“Kumunyika chenu chimunyikenga kuvatu mangana . . . [vatohwesenga] Senu uze ali mwilu.”—MATEU 5:16.

MYASO: 77, 59

1. Chuma muka chakulipwila chize cheji kutwivwisanga kuwaha?

TWEJI kuwahililanga chikuma omu vangamba jaYehova vali nakuvulilako lika. Chakutalilaho, mwakawali twatwaminyinanga vilongesa vyaMbimbiliya vyakuhambakana 10,000,000. Chikupu vene, echi chili nakusolola nge vangamba jaYehova vali nakumunyika chikuma. Kaha nawa vatu vakuwahilila vavavulu vejile kuchilika chaKwanuka Kufwa chaMwata, kaha vatachikijile jino zangi atwama nayo Kalunga hakutuhana ndando yakusokola.—Yowa. 1, 4:9.

2, 3. (a) Chuma muka chize kachatulingisa tuhone kumunyika nge “manongo mukaye[ko]”? (b) Vyuma muka natushimutwila muchihande chino?

2 Vangamba jaYehova mukaye kosena veji kuhanjikanga malimi amavulu. Chipwe ngocho, echi kachatulingisa tuhone kwalisa Setu Yehovako. (Kuso. 7:9) Chamokomoko nalilimi tweji kuhanjikanga nakuchihela twatwama, tunahase kutwalaho lika kumunyika “nge manongo mukaye.”—Fwili. 2:15.

3 Mulimo wakwambulula, nakulinunga chetu, nakupwa vakutona, vyeji kutukafwanga tutohwese Yehova. Muchihande chino  natushimutwila omwo tunahase kutesamo vyuma kana.—Tangenu Mateu 5:14-16.

KAFWENU VAKWENU VALEMESE YEHOVA

4, 5. (a) Jijila muka tunahase kusolwelamo kumunyika chetu? (b) Nganyo muka yatwama hakusolola chisambo nge tuli nakwambulula? (Talenu muvwimbimbi wakulivanga.)

4 Chihande chakwamba ngwavo “Light in the Darkness,” chize vasonekele muKaposhi Kakutalila waJune 1, 1925 waChingeleshi, chambile ngwacho: “Kakweshi mutu nahase kupwa wakushishika mumakumbi ano akukuminyinako . . . kuvanga kaha nge mwatwalaho kumunyika.” Chambile nawa ngwacho: “Mutu nahase kutwalaho lika kumunyika nge mwambululanga mujimbu wamwaza mukaye kosena, nakulinga kweseka nomu mwaya jishimbi jaKalunga.” Shikaho, jila yimwe tunahase kumunyikilamo shina kwambulula mujimbu wamwaza nakukafwa vatu vapwenga tumbaji. (Mateu 28:19, 20) Kaha nawa vilinga vyetu vinahase kutukafwa tuvumbike Yehova. Vatu vaze veji kutumonanga navaze tweji kwambulilanga vatachikiza vilinga vyetu. Ngocho kumwesa kukanwa nge tuli nakuvambulila cheji kuvakafwanga vatutachikize kanawa nakutachikiza nawa Kalunga uze tweji kulemesanga.

5 Yesu alwezele tumbaji twenyi ngwenyi: “Omu namwingila muzuvo, menekenu vatu vakuzuvo kana.” (Mateu 10:12) Vatu vamungalila muze ambulwililenga Yesu navaposetolo jenyi, vatambwilenga vangeji nachisambo. Oloze omu keshi mukiko chili kujingalila jimwe makumbi anoko. Shikaho, kuhanjika mujila yamwaza, kaha nawa yayivwovu hakwambulula chinahase kulingisa mutu muli nakwambulila ahone kulizakamina chipwe kupihilila. Kaha nawa kumwesa kukanwa nachimikafwa muputuke kushimutwila namutu. Omu mukiko valingilenga navandumbwetu valimbata vaze vambulwililenga kuvihela vyasanga kuzachisa mesa yakutanjika mikanda. Kumwesa kukanwa nge muli nakwambulwila kuvihela vyasanga nachilingisa vatu vapwenga vakukasunuka nakuhasa kwiza kuli etu nakumbata mikanda. Echi nachimikafwa nawa muwane mwakuputukila kushimutwila navatu.

6. Vapwevo nalunga vamwe vatushinakaji vatohwesele ngachilihi mulimo wavo wakwambulula?

6 Vapwevo nalunga vamwe vatushinakaji vamulifuchi lyaEngland cheji kuvakaluhwilanga kwambulwila kuzuvo hizuvo mwomwo yamisongo. Shikaho vashinganyekele kuzachila haweluka wazuvo yavo yize yatwamina kwakamwihi nashikola. Hakuwana nge valihata nashikola, ngocho veji kutanjikanga mikanda hamesa yize yeji kukunyulanga visemi vaze veji kwizanga nakusaka vana vavo hashikola kana. Ava visemi veji kumbatanga mukanda waQuestions Young People Ask—Answers That Work, Volyumu 1 na 2, najimbuloshuwa. Mukuhita chalwola, ndumbwetu weka wapwevo uze apwa payiniya aputukile kwiza nakuzata navo. Kukilikita chavo navilinga vyavo vyamwaza vasolwelenga vyakunywile chisemi umwe etavile kulinangula muchano.

7. Munahase kukafwa ngachilihi matunduke vaze naveza mungalila yenu?

7 Makumbi ano, mumafuchi amavulu mweji kwizanga matunduke vavavulu. Vyuma muka mwatela kulinga mangana mukafwe matunduke vatachikize Yehova navyuma ajina kulingila vatu? Chatete linangulenu mwakuvamenekela mulilimi lyavo. Chihanda chaMwakulinangwila Malimi chaha JW chinahase kumikafwa mulinge ngocho. Munahase kulinangula mwakuhanjikila mikuku yimwe yamazu mangana muvakunyule vamivwilile, nakuvalweza nawa keyala yetu, nakuvatalisa jivindiyo namikanda yamulilimi lyavo.—Lushi. 10:19.

8, 9. (a) Jindongi muka tweji kulinangulanga hakukunguluka chamukachi kachalumingo? (b) Visemi vanahase kukafwa ngachilihi vana vavo vazanenga hakukunguluka?

 8 Yehova ahakako kukunguluka chaChiyoyelo naMulimo mangana atunangule mwakuzachila kanawa mulimo wakwambulula. Jindongi tweji kulinangulanga hakukunguluka kana jeji kutukafwanga tupwenga vakulizanga kukindulukila kuvatu nakutwaminyina vilongesa vyaMbimbiliya.

9 Vatu vakuwahilila vaze veji kwizanga nakukunguluka nayetu veji kwivwanga kuwaha hakumona vanyike vali nakwazana hakukunguluka. Shikaho, enu visemi kafwenunga vana venu mangana vamunyikenga hakuvanangula mwakukumbulwila mumazu avo keshi kutanga vili mupalangalafuko. Kulinga ngocho cheji kukafwanga vatu vakuwahilila vetavile ngwavo liuka lyetu lyapwa lyamuchano.—Koli. 1, 14:25.

PWENUNGA VAKULINUNGA

10. Uno chilongesa chakulemesa Kalunga mwatanga cheji kukafwanga ngachilihi tanga yipwenga yakulinunga?

10 Jila yikwavo yakusolwelamo kumunyika chetu shina kupwanga vakulinunga mutanga namuchikungulwilo. Visemi vanahase kulinga ngocho hakupwanga nachilongesa chaKulemesa Kalunga mwaTanga. Jitanga jimwe jeji kutalanga jivindiyo ja JW Broadcasting kakweji hikakweji. Kachi nge munakumisa kutala polongalamu kana, kaha munahase kushimutwila vishina munamonomo nomu munahase kuvizachisa mukuyoya chenu. Hakutwaminyina chilongesa chakulemesa Kalunga mwatanga chisemi atela kutachikiza ngwenyi jila mwanangwilamo kanyike yinahase kulihandununa nayize mwanangwilamo vakweze. Fwilenu kukafwa vatu vosena mutanga yenu mangana vanganyale kuchilongesa chaKulemesa Kalunga mwaTanga.—Samu 148:12, 13.

Kulikatanga navandumbwetu vatushinakaji cheji kunganyalisanga (Talenu palangalafu 11)

11-13. Vyuma muka vatela kulinga vatu muchikungulwilo mangana vapwenga vakulinunga nakukafwa vakwavo vatwaleho kumunyika?

11 Vyuma muka vatela kulinga vakweze mangana vapwenga vakulinunga muchikungulwilo, kahechi nachikolezeza ngachilihi vakwavo? Enu vakweze fwilenunga kulikata navakulwane vamuchikungulwilo. Vahulisenu vamilweze vyuma vyamwaza vanalivwisa kuwaha hakuzachila Kalunga. Kulinga ngocho nachimikafwa muvosena mufwile kutwalaho lika kulingisa musana wamuchano umunyike. Kaha nawa tuvosena twatela kuyanga nakukunguluka lwola lwosena kuZuvo yaWangana. Nge namulinganga ngocho, kaha nachimikafwa mupwenga  vakulinunga nakukunyula vaze naveza nakukunguluka vafwile kumunyika. Fwilenu kumenekanga vangeji nachisambo nakuvawanyina vitwamo. Mwatela nawa kuvajimbulanga kuli vandumbwenu mangana vamone nge mwavazakama.

12 Nge muli nakutwaminyinanga kuliwana chakuya muwande, kaha mwatela kukafwa tushinakaji mangana navakiko vazanenga mumulimo wakwambulula. Vatela kuvahana ngalila yavo yakwambulwila. Lwola lumwe munahase kuvalweza vazate namukweze uze mwahasa kuvakafwa. Fwilenu nawa kukafwa vaze vaviza mangana vazanenga mumulimo wakwambulula. Kukilikita chenu nachikafwa vakulwane navanyike vafwile kutwalaho lika kwambulula natwima.—Levi 19:32.

13 Muka-kwimba jisamu ambile ngwenyi: “Omwo chawaha nomwo chayema vatu muundumbwavo kutwama hamwe mukulinunga!” (Tangenu Samu 133:1, 2.) VaIsalele vanganyalile chikuma hakulikata navandumbwavo vaze valemeselenga Yehova. Kulikata kana chalifwanyine namaji akuwavisa alivumba lyamwaza. Shikaho fwilenu kupwa navilinga vize navimikafwa mupwenga vakulinunga navandumbwenu. Kachi nge omu mukiko muli nakulinga, kaha tuli nakumisangejeka chikuma. Tuli nakumikolezeza mutwaleho lika kuzanga chikuma vakwenu.—Koli. 2, 6:11-13, kwinyikila chamwishi.

14. Vyuma muka mwatela kulinga mangana mutwaleho kumunyika muchitungilo?

14 Munahase nawa kutwalaho lika kumunyika hakukafwa vakwenu muchitungilo. Hanjikiso navilinga vyenu vinahase kukunyula vakwenu valinangule muchano. Lihulisenu ngwenu: ‘Uno vakwetu mungalila vangumona ngachilihi? Kutala hembo lyami hapwa haunyoji tahi? Kutala ngweji kukafwanga vakwetu tahi?’ Munahase nawa kuhulisa vandumbwenu mangana vamilweze omu vilinga vyavo vyamwaza vinakafwe vausoko wavo, navatu vamungalila yavo, navakwavo muvazachila, navakwavo vaka-shikola. Kulinga ngocho chinahase kumikolezeza chikuma.—Efwe. 5:9.

TONENUNGA

15. Mwomwo ika chapwila chachilemu kupwa lika vakutona?

15 Kutachikiza lwola tuli nakuyoyelamo nachitukafwa tufwile kutwalaho kumunyika. Yesu alwezelenga tumbaji twenyi ngwenyi: “Tonenunga.” (Mateu 24:42; 25:13; 26:41) Nge natushinganyeka ngwetu “luyando lwalunene” luchili kwakusuku, kaha twima yetu yakuzata muwande nayikuma. (Mateu 24:21) Muchishishisa chakumunyika zwalala kuvatu twatunga navo, mumunyi wetu naufuvalala chipwe vene kujima.

16, 17. Vyuma muka mwatela kulinga mangana mutwaleho lika kupwa vakutona?

16 Omu kaye kali nakuya lika nakupihilako, twatela kutwalaho lika kupwa vakutona. Chikupu vene, Yehova mwakawahisa vyuma halwola lwakutamo. (Mateu 24:42-44) Shikaho twatela kupwa namuchima wakutalilila chikoki, nakupwa vakutona. Twatela kutanganga Mazu aKalunga hakumbi hakumbi nakulombanga nawa lwola lwosena. (Petu. 1, 4:7) Shinganyekenunga havyakutalilaho vyavandumbwetu vaze vananganyala mwomwo yakupwa vakutona nakutwalaho lika kumunyika. Chakutalilaho chimwe shina chize chatwama muKaposhi Kakutalila waApril 15, 2012, mafwo 18-21 muchihande chakwamba ngwavo “Ngunalinjililanga Kusanya YakaYuleya Hamyaka 70.”

17 Twalenuho lika kuzachila Yehova nakufwila kulikata navandumbwenu. Echi nachimilingisa mupwenga vakuwahilila nakumilingisa mumone nge tuli nakuyoyela mumakumbi akukuminyina. (Efwe. 5:16) Hamyaka 100 yinahichimo, vandumbwetu vanazatenga natwima, kaha vananganyala chikuma.  Oloze makumbi ano, tuli nakunganyala chikuma mwomwo yakututwaminyina kuli Yehova. Chikupu vene, mulimo wetu unakutohwelako lika, kaha nawa tuli nakumunyika chikuma kuhambakana makumbi akunyima.

Kututambukila kuli tulama cheji kutukafwanga tupwenga namangana akufuma kuli Kalunga (Talenu palangalafu 18, 19)

18, 19. Uno tulama vanahase kutukafwa ngachilihi tutwaleho lika kupwa vakutona? Hanenu chakutalilaho.

18 Twawahilila hakutachikiza ngwetu tunahase kuzachila Yehova numba tuhu katwakupukako. Tweji kusakwililanga nawa Yehova hakutuhana tulama muchikungulwilo ‘malunga vaze vapwa wana.’ (Tangenu Wavaka-Efwesu 4:8, 11, 12.) Shikaho nge kalama namitambukila, kaha mwatela kwivwilila kanawa kuvyuma mwamikafwa mangana munganyale.

19 Tulama vavali vamuEngland vavasanyikile kuli vapwevo nalunga vaze vapwile naukalu muulo wavo. Pwevo ayayavalile ngwenyi, lunga lyenyi kapwile nakutwaminyina kanawa tanga muvyuma vyakushipilituko. Lunga nawa alitavilile ngwenyi kalingilenga vyuma kanako. Ava tulama vakolezezele ava vapwevo nalunga valondezeze Yesu uze azakaminenga tumbaji twenyi nakuvalingila vyuma vasakiwilenga. Chatete, valwezele lunga alondezeze Yesu. Kufumaho nawa vakolezezele pwevo apwenga namuchima wakutalilila chikoki. Ava tulama valwezele ava vapwevo nalunga vyuma vatela kulinga numba vahase kutetekela kanawa chilongesa chakulemesa Kalunga mwatanga. (Efwe. 5:21-29) Kufumaho, vasangejekele lunga hakukilikita chenyi nakumukafwa atwaleho lika kukilikita nakupendamina hashipilitu yajila mangana yimukafwe apwenga mutwe watanga wakuhya kushipilitu. Chikupu vene, vyuma valingile ava tulama vinakafwe eyi tanga yitwaleho lika kumunyika.

20. Nganyo muka nayifumamo nge namutwalaho lika kumunyika?

20 Muka-kwimba jisamu embile ngwenyi: “Awahilila mutu uze evwa Yehova woma, uze eji kutambukanga mujijila jenyi.” (Samu 128:1) Kukafwa vakwenu vatachikize Kalunga, nakupwa navilinga vyamwaza, nakupwa vakulinunga, nakupwa vakutona, nachimikafwa mupwenga vakuwahilila. Nachikafwa nawa vakwenu vamone vilinga vyenu vyamwaza nakuvalingisa jino vatohwese Setu Yehova.—Mateu 5:16.