Palachise yalumbununa ika? Yalumbununa chihela chamwaza chize tunahase kufwanyisa kulitepa lize lili najitemo jamwaza. Jimangazini jize jahanjika havyakutambwojoka jeji kutukunyulanga tufwile kuya kumafuchi amwe akwakusuku tukamone chihela kana chipwe ngwetu “palachise” mangana tukalihizumune nakuvulyama ukalu wetu wosena. Chipwe ngocho, omu natukakinduluka kwimbo lyetu natukawana ukalu wetu hanga wapwilanga.

Kuhumikiza palachise cheji kutwivwisanga kuwaha. Oloze tunahase kulihulisa ngwetu: ‘Uno “palachise” yapwa hichihela chize cheji kwivwisanga kaha vatu kuwaha tahi? Nge mukiko, kaha mwomwo ika tweji kwivwilanga kuwaha? Uno nayikapwako chikupu tahi?’

OMU YAPUTUKILE PALACHISE

Makulukaji amyaka anahichimo, vatu vavavulu vanevunga kuwaha kushinganyeka hapalachise. Vatu vavavulu veji kwivwanga kuwaha “hamilemba yaEtene yize vavuluka muMbimbiliya, milemba kana yapwililile kumututuko.” Vyuma muka vyalingishile milemba kana kupwa yamwaza chikuma? Mbimbiliya yatulweza ngwayo: “Yehova Kalunga asokesele mitondo yosena hamavu yize yapwile yamwaza kuyitala, yamwaza kulya.” Milemba kana yapwile yamwaza chikuma, kaha nawa mwapwile ‘namutondo wakuyoya mukachi kamilemba.’—Kuputuka 2:8, 9.

Mujimbu wamumukanda waKuputuka wavuluka tulwiji vawana vaze vafumine muze mumilemba. Hatulwiji kanava hali natulwiji vaze vatachikiza vatu makumbi ano. Tulwiji kana shina Chingilise (chipwe Hitekele) naYufwalate (Kuputuka 2:10-14; kwinyikila chamwishi) Ava tulwiji vavali vanehelenga meya mukalwiji vavukuka ngwavo Persian Gulf hakuhita mulifuchi vanakuvuluka ngwavo Iraq, nganda kana yapwile yamuPeleja yakushikulu.

Kaha nawa palachise yahano hamavu vayimona kupwa yayilemu chikuma kuli vaka-Peleja. Mulikulukaji lyamyaka lyakusokesa 16, mahina akwala mujizuvo amuPeleja aze apwile muzuvo yakulamina vyuma vyakushikulu vavuluka ngwavo Philadelphia Museum of Art yamulifuchi lyaPennsylvania, U.S.A, apwile nakusolola milemba yamwaza yize yapwile namitondo najitemo jamwaza. Mulilimi lyavaka–Peleja, lizu milemba yamwaza lyalumbununa nawa “palachise,” kaha nawa vyuma vatongelelenga hamahina kana vyasolwele milemba yamwaza yaEtene yize vavuluka muMbimbiliya.

Mumalimi namumafuchi amavulu amuno mukaye, vatu veji kuhanjikanga chikuma hamijimbu yapalachise. Vatu vavavulu vaze valukilenga nakuya kumafuchi akulisezaseza muno mukaye, vashinganyekelenga chikuma hamijimbu yapalachise, kaha kutwala muze, vishinganyeka vyavo vyalifutwile navyuma vafwelela nakuputuka jino kutonesa mafuchi avo. Makumbi ano, vatu vavavulu vanahumikizanga vihela vimwe vyamwaza vize vili najitemo jamwaza kupwa palachise.

VATU NAVATONDATONDA PALACHISE

Vaka-kuhehwojola vamwe vambile ngwavo vanawane palachise yize yajimbalile. Chakutalilaho, omu Charles Gordon mukulwane wamaswalale muBritain ayile kuSeychelles mu 1881, evwile kuwaha chikuma hakumona chihela chamwaza vavuluka ngwavo Vallée de Mai, vatu vavavulu veji kuyanga kuchihela kana, kaha vachivuluka ngwavo milemba yaEtene. Mulikulukaji lyamyaka lyakusokesa 15, Christopher Columbus muka-kutambukisa jimbopolo wamuItaly amwene ngwenyi nawane milemba yaEtene omu ahetele halitungu lyaHispaniola lize vanakuvuluka makumbi ano ngwavo Dominican Republic naHaiti.

Mukanda wamijimbu yakushikulu vavuluka ngwavo Mapping Paradise, wasolola jimapu jakushikulu jakuhambakana 190, kaha jimapu jajivulu jasolola Alama naEve vali muEtene. Hajimapu kana hatwama mapu yimwe yamulikulukaji lyamyaka lyakusokesa 13, yize yasolola manyusikilipiti yaBeatus wamuLiébana. Kaha helu lyamanyusikilipiti kana hatwama lipwata lyatwama namuvwimbimbi wapalachise. Hamuvwimbimbi kana hasoloka nawa tulwiji vawana vavuluka ngwavo “Chingilise,” “naYufwalate,” “naIndus,” “naYotau,” kaha mujimbango josena jiwana jou muvwimbimbi vasololamo tulwiji kana pamo kwimanyinako kutanda chavaka-Kulishitu mukaye kosena. Mivwimbimbi kana yasolola nge numba tuhu palachise ivene yajimbalile, oloze vatu veji kushinganyekanga lika hachihela kana mwomwo chapwile chamwaza.

 John Milton muka-kusoneka wamulikulukaji lyamyaka lyakusokesa 17, vamutachikiza chikuma mwomwo yamukanda uze asonekele wakwamba ngwavo Paradise Lost. Vyuma asonekele vyafumine mumukanda waKuputuka uze wavuluka shili alingile Alama nomu vamuhangile mulitepa lyaEtene. Mumukanda kana asonekelemo nawa vyomu vatu navakayoya haya myaka yosena kulutwe hano hamavu, ngocho ambile ngwenyi: “Halwola kana hakiko mavu nawakapwa Palachise.” Kutwala muze Milton asonekele cheka mukanda wakwamba ngwavo Paradise Regained.

VATU NAVALUMUNA VISHINGANYEKA VYAVO

Chikupu vene, mujimbu wakuvuluka kujimbala chapalachise vautachikiza kuli vatu vavavulu. Kaha mwomwo ika makumbi ano vatu vanaliwila mujimbu kana? Mwomwo mukanda waMapping Paradise wasolola nge “vaka-kulinangula vyaukalunga vanalitwamina kuhanjika vyachihela kwapwililile palachise.”

Mujichachi jajivulu vatu vanakuvanangulanga nge navakaya nakutwama mwilu keshi mupalachise hano hamavuko. Oloze mukanda waSamu 37:29 wamba ngwawo: “Vaka-kwoloka navakaheta mavu, kaha navakatwamangaho haya myaka yosena.” Hakuwana nge makumbi ano kaye kakeshi palachiseko, vyuma muka navitukafwa tufwelele ngwetu jishiko kaneji najikatesamo? *

MUCHANO MWATELA KUTACHIKIZA KUTALISA KUPALACHISE YAHAMAVU

Yehova Kalunga uze atengele Palachise yakulivanga ashika ngwenyi mwakayikindulwisa cheka. Mujila muka? Anukenu ngwenu Yesu atulwezele tulombenga ngwetu: “Wangana wove wizenga. Mwaya muchima wove mulingiwe mwilu, nahamavu nawa.” (Mateu 6:10) Wangana kana wapwa hifulumende yize vayula kuli Yesu Kulishitu mangana yikashise chiyulo chavatu. (Ndanyele 2:44) Muchiyulo chaWangana kanou, mwaya muchima waKalunga kutalisa kupalachise yahano hamavu ‘namukalingiwa.’

Hakavanga kapolofweto Isaya vamuhwiminyinyine asoneke kutalisa kuvyuma vize navikapwa mupalachise omu navaka-kumisa ukalu wosena vali nakumona vatu makumbi ano. (Isaya 11:6-9; 35:5-7; 65:21-23) Tuli nakumilomba muwaneko lwola lwakutanga visoneka vyosenevi muMbimbiliya yenu. Kutanga visoneka kana nachimikafwa mumone ovyo Kalunga mwakalingila vatu vakwononoka. Halwola kana vatu vaze navakayoya navakalivwisa kuwaha kutwama mupalachise nakuvevwila uselewa kuli Kalunga, vyuma vize ajimbalishile Alama.—Kusoloka 21:3.

Vyuma muka navitulingisa tufwelele ngwetu Palachise yahano hamavu kayapwa yakuhumikiza kahako, oloze nayikapwako chikupu? Mwomwo Mbimbiliya yatulweza ngwayo: “Melu apwa aYehova, oloze mavu awahana kuli vana vavatu.” Kaha nawa “Kalunga ou ahona kwonga atushikile kushikulu” ngwenyi, mwakatuhana Palachise yahano hamavu. (Samu 115:16; WaChituse 1:2) Palachise yahaya myaka yosena yapwa hichuma chamwaza chikuma chize Kalunga atushika muMbimbiliya.

^ par. 15 Mukanda waKoran kapetulu (sura) 21 vesi 105, Al-Anbiya’ [vaPolofweto] vamba ngwavo: “Vaka-kwoloka vaze vali hali vangamba Jami navakaswana mavu.”