MWAHICHI kafwe myaka 800 kufuma haze vatu vahanjika lilimi lyaMaori vazaukile kalungalwiji nakuya nakutwama mulifuchi lyaNew Zealand. Omu vahetele kulifuchi kana vawanyine ngalila yize yalihandunwine nangalila yaPolynesia kuze vafumine. Mulifuchi lyaNew Zealand mwatwama jipili, nameya akale, natuselwoke vameya azuma, nambundu. Kahomu mwahichile makulukaji amyaka atanu, mulifuchi kana mwejile cheka vatu vaze vafumine kuEurope. Makumbi ano, vatu vavavulu mulifuchi lyaNew Zealand vatachikiza visemwa vyaAnglo-Saxon and Polynesian. Kaha vatu vakuheta kujipaseti kafwe 90 vatwama mumbaka yalifuchi kana. Mbaka yaWellington, yize yatwamina kusulo yakaye yapwa himbaka yimwe yize yalihandununa najimbaka jikwavo.

Chijiva chakunote chize cheji kuvwelukanga malova

 Numba tuhu lifuchi lyaNew Zealand lyatwama kwauka walyo, oloze lyapwa lyamwaza chikuma, ngocho mwaka himwaka vatu vakuheta kujimiliyoni jitatu veji kuyanga nakutala lifuchi kana.

Mutondo vavuluka ngwavo fern, unahase kusuhwa kuheta hajimita 10

Mu 1948 vashinganyekele nge tujila vaze kavatukako vavuluka ngwavo takahe kavatwamako chekako

Mulifuchi kana nawa mwatwama tunyama vakulisezaseza, natujila vavavulu vaze kavatukako, kuhambakana kala lifuchi muno mukaye. Kaha nawa mwavula vimbwakangala vaze vanahase kuyoya myaka 100. Mwatwama nawa tufukufuku, navaishi vavanene vamukalungalwiji.

Vinjiho jaYehova vanazatenga natwima mulimo wakwambulula mulifuchi kana hamyaka kafwe 120. Veji kunangulanga vatu Mbimbiliya mumalimi kafwe 19, kuhakilako namalimi amuPolynesia, naNiuean, naRarotongan, naSamoan, naTongan.

VaMaori vali nakwimba myaso oku vanavwale uvwalo wachisemwa