YESU ambile ngwenyi: “Kuhana cheji kunehanga kuwahilila chikuma kuhambakana kutambula.” (Vili. 20:35) Mazu kana akwata hausoko wetu naYehova. Mwomwo ika? Mwomwo Yehova atuhana mawana amavulu aze eji kutwivwisanga kuwaha, oloze tunahase kupwa vakuwahilila chikuma nge nayetu natuhana wana Yehova. Wana muka tunahase kuhana Yehova? Mukanda waVishimo 3:9 wamba ngwawo: “Muvumbikenga Yehova naluheto lwove.” Luheto twatwama nalwo shina lwola, nauhashi wetu, nangolo jetu navikumba vyetu. Shikaho nge natuzachisanga vyuma kana mangana tukundwize kulemesa chamuchano, kaha natusolola nge tuli nakuhana wana kuli Yehova, ngocho natupwa jino vakuwahilila chikuma.

Chuma muka nachitukafwa tuhone kupwanga nakanengauli kuzachisa vikumba vyetu hakuhana wana kuli Yehova? Kaposetolo Paulu alwezele vaka-Kolinde ngwenyi ‘valamengako vimwe’ mangana vavihanenga kupwa wana. (Koli. 1, 16:2) Vyuma muka mwatela kulinga nge munakusaka kutachikiza jila yakuhanyinamo wana kuliuka lyaYehova yize vali nakuzachisa mulifuchi lyenu? Talenu jijila jino jinakavangizaho.

Mumafuchi amwe kavahana wana kuzachisa internet koko. Chipwe ngocho, mijimbu yakusolola mwakukundwijila munahase kuyiwana hainternet hachihanda chahanjika mwakukundwijila kuzachisa internet. Mumafuchi amwe jindongi jamwakuhanyina wana vanahase kujiwana hachihanda vakumbulwila vihula veji kuhulisanga vatu hakusaka kutachikiza mwakukundwijila.