“Twatela kuhita mumalwa amavulu hakwingila muwangana waKalunga.”—VILI. 14:22.

1. Mwomwo ika vangamba jaKalunga kavatela kulizakaminako nge vali nakumona malwa?

KUTALA mweji kulizakaminanga ngwenu namumonanga “malwa amavulu” shimbu kanda mukatambule fweto yakuyoya chahaya myaka yosena tahi? Nduma. Numba munashimbula mumuchano chipwe nduma, oloze tuvosena natumonanga malwa mukaye kano kaSatana.—Kuso. 12:12.

2. (a) Ukalu muka ukwavo veji kumonanga vaka-Kulishitu? (Talenu muvwimbimbi wakulivanga.) (b) Iya eji kunehanga luyanjisa kaha twejiva ngachilihi ngocho?

2 Numba tuhu vatu vakuhona kukupuka mwosena veji kunonanga ukalu mukuyoya, oloze vaka-Kulishitu veji kumonanga ukalu ukwavo. (Koli. 1, 10:13) Ukalu muka? Veji kumonanga luyanjisa mwomwo yakwononoka jishimbi jaKalunga. Yesu alwezele vaka-kumukavangiza ngwenyi: “Ndungo kahambakana kaka yenyiko. Kachi nge vananguyanjisa ami, kaha navakamiyanjisa nayenu nawa.” (Yowa. 15:20) Uno iya eji kunehanga luyanjisa kana? Satana, uze vavuluka muMbimbiliya ngwavo “ndumba wakutahwoka” uze eji ‘kutondanga’ kujiha vangamba jaKalunga. (Petu. 1, 5:8) Satana  eji kufwila kuzachisa jijila jakulisezaseza mangana atulingise tuhokole kulonga chetu kuli Yehova. Tuchitalenu havyuma vyosolokele kuli kaposetolo Paulu.

LUYANJISA LUZE LYAPWILE MUNGANDA YALUSUTALA

3-5. (a) Luyanjisa muka luze amwene Paulu munganda yaLusutala? (b) Mujimbu wenyi wakumona luyanjisa watukolezeza ngachilihi?

3 Paulu vamuyanjishilenga mapapa kakavulu mwomwo yakwononoka Kalunga. (Koli. 2, 11:23-27) Luyanjisa lumwe alumwene munganda yaLusutala omu okile mutu uze kapwilenga nakutambukako kufuma vene kukusemuka chenyi. Echi chalingishile vatu vashinganyeke ngwavo Paulu naMbalanape vapwile tulunga. Ava malunga vavali valembelele lizavu lyavatu lihone kuvalemesa. Oloze kutwala muze vatwamina vamukwitava chavaYuleya vejile nakuputuka kuhanjika vyuma vyavipi hali Paulu naMbalanape. Kaha vatu vafwelelele vyuma vahanjikile ava vatwamina, ngocho vaputukile kwasa malwola Paulu nakumuseza nafu.—Vili. 14:8-19.

4 Omu vayile kunganda yaNdeleve, Paulu naMbalanape “vakindulukile cheka kuLusutala nakuIkonyume nakuAndeyoka. Kaha vazamikishile myono yatumbaji, vavakolezezele vatwamenga lika mulufwelelo, nakwamba ngwavo: ‘Twatela kuhita mumalwa amavulu hakwingila muwangana waKalunga.’” (Vili. 14:21, 22) Mazu akwamba ngwavo kuhita “mumalwa amavulu” anahase kutuhombesa. Nge chili ngocho, kaha Paulu naMbalanape vahashile ngachilihi ‘kukolezeza tumbaji’ hakuvalweza vahite mumalwa amavulu?

5 Chihula kana tunahase kuchikumbulula nge natukekesa kanawa mazu aPaulu. Paulu kambile kaha ngwenyi: ‘Twatela kuhita mumalwa amavuluko,’ oloze ambile ngwenyi: “Twatela kuhita mumalwa amavulu hakwingila muwangana waKalunga.” Ngachize Paulu akolezezele tumbaji hakushindakanya havyuma vyamwaza vize vyeji kwizanga mwomwo yakushishika kuli Kalunga. Fweto kana kayapwile nge hikulota kahako. Yesu ambile ngwenyi: “Ou mwakakachila palanga nakusongo, ikiye navakalwila.”Mateu 10:22.

6. Fweto muka navakatambula vaze navakakachilanga palanga nakusongo?

6 Nge natukakachilanga muvyeseko, kaha natukatambula fweto. Vaka-Kulishitu vawavisa navakayula naYesu Kulishitu mwilu myaka yosena. Kaha “mikoko veka” navakapwa nakuyoya chahaya myaka yosena hano hamavu haze ‘nahakapwanga kwoloka.’ (Yowa. 10:16; Petu. 2, 3:13) Oloze oholyapwa natumonanga malwa amavulu. Tutalenu havyeseko vivali vize tunahase kumona.

KUTUNYEMUKILA HATOMA

7. Uno kutunyemukila hatoma chapwa chika?

7 Yesu ahanjikile ngwenyi: “Vatu navakamitwalanga kujizango jakusopela milonga, kaha navakamivetanga mujisunangonga nakumilingisa mukemanenga kumeso avanguvulu navamyangana.” (Mako 13:9) Kweseka namazu kana awa, vaka-Kulishitu vamwe navamonanga luyanjisa lyakumujimba mwomwo pamo yakuvemanyina nakole kuli vatwamina vamukwitava chipwe vatwamina vamapolitiki. (Vili. 5:27, 28) Talenu cheka chakutalilaho chaPaulu. Kutala evwile woma mwomwo yakumuyanjisa tahi? Nduma.—Tangenu Vilinga 20:22, 23.

8, 9. Uno Paulu asolwele ngachilihi nge omikile muluyanjisa, kaha vandumbwetu vamwe makumbi ano vanomikanga ngachilihi?

8 Paulu omikile omu vamwesekele kuli Satana. Kaha ambile ngwenyi: “Kangweshi kumona mwono wami kupwa waulemuko, chikalu kungunakumisa jila yami namulimo uze ngwatambwile kuli Mwata Yesu wakuhana kanawa unjiho wamujimbu wamwaza walikoji lyalinene lyaKalunga.” (Vilinga 20:24) Paulu kevwile woma wakumuyanjisako oloze atwalilileho lika kumika. Afwilililile “kuhana kanawa  unjiho” wamujimbu wamwaza chamokomoko naluyanjisa.

9 Namakumbi ano vandumbwetu veji kumikanga muvyeseko. Chakutalilaho mulifuchi limwe vandumbwetu vamwe vanavahakenga mutumenga chakuzeneka kutwala mulonga wavo kuzango yakusopela. Vanapunga mutumenga hamyaka kafwe 20 mwomwo yakuhona kwazana muvihande vyamapolitiki. Kaha nawa kavapwile nakwitavisa vausoko wavo kuya nakuvamenekela mutumenga vapwilengako. Kaha veka vanavavetenga nakuvayanjisa chikuma.

10. Mwomwo ika katwatela kwivwa woma luyanjisako?

10 Mujingalila jimwe vandumbwetu veji kumikanga luyanjisa luze lweji kwizanga mukukasumuka. Nge nayenu namumonanga luyanjisa kana, kaha kamwatela kwivwa womako. Mwatela kwanuka mujimbu waYosefwe. Vamulanjishile muundungo, oloze Yehova “amuyowele mumalwa enyi osena.” (Vilinga 7:9, 10) Nayenu mwatela kufwelela ngwenu Yehova mwamikafwa. Mwatela kutachikiza ngwenu “Yehova atachikiza mwakuyowela vatu vakulihana muvyuma vyaukalunga kufuma muvyeseko vyavo.” (Petu. 2, 2:9) Kutala namutwalaho lika kufwelela muli Yehova, nakumika mukala ukalu namumona hakufwelela ngwenu nahase kumikafwa mufungulule kala vyeseko namumona muno mukaye kavilinga vyavipi nakukatambula kuyoya chahaya myaka yosena tahi? Mukwechi unjiho wauvulu wakumikafwa mutwaleho lika kumika luyanjisa.—Petu. 1, 5:8, 9.

KUTUNYEMUKILA MUKUSWAMA

11. Uno kutunyemukila mukuswama chalihandununa ngachilihi nechi chakusoloka hatoma?

11 Luyanjisa lukwavo tunahase kumona shina lwakuswama. Uno kutunyemukila mukuswama chalihandununa ngachilihi nakutunyemukila hatoma? Kutunyemukila hatoma chinafwane nge chijimbilanganga uze ali nakuhuhwa munganda nakwenyeka zuvo yenu hahaze vene. Kutunyemukila chakuswama chinafwane nge makenyi vaze navengila hazuvo yenu nakuputuka kulenda masoko chindende chindende palanga nomu nayikashiuka. Halwola namukatachikiza ngwenu zuvo yili namakenyi, zuvo yinalyenyeka lyehi.

12. (a) Cheseko muka chakuswama chize eji kuzachisanga Satana, kaha mwomwo ika chapwila nangolo? (b) Kuhomba chalingishile Paulu ahanjike vyuma muka?

12 Satana asaka kwenyeka usoko wenu naYehova. Nahase kuzachisa vyeseko vyakusoloka hatoma vyaluyanjisa chipwe kuzachisa vyeseko vyakuswama mangana alende lufwelelo lwetu chindende chindende. Cheseko chakuswama chachinene eji kuzachisanga Satana shina kulingisa mutu ahombe. Shimbu jimwe kaposetolo Paulu ahombelenga nakulivuluka ngwenyi: “Omu ngwavindama ami!” (Tangenu Wavaka-Loma 7:21-24.) Mwomwo ika Paulu ahombelenga, okunyi apwilenga wakujikiza kushipilitu kaha nawa apwile mulizavu lyakutwaminyina? Mwomwo kapwile wakukupuka mwosenako. Asakilenga kulinga vyuma vyamwaza, oloze chapwilenga chachikalu. Nge omu mukiko mweji kwivwanga nayenu, kaha mwatela kutachikiza ngwenu naPaulu alipikilenga naukalu kana.

13, 14. (a) Vyuma muka vyeji kulingisanga vatu jaKalunga vamwe vahombe? (b) Iya asaka kutuzeyesa kulufwelelo, kaha mwomwo ika?

13 Lwola lumwe vandumbwetu vavavulu veji kuhombanga, kulizakamina, nakulivwa nge vamokomoko. Chakutalilaho, payiniya umwe watwima walijina lyaDeborah ambile ngwenyi: “Kakavulu ngweji kushinganyekanga havyuma vyavipi, nakulimona kupwa nguwamokomoko. Omu ngweji kushinganyekanga hamilonga yami, ngweji kwivwanga kwijiva nge kakweshi mutu anguzangako, naYehova vene.”

14 Vyuma muka vyeji kulingisanga vangamba jaYehova vamwe vakufwana nge Deborah vahombenga? Kuli vyuma vyavivulu vyeji kuvahombesanga. Vamwe vasaka kulishinganyekela vavene mujila yayipi chipwe ukalu vanahichimo.  (Vishi. 15:15) Kaha veka nawa vanahase kupwa navishinganyeka vyavipi mwomwo yamisongo. Kala mweshomwo vili vyuma, twatela kwanuka uze eji kunehanga vishinganyeka kana. Uno iya eji kutulingisanga tuhombe mangana tulitwamine kuzachila Yehova? Weka wauchi shina Satana. Vamutongwela lyehi kufwa, ngachize ali nakusaka nayenu mushinganyekenga ngwenu kamwatwama nalutalililoko. (Kuso. 20:10) Satana eji kuzachisanga vyeseko vyakusoloka hatoma chipwe vyakuswama mangana atulingise tuhombe nakutuzeyesa tuhone kuzachila Yehova. Tachikizenu ngwenu vatu jaKalunga vali nakulwa jita yakushipilitu.

15. Vyuma muka twatela kulinga mangana tuhonenga kuhomba?

15 Twalenuho lika kulwa jita kana nakutalilila fweto yize namukatambula kulutwe. Paulu asonekelele vaka-Kulishitu vamuKolinde ngwenyi: “Katweshi kuzeyako, oloze chipwe mutu wetu wakuweluka ali nakuya nakunonga, chikupu vene mutu wetu wamukachi vali nakumulingisa kupwa wamuhya hakumbi hakumbi. Mwomwo numba tuhu malwa etu anapu ahakapyapya kakandende, kaha nawa amalelu, oloze eji kutunehelanga upahu wakuhambakana chikuma ulemu kaha nawa wahaya myaka yosena.”—Koli. 2, 4:16, 17.

PWENUNGA VAKULIZANGA NAVYESEKO OHOLYAPWA

Vaka-Kulishitu vosena vatela kutachikiza mwakuhanjikila nakumika kutalisa kulufwelelo lwavo (Talenu palangalafu 16)

16. Mwomwo ika chapwile chachilemu kupwa tuvakulizanga oholyapwa?

16 Satana akwechi “tufuta” twatuvulu. (Efwe. 6:11) Ngachize, tuvosena twatela kukavangiza mazu atwama hali WaPetulu 1, 5:9 akwamba ngwawo: “Mwimanyinenunga, zamenunga mbe mulufwelelo.” Hakusaka tuzame mbe mulufwelelo, twatela kupwa vakulizanga muvishinganyeka namumuchima hakulinganga vyuma vyakwoloka. Chakutalilaho, liswalale atela kulinangula chikuma shimbu kanda ayenga kujita. Omu  mukiko twatela kulinga nayetu, mwomwo katwatachikijile vyeseko vize naviza kulutweko. Ngocho, shimbu kanda vyeseko vizenga, twatela kulinangula chikuma. Paulu asonekelele vaka-Kulishitu ngwenyi: “Lyesekenunga enu vavene mumone numba nge muli mulufwelelo.”—Koli. 2, 13:5.

17-19. (a) Tunahase ngachilihi kulikekesa etu vavene? (b) Vakweze vavaka-Kulishitu vanahase kupwa ngachilihi vakulizanga mangana vahanjike nakumika kushikola?

17 Jila yimwe yakulikekesa enu vavene shina kulihulisa ngwenu: ‘Kutala ngweji kulombanga lwola lwosena tahi? Nge vatu vali nakungushinjila ngulinge vyuma vyavipi, kaha kutala ngweji kwononokanga Yehova tahi nyi vatu? Kutala ngweji kuyanga nakukunguluka lwola lwosena tahi? Kutala ngweji kuhamukanga kuhanjika vyuma ngwafwelela tahi? Kutala ngweji kuliulanga tutenga twavakwetu ngana muze vakiko veji kuliulanga tutenga twami tahi? Kutala ngweji kwononokanga kuli vaze vali nakutwaminyina muchikungulwilo nakuli vaze vali nakutwaminyina mulimo wamukaye kosena tahi?’

18 Twatela kutachikiza ngwetu vatujingilika kuvatu vaze vasaka kutuhungumwisa. Vakweze vaka-Kulishitu vavavulu veji kuhanjika nakumika vyuma vafwelela hashikola chakuhona kwivwa woma chipwe sonyi. Uno vyuma muka vinavakafwenga vahanjike nakumika? Vanazachisanga vyuma vasoneka mujimangazini jetu. Chakutalilaho, Tonenu! yaJuly 2009 yamuChingeleshi yahanjikile ngwayo nge mukwenu muka-shikola mwamihulisa ngwenyi: “Uno mwomwo ika kawafwelela mukunangula chakwamba nge vyuma vyalijililile vivene?” kaha mukumbululenu ngwenu: “Mwomwo ika ngwatela kufwelela mukunangula chakwamba ngwavo vyuma vyalijililile vivene? Vaka-sayasi veji kulipulanga jipami hakunangula kana, okunyi vakiko vakuluwa mukunangula chasayasi.” Enu visemi mwatela kulinangulanga vyuma kana hamwe navana venu mangana vatachikize mwakukumbulwila vakwavo hashikola.

19 Kuhanjika nakumika chipwe kulinga vyuma vize Yehova asaka kachapwa chachashiko. Chakutalilaho, nge munafumu kumilimo oku munazeye, munahase kulikanjikiza kuya nakukunguluka. Chipwe chinahase kumikaluhwila kuhinduka chimenemene mangana muyenga mumulimo wamuwande. Oloze anukenu ngwenu nge namulijilisa kuzatanga milimo yakushipilitu, kaha nachimikafwa mupwenganga vakulizanga navyeseko vize vili nakwiza kulutwe.

20, 21. (a) Uno kushinganyeka handando yakusokola nachitukafwa ngachilihi tuhonesa vishinganyeka vyavipi? (b) Vyuma muka twatela kufwila kutalisa kumalwa natumonanga?

20 Nyi ngachilihi vyeseko vyakuswama? Tunahase kuhonesa ngachilihi kuhomba? Jila yimwe yayinene shina kushinganyeka handando yakusokola, mwomwo omu mukiko alingile nakaposetolo Paulu. Lwola lumwe alimwenenga kupwa wakuvindama. Oloze atachikijile ngwenyi Kulishitu kafwililile vaka-kwolokako, oloze vaka-shili. Paulu nayikiye apwile muka-shili. Kaha asonekele ngwenyi: “Nguli nakuyoyela halufwelelo nguli nalwo muli MwanaKalunga, uze anguzangile ami nakulyecha ivene hali ami.” (Ngale. 2:20) Paulu etavilile ndando yakusokola nakufwelela ngwenyi nayimunganyalisa.

21 Nayenu munahase kunganyala nge namwitavila ndando yakusokola kupwa wana wenu wakufuma kuli Yehova. Echi kachalumbununa nge kuhomba nachikuma hahaze veneko. Vamwe navalipikanga lika naukalu wakuhomba palanga namukaye kakahya. Oloze tachikizenu ngwenu vaze navomikanga lika vakiko navatambula fweto. Tuli nakupandama kwakamwihi nalikumbi lyaYehova omu Wangana waKalunga naukaneha kuunda nakulingisa vatu vakushishika vakakupuke mwosena. Fwilenu kukengila muWangana kana numba tuhu namuhita mumalwa amavulu.