“Mwomwo mazu aKalunga apwa amatonyi, kaha atwama nangolo.”—HEPE. 4:12.

1, 2. Yehova ahanyine Mose mulimo muka, kaha amufwelelesele vyuma muka?

MUNAHASE kwivwa ngachilihi nge munemana kumeso amutu uze akwechi ngolo jakuyula nakuhanjikilako vatu jaYehova? Munahase kulizakamina, kwivwa woma chipwe kulivwa nge kamwatelemoko. Uno munahase kuwahisa ngachilihi vyuma namukahanjika? Kutala namuhanjika nangolo nge mutu uze vanatumu kuli Kalunga tahi?

2 Mose apwile mucheseko kanechi. Yehova alwezele Mose uze apwile “wakulinyisa chikuma kuhambakana vatu vakwilu lyamavu vosena,” ayenga kuli Fwalo mangana akasokole vatu jenyi vaze vapwile muundungo muEjipitu. (Kula. 12:3) Kweseka navyuma vyasolokele, Fwalo apwile namuchima wakulikanga. (Kulo. 5:1, 2) Ngachize, Yehova atumine Mose kuli Fwalo mangana asuule vatu jenyi. Oloze Mose ahulishile Yehova ngwenyi: “Ami yamiyaze numba nguye kuli Fwalo, ngukalovole vana vaIsalele muEjipitu?” Mose atela atachikijile nge keshi kuhasa kuhanjika kuli Fwaloko. Oloze Kalunga amufwelelesele ngwenyi mwamukafwa. Yehova amulwezele ngwenyi “nangupwanga nayove hamwe.”—Kulo. 3:9-12.

3, 4. (a) Mwomwo ika Mose evwililile woma? (b) Vyuma muka vinahase kumilingisa mwivwenga woma ngana mwaMose?

3 Mwomwo ika Mose evwililile woma? Mwomwo atachikijile ngwenyi Fwalo keshi kwitavila ngwenyi vamutumine kuli Yehova  Kalungako. Kaha nawa Mose evwile woma mwomwo atachikijile ngwenyi vaIsalele kaveshi kwitavila ngwavo Yehova ikiye namusakula mangana avasokole kufuma muEjipituko. Ngocho, Mose ambile kuli Yehova ngwenyi: “Oloze tala, kaveshi kukangwitavako, chipwe kwivwilila mulizu lyami. Mwomwo navakangwamba ngwavo, ‘Yehova kalisolwele kuli oveko.’”—Kulo. 3:15-18; 4:1.

4 Jila Yehova akumbulwilemo Mose, navyuma vyasolokele, yatunangula vyuma vyavilemu. Numba tuhu kamweshi kwimana kumeso achilolo wafulumendeko, oloze kutala chamikaluhwilaho lwehi kulweza vatu vaze mweji kuliwananga navo hakumbi hakumbi vyaKalunga naWangana wenyi tahi? Nge mukiko, kaha tutalenu vyuma tunahase kulinangula kuchakutalilako chaMose.

“OWO ULI MULIVOKO LYOVE UKA”?

5. Chuma muka chapwile mulivoko lyaMose, kaha chuma kana chevwishile ngachilihi Mose woma? (Talenu muvwimbimbi wakulivanga.)

5 Omu Mose alwezele Yehova ngwenyi evwile woma ngwenyi vaIsalele kaveshi kumwivwililako, Kalunga amukafwile mangana akahone kwivwa woma vyuma navikasoloka kulutwe. Mujimbu watwama mumukanda waKulovoka wahanjika ngwawo: “Yehova amwambile ngwenyi: ‘Owo uli mulivoko lyove uka?’ Amwambile ngwenyi: ‘Mukombo.’ Yehova amwambile ngwenyi ‘Umbile hamavu. Aumbilile hamavu kaha walumukile kupwa linoka, kaha Mose amuchinyine. Yehova ambile kuli Mose ngwenyi: ‘Olola livoko lyove, umukwate kumukila. Olwele livoko lyenyi, amukwachile, kaha alumukile kupwa mukombo mulivoko lyenyi. Kaha Kalunga amulwezele ngwenyi: ‘Mangana vaketave ngwavo, Yehova nalisolola kuli ove.’” (Kulo. 4:2-5) Ngolo jaKalunga jalingishile mukombo walumuke kupwa linoka mulivoko lyaMose. Echi chakukomwesa chasolwele nge Mose vamutumine kuli Kalunga kaha nawa ngolo azachishile jafumine kuli ikiye. Yehova alwezele Mose ngwenyi: “Yako namukombo ou mulivoko lyove, ukiko naukalinga nawo vinjikizo.” (Kulo. 4:17) Vyuma vize vyasolokele, vyalingishile Mose afwelele muli Yehova nakuya nakuhanjika kuli Fwalo nakuli vatu jaKalunga.—Kulo. 4:29-31; 7:8-13.

6. (a) Chuma muka twatela kumbata omu natuyanga nakwambulila vatu, kaha mwomwo ika? (b) Lumbununenu omu “mazu aKalunga apwa amatonyi,” nomu “atwama nangolo.”

6 Omu tweji kuyanga nakunangula vatu mujimbu wamuMbimbiliya, ‘chuma muka tweji kupwanga nacho mulivoko?’ Kakavulu tweji kumbatanga Mbimbiliya nakufwila kuyizachisa. Numba tuhu vatu vamwe vanahase kumona Mbimbiliya nge mukanda wamokomoko, oloze Yehova eji kuhanjikanga kuli etu kuhichila muMazu enyi vahwima. (Petu. 2, 1:21) MuMbimbiliya mwatwama jishiko jaKalunga jakupandama kuvyuma vize navikasoloka omu Wangana wenyi naukaputuka kuyula hano hamavu. Echi chikiko chalingishile kaposetolo Paulu asoneke ngwenyi: “Mwomwo mazu aKalunga apwa amatonyi, kaha atwama nangolo.” (Tangenu WavaHepeleu 4:12.) Vyuma vyosena vize atushika Yehova vinakutesamo chikokichikoki mwomwo mazu enyi atwama nangolo. (Isa. 46:10; 55:11) Nge mutu mwejiva muchano kanou wakupandama kuMazu aYehova, kaha vyuma mwatanga muMbimbiliya navyalumuna kuyoya chenyi.

7. Tunahase kunangula ngachilihi “mazu amuchano mujila yakwoloka”?

7 Yehova atuhana Mazu enyi aze eji kutukafwanga tutachikize ngwetu mujimbu wetu wapwa waulemu kaha nawa wafuma kuli ikiye. Echi chikiko chalingishile Paulu uze apwile nakunangula Chimoteu amukolezeze mangana ‘azate nangolo hakunangula mazu amuchano mujila yakwoloka.’ (Chimo. 2, 2:15) Tunahase kuzachisa ngachilihi mazu ahanjikile Paulu? Tunahase kulinga ngocho hakusakulanga kanawa visoneka vize navikwata vatu kumuchima nge tuli muwande. Jitalakiti jize jalovokanga mumwaka wa 2013 vajisoneka mujila yize nayitukafwa tuhete vatu kumichima.

 TANGENU VISONEKA VIZE MUNASAKULA

8. Vyuma muka ahanjikile kalama umwe wamulimo kutalisa kujitalakiti?

8 Jitalakiti jajihya josena vajisoneka mujila yoyimwe. Ngachize, nge tunejiva mwakuzachishila talakiti yimwe, kaha tunahase kutachikiza mwakuzachishila jitalakiti josena. Uno japwa jajashi kujizachisa tahi? Kalama wamulimo umwe wamuHawaii, muU.S.A., asonekele ngwenyi: “Katwejivile nge vinoma kanevi vyavihya navikafwa chikuma vatu hakwambulwila kuzuvo hizuvo nakuvihela vyasangako.” Ou kalama wamulimo awanyine nge jila vasonekelamo jitalakiti kaneji jajihya, yinalingisa vatu vetavile kanawa mujimbu wetu, nakufwila kutwalaho lika kushimutwila. Eji kushinganyekanga ngwenyi chuma cheji kulingisanga vatu vafwile kutwalaho lika kushimutwila shina mwomwo yavihula vize vyatwama helu yeji jitalakiti. Mwenya-zuvo keshi kulizakamina ngwenyi pamo nakumbulula vyuma vyakuhengako.

9, 10. (a) Uno jitalakiti jetu jeji kutukafwanga ngachilihi tuzachisenga kanawa Mbimbiliya? (b) Uno jitalakiti muka munalivwisanga kuwaha kuzachisa, kaha mwomwo ika?

9 Talakiti hitalakiti yatwama nachisoneka chize twatela kutangila mutu. Chakutalilako, talakiti yakwamba ngwavo, Uno Kuyanda Nachikeza Kakuma Tahi?, nge mwenya-zuvo mwakumbulula ngwenyi, “mukiko vene,” “chiku,” chipwe “pamo mukiko,” kaha pandumunenu mukachi nakuhanjika ngwenu, ivwenu “Vyuma Yahanjika Mbimbiliya.” Kaha tangenu Kusoloka 21:3, 4.

10 Kaha nawa nge muli nakuzachisa talakiti yakwamba ngwavo Mbimbiliya Mwayimona Ngachilihi?, kala jila mwakumbulwilamo mutu, mwatela kupandumuna mukachi katalakiti nakwamba ngwenu, “Mbimbiliya yamba ngwayo, ‘Visoneka vyosena vavihwima kuli Kalunga.’” Munahase kwamba cheka ngwenu, “Muchano vene chisoneka kana chahanjika vyuma vyavivulu.” Kufumaho tangenu mukanda WaChimoteu 2, 3:16, 17.

11, 12. (a) Kuwaha muka mweji kuwananga mumulimo wakwambulula? (b) Jitalakiti jinahase kumikafwa ngachilihi muliwahise kuwaha kukindulukila kuvatu?

11 Jila mwakwilamo mutu yikiko nayimilingisa mutwaleho kushimutwila chipwe chiku. Muchishishisa chakuhana mutu talakiti, mwatela kumutangila chisoneka chimwe chipwe vivali haungeji watete. Kaha kufumaho, mwatela kukakindulukilako mangana mukatwalilileho kushimutwila.

12 Kunyima yakala talakiti kwatwama chihula mwishi yamutwe wakwamba ngwavo, “Vyuma Muka Mwatela Kushinganyekaho?” nachisoneka  chakukashimutwila hakukindulukilako. Mutalakiti yakwamba ngwavo, Mwashinganyeka Ngwenu Kulutwe Nakukapwa Ngachilihi?, mwatwama chihula chakukashimutwila hakukindulukilako chakwamba ngwavo, “Uno Kalunga mwakawahisa ngachilihi kano kaye?” mwatwama mukanda waMateu 6:9, 10; naNdanyele 2:44. Mutalakiti yakwamba ngwavo Kutala Chikupu Vafu Navakayoya Cheka Tahi?, mwatwama chihula chakwamba ngwavo, “Mwomwo ika tweji kushinakajiwanga nakufwa?” mwatwama mukanda waKuputuka 3:17-19; naWavaka-Loma 5:12.

13. Lumbununenu mwakuzachishila jitalakiti hakuputuka vilongesa vyaMbimbiliya?

13 Jitalakiti kaneji vajisoneka mangana jitukafwe tuputuke vilongesa vyaMbimbiliya. Nge mutu mwazachisa chinjikizo chakutwala hajw.org chize chili kunyima yatalakiti, kaha mwawana vyuma ali nakutonda vize vinahase kumulingisa alinangule Mbimbiliya. Jitalakiti kana jeji kwinyikilanga kumbuloshuwa yakwamba ngwavo Mujimbu Wamwaza Wakufuma Kuli Kalunga, nachilongesa chize twatela kutanga. Chakutalilaho, talakiti yakwamba ngwavo Uno Iya Chikupu Ali naKuyula Kano Kaye?, yeji kwinyikilanga mutu kuchilongesa 5 mumbuloshuwa kaneyi. Kaha talakiti yakwamba ngwavo Vyuma Muka Vinahase Kulingisa Tanga Kupwa Yakuwahilila?, yeji kwinyikilanga mutu kuchilongesa 9. Nge natuzachisa jitalakiti mujila yamwaza, kaha natuzachisa kanawa Mbimbiliya halwola lwatete nomu natukakindulukilako. Echi nachitulingisa tuputuke vilongesa vyaMbimbiliya vyavivulu. Vyuma vyeka muka twatela kulinga hakusaka tuzachise kanawa Mazu aKalunga mumulimo wamuwande?

HANJIKENU HACHIHANDE CHIZE VANAKUSHINGANYEKA VATU

14, 15. Munahase kulondezeza ngachilihi chakutalilaho chaPaulu nge muli mumulimo wamuwande?

14 Paulu afwililile kwijiva vyuma vapwile nakushinganyeka vatu mangana anganyale “vavavulu” mumulimo wenyi wakwambulula. (Tangenu Wavaka-Kolinde 1, 9:19-23.) Tachikizenu ngwenu Paulu afwililile ‘kunganyala vaYuleya . . . , kunganyala vaka-kulama jishimbi . . . , kunganyala vaka-kuzeneka jishimbi . . . , kunganyala vaka-kuhehela.’ Chikupu vene Paulu asakile kwambulila “vatu vosena,” vaYuleya naveka valinangule muchano mangana vakavalwile. (Vilinga 20:21) Tunahase kulondezeza ngachilihi chakutalilaho chaPaulu omu natwambulila “vatu vosena” mungalila yetu?—Chimo. 1, 2:3, 4.

15 MuMulimo Wetu waWangana mwatwama jijila jakutukafwa mwakwambulwila mujimbu wamwaza. Esekenu kuzachisa jijila kana. Oloze nge kuli vyuma vimwe vize vali nakushinganyeka vatu vamungalila yenu, kaha shimutwilenu havyuma vize vinahase kuvakafwa. Vyuma muka vali nakulizakamina vatu kana? Zachisenu chisoneka chize chinalitombola navyuma kana. Kalama wakujinguluka umwe ahanjikile omu ikiye napwevo wenyi veji kuzachisanga chikuma Mbimbiliya mumulimo wamuwande. Ambile ngwenyi: “Vatu vavavulu veji kutwitavisanga nge natuvatangila chisoneka mukavatu, nakuhanjika havishina vize vili nakusakiwa. Hanyima yakulimeneka kweseka nachisemwa chavo, tweji kutanga chisoneka.” Mujipalangalafu jinakavangizaho natutala havihande navihula navisoneka vimwe vize tunahasa kuzachisa mumulimo wamuwande mungalila yetu.

Kutala muli nakuzachisanga kanawa Mbimbiliya najitalakiti jetu mumulimo wamuwande tahi? (Talenu palangalafu 8-13)

16. Lumbununenu omu tunahasa kuzachisa mukanda waIsaya 14:7 mumulimo wamuwande.

16 Nge mwatwama mungalila muze mwalisala ulyanyi nauhwanga, kaha munahase kuhulisa mutu ngwenu: “Kutala munahase kwivwa ngachilihi nge halipapilo lyamijimbu vanasonekaho ngwavo: ‘Hamavu hosena hali jino kuunda, ulyanyi nauhwanga vinakumu. Vatu navawahilila chikuma.’ Omu mukiko Mbimbiliya yahanjika hachisoneka chaIsaya 14:7. MuMbimbiliya mwatwama jishiko jaKalunga jajivulu jakupandama kulwola luze vatu navakatwama mukuunda kulutwe.” Kaha tangenu lushiko lumwe muMbimbiliya.

17. Tunahase kuzachisa ngachilihi chisoneka chaMateu 5:3 hakushimutwila navatu?

17 Kutala chapwa chachikalu visemi vamalunga  vamungalila yenu kuzakama tanga yavo tahi? Nge mukiko kaha munahase kuputuka kushimutwila hakuvahulisa ngwenu: “Jimbongo jingahi chisemi walunga atela kupwa najo numba tanga yenyi yipwenga yakuwahilila?” Nge nakumbulula, kaha hanjikenu ngwenu: “Visemi vamalunga vamwe vali najimbongo jajivulu, oloze jitanga javo kajeshi jakuwahililako. Chuma muka chasakiwa numba tanga yipwenga yakuwahilila?” Kufumaho tangenu Mateu 5:3 nakuputuka chilongesa chaMbimbiliya.

18. Tunahase kuchizachisa ngachilihi chisoneka chaYelemiya 29:11 mangana tuvendejeke vakwetu?

18 Kutala vatu vamungalila yenu vali nakuyanda mwomwo yaukalu wasolokanga kalinwaha tahi? Munahase kuputuka kushimutwila namutu hakuhanjika ngwenu: “Nguneza mangana ngumilweze mujimbu wakuvendejeka wamuMbimbiliya. (Tangenu Yelemiya 29:11.) Eyi vesi yili nakulumbununa nge Kalunga ali nakusaka tupwenga nachiyoyelo chamwaza makumbi ano nakulutwe. Uno kutala tunahase kupwa vakuwahilila tahi?” Kufumaho mwinyikilenu kuchilongesa chinalitombola nachihande kana mumbuloshuwa yakwamba ngwavo Mujimbu Wamwaza.

19. Lumbununenu omu munahase kuzachisa chisoneka chaKusoloka 14:6, 7 hakuhanjika navatu vaze vafwelela muli Kalunga.

19 Kutala mwatwama mungalila muze vatu vavavulu vafwelela muli Kalunga tahi? Nge chili ngocho, kaha munahase kuputuka kushimutwila namutu hakumuhulisa ngwenu: “Nge kangelo mwahanjika kuli yenu, kutala munahase kwivwilila vyuma mwahanjika tahi? (Tangenu Kusoloka 14:6, 7.) Nge ou kangelo mwamba ngwenyi ‘mwivwe Kalunga woma,’ kutala munatachikiza Kalunga uze apwile nakuvuluka tahi? Apwile nakuvuluka Kalunga ‘uze atengele melu namavu.’ Mwejiva lijina lyaKalunga kana tahi?” Kaha tangenu Samu 124:8, haze vasoneka ngwavo: “Kutukafwa chatwama mulijina lyaYehova, Ou atengele lilu namavu.” Kaha mulumbunwinenu vyavivulu kutalisa kuli Yehova Kalunga.

20. (a) Tunahase kuzachisa ngachilihi mukanda waVishimo 30:4 hakunangula mutu atachikize lijina lyaKalunga? (b) Chisoneka muka munazachisanga mumulimo wamuwande mangana mukafwe vatu vatachikize lijina lyaKalunga?

20 Munahase kuputuka kushimutwila nakanyike hakuhanjika ngwenu: “Vandamina ngutange chisoneka chize chatwama nachihula chachilemu. (Tangenu Vishimo 30:4.) Kakweshi mutu mwahasa kulinga vyuma kaneviko, ngocho echi chisoneka chatalisa kuli Tengi. Tunahase kutachikiza ngachilihi lijina lyenyi? Ngunakusaka ngumilweza lijina kana kufuma muMbimbiliya.”

ZACHISENUNGA MAZU AKALUNGA MUMULIMO WAMUWANDE

21, 22. (a) Uno chisoneka natutangila mutu chinahase kwalumuna ngachilihi chiyoyelo chenyi? (b) Vyuma muka muli nakufwila omu namwambululanga mujimbu?

21 Kamweshi kuhasa kutachikiza omu vatu vanahase kwakula kuchisoneka namuvatangilako. Chakutalilaho, Vinjiho jaYehova vavali mulifuchi lyaAustralia, vangongomwezele hachikolo chapwevo umwe wakanyike. Ndumbwetu umwe amuhulishile ngwenyi, “Watachikiza lijina lyaKalunga tahi? Kufumaho atangile chisoneka chaSamu 83:18. Uze pwevo ambile ngwenyi: “Ngwalikomokelele! Omu ava Vinjiho vayile, ngwatambukile naminyau tunda yajikilomita 56 kuya kuchitanda chamikanda mangana ngukatale lijina kana mujiMbimbiliya namundikishonali. Omu ngwatachikijile jino ngwami lijina lyaKalunga lyapwa Yehova, ngwasakile kulinangulako navyuma vyeka.” Kutwala muze ami nalunga lyami twaputukile kulinangula Mbimbiliya, kaha vatumbapachishile.

22 Mazu aKalunga eji kwalumunanga chiyoyelo chavaze veji kuwatanganga nakufwelela vyuma ashika. (Tangenu Wavaka-Tesolonyika 1, 2:13.) Mujimbu wamuMbimbiliya ukwechi ngolo kuhambakana kala vyuma vize tunahase kuhanjika mangana tuhete kumichima yavatu. Ngachize chapwa chachilemu kuzachisanga Mazu aKalunga omu natwambulilanga vatu mwomwo apwa amatonyi.