimbi wakulivanga.)

8 Omu mwahichila myaka likulukaji, Yesu alingile Kulya chaMwata chaChingoloshi haNyisane 14, 33 C.E. Yesu alwezele tumbaji twenyi 11 ngwenyi: “Elu lupasa lunemanyinako chivwasano chachihya hamanyinga ami aze navamwanga mwomwo yayenu.” (Luka 22:20) Mukanda waMateu wahanjika ngwawo Yesu ambile ngwenyi: “Elu lunemanyinako ‘manyinga ami achivwasano,’ aze navamwanga mangana vakonekele jishili javatu vavavulu.”—Mateu 26:27, 28.

9 Manyinga aYesu alingishile lushiko lwaluhya luzame. Manyinga kana alingisa vatu vavakonekele jishili javo haya myaka yosena. Yesu katwama mulushiko kanako, mwomwo katwama nashiliko ngachize, kasakiwa kumukonekelako. Oloze Kalunga nahase kuzachisa manyinga aYesu mangana asokole vatu. Nahase nawa kuzachisa shipilitu yenyi yajila mangana awavisa vangamba jenyi vamwe vakushishika nakuvalingisa kupwa “vana” venyi. (Tangenu Wavaka-Loma 8:14-17.) Yehova nahase kuvamona ngana muze amona Mwanenyi Yesu wakuzeneka shili. Ava vawavisa navakapwa “vaswana vakuswana naKulishitu hamwe.” Navakapwa nawa nakutokwa chize muyachi wavaIsalele vatelele kupwa nacho. Kaposetolo Petulu asonekele kutalisa kuli vaze ‘navakaswana naKulishitu’ ngwenyi: “Enu munapu “muyachi vasakula, muvakuupilishitu wawangana, munapu lifuchi lyajila, muvatu aheta Kalunga mwaluheto lwakulipwila, mangana muvilikenga kwosena kuwaha” chayou amisanyikile kufuma mumilima nakumineha mumumunyi wenyi wakukomwesa.” (Petu. 1, 2:9) Awa mazu asolola nge lushiko lwaluhya lwapwa lwalulemu. Elu lushiko lwalingisa tumbaji twaYesu kupwa vaka-tanga yaApalahama.

LUSHIKO LWALUHYA NALUPUTUKA KUZATA

10. Lushiko lwaluhya lwaputukile kuzata lwola muka, kaha mwomwo ika kalwapwile nakuzatako shimbu kanda lwola kana?

10 Lushiko lwaluhya kalwaputukile kuzata halwola luze Yesu alingile Kulya chaMwata chaChingoloshiko. Mwomwo ika? Mwomwo elu lushiko kuzata kuvanga Yesu afwenga kufumaho atela kuya mwilu nakusoloka kuli Yehova. Kaha nawa vaze ‘navakaswana hamwe naKulishitu,’ vatelele kuvawavisa nashipilitu yajila. Ngachize, lushiko lwaluhya lwaputukile kuzata haPendekoseta 33 C.E., omu tumbaji twaYesu vawavishile nashipilitu yajila.

11. Uno lushiko lwaluhya lwalingishile ngachilihi vaYuleya naVatu vakumafuchi eka vapwenga vaIsalele vakushipilitu, kaha vatu vangahi vatwama mulushiko kanelu?

11 Omu Yehova avulukile lushiko lwaluhya kuhichila muli Yelemiya ngwenyi mwakalikasa lushiko lwaluhya navaIsalele, echi chalumbunwine nge lushiko lwamuJishimbi kalwapwile nakusakiwa chekako. Lushiko lwamuJishimbi lwakumine omu lushiko lwaluhya lwaputukile kuzata. (Hepe. 8:13) Kuhichila mulushiko lwaluhya, vaYuleya navaka-mafuchi eka vaze vahonene kujihana vapwile nakutokwa chochimwe chakukaswana Wangana waKalunga mwomwo ‘ungalami wavo unapu ou wakumuchima kuhichila mushipilitu, keshi kuhichila  mujishimbi vasonekako.’ (Loma 2:29) Yehova ahakile ‘jishimbi jenyi muvishinganyeka vyavo [nakujisoneka] mumichima yavo.’ (Hepe. 8:10) Mulushiko lwaluhya mwatwama vaka-Kulishitu vawavisa vakuheta 144, 000, vakiko vatunga muyachi wauhya uze vavuluka ngwavo “Isalele waKalunga” kulumbununa vaIsalele vakushipilitu.—Ngale. 6:16; Kuso. 14:1, 4.

12. Chihandwa muka chatwama halushiko lwamuJishimbi nalushiko lwaluhya?

12 Chihandwa muka chatwama halushiko lwamuJishimbi nalushiko lwaluhya? Lushiko lwamuJishimbi lwapwile lushiko luze Yehova alikashile navaIsalele, kaha lushiko lwaluhya lwapwa lushiko luze Kalunga alikasa navaIsalele vakushipilitu. Mose ikiye apwile Muka-kuwanyisa lushiko lwamuJishimbi, kaha Yesu ikiye apwa Muka-kuwanyisa lushiko lwaluhya. Lushiko lwamuJishimbi lwazamine kuhichila mumanyinga avimuna; kaha lushiko lwaluhya lwazamine kuhichila mumanyinga aYesu. Mulushiko lwamuJishimbi, Mose ikiye apwile muka-kutwaminyina vaIsalele, kaha mulushiko lwaluhya Yesu uze apwa Mutwe waliuka ikiye eji kutwaminyinanga vaze vatwama mulushiko lwaluhya.—Efwe. 1:22.

13, 14. (a) Uno Lushiko lwaluhya lwapandama ngachilihi kuWangana? (b) Chuma muka chasakiwa numba vaIsalele vakushipilitu vakayule hamwe naKulishitu mwilu?

13 Uno Lushiko lwaluhya lwapandama ngachilihi kuWangana? Elu lushiko lukiko lwatunga muyachi wajila uze walingisa vatu vamwe vakapwe nakutokwa chakupwa vamyangana kaha nawa vapilishitu vaWangana mwilu. Vatu kana shina vaka-Kulishitu vawavisa vaze vapwa chihanda chachindende chamuka-tanga yaApalahama. (Ngale. 3:29) Ngocho, lushiko lwaluhya lwasolola nge lushiko lwakuli Apalahama nalukatesamo.

14 Lushiko lwaluhya lwatunga muyachi waIsalele wakushipilitu, kaha nawa lushiko kana lukiko lwalingisa vawavisa kupwa “vaswana vakuswana naKulishitu hamwe.” Kwatwama lushiko lukwavo luze lwalingisa vawavisa vahase kuyula hamwe naYesu mwavamyangana navapilishitu mwilu.

LUSHIKO LUZE LWALINGISA VAWAVISA KUKAYULA HAMWE NAKULISHITU

15. Lushiko muka luze Yesu alikashile navaposetolo jenyi vakushishika?

15 Omu Yesu akumishile kulinga chilika Kulya chaMwata chaChingoloshi, alikashile lushiko natumbaji twenyi vakushishika. Lushiko kana valuvuluka ngwavo Lushiko lwaWangana. (Tangenu Luka 22:28-30.) Lushiko kana elu lwalihandununa najishiko jikwavo mwomwo mulushiko lwaWangana Yehova kavamuvulukamoko. Oloze lushiko kana lwapwa kaha lwaYesu navawavisa. Omu Yesu ambile ngwenyi: “Nganomu Tata alikasa nayami chivwasano,” atela apwile nakutalisa kulushiko luze Yehova alikashile naikiye lwakupwa “kapilishitu haya myaka yosena wakuya mwayile Mekizeteke.”—Hepe. 5:5, 6.

16. Uno lushiko lwaWangana lwafwelelesa vyuma muka vaka-Kulishitu vawavisa?

16 Vaposetolo 11 vatwalilileho lika kwononoka Yesu omu apwile muvyeseko. Lushiko lwaWangana lwavafwelelesele kukatwamanga hamatanda nakuyula mwavamyangana navapilishitu mwilu. Keshi vaposetolo 11 kaha vakiko navakayula naYesu mwiluko, oloze kuli navatu veka nawa. Yesu alisolwele kuli kaposetolo Yowana nakumulweza ngwenyi: “Ou mwafungulula nangumwitavisa kutwama nayami hamwe halitanda lyami, nganomu ngwahashile nayami nawa kufungulula nakutwama naTata hamwe halitanda lyenyi.” (Kuso. 3:21) Ngocho, lushiko lwaWangana lwatwama navaka-Kulishitu vawavisa vakuheta 144,000. (Kuso. 5:9, 10; 7:4) Elu lukiko lushiko luze lwalingisa vawavisa vakayule hamwe naYesu mwilu. Echi chalifwana namwenga uze vanasakula mangana vamumbate kuli mwangana. Omu navalinga  nge vanalimbate lyehi, mwenga eji kuyulanga hamwe namwangana. Echi chikiko chalingisa Mbimbiliya yivuluke vaka-Kulishitu vawavisa ngwayo “mwenga” waKulishitu kaha nawa “pwevo utoma” uze vashika kukambata kuli Kulishitu.—Kuso. 19:7, 8; 21:9; Koli. 2, 11:2.

PWENUNGA NALUFWELELO LWAKUKOLA MUVYUMA NAUKATESAMO WANGANA WAKALUNGA

17, 18. (a) Hitulukenu mujishiko 6 jize tunashimutwila jakupandama kuWangana. (b) Mwomwo ika twatela kupwa nalufwelelo lwakukola muvyuma vize naukatesamo Wangana?

17 Muchihande chino nechi chinafumuho, tunashimutwila omu jishiko japandama kuWangana. (Talenu chati yakwamba ngwavo, “Omu Kalunga Mwakatesamo Kujina Chenyi” muchihande chinafumuho.) Eji jishiko jasolola hatoma nge Wangana naukafukila. Ngocho, echi chatela kutulingisa tufwelela chikuma muWangana wauMeshiya uze vali nakuzachisa kuli Kalunga mangana akatesemo kujina chenyi chakulivanga kutalisa kuvatu namavu.—Kuso. 11:15.

Yehova mwakazachisa Wangana wauMeshiya akatesemo vyuma ajina hamavu (Talenu palangalafu 15-18)

18 Twafwelela chikupu ngwetu Wangana ukiko kaha naukakumisa ukalu wosena vali nakumona vatu. Ngachize, twatela kufwelela ngwetu Wangana waKalunga naukalingila vatu vyuma vyamwaza vize navikelilanga. Ngocho, tutwalenuho lika kwambulila vatu muchano kanou natwima.—Mateu 24:14.