Yako kaha kuvihande

Yenu kumitwe yavihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

KAPOSHI KAKUTALILA—MANGAZINI YAKULINANGULA June 2018

Eyi mangazini yili navihande vyakulinangula haAugust 6 nakuheta kuSeptember 2, 2018.

“Wangana Wami Kaweshi waMukaye Kanoko”

Uno jila yize Yesu ahoneselelemo vikokojola vyapwileko mumakumbi enyi nayitukafwa ngachilihi tuhone kwazananga muvihande vyalifuchi nachiyulo?

Tuvosena Tupwenunga Umwe Nganomu Yehova naYesu Vapwa Umwe

Vyuma muka mwatela kulinga mangana mupwenga vakulinunga navandumbwenu?

Kavamwivwililile Uselewa Kuli Kalungako

Mujimbu waLehovowame, mwangana waYuta, nautukafwa tutachikize vyuma asaka Kalunga kuli etu.

Jishimbi naJindongi jaKalunga Jinahase Kunangula Chivezu Chetu

Kalunga atuhana chivezu mangana chitukafwenga kulinga vyuma vyakwoloka. Oloze twatela kuchinangula kanawa numba chitutwaminyine.

“Kumunyika Chenu Chimunyikenga” Mangana Mutohwesenga Yehova

Kwambulula mujimbu wamwaza chachilemu, oloze kuli vyuma vyeka twatela kulinga numba mumunyi wetu umunyike.

LIFE STORY

Yehova Nanguvendejekanga Muukalu Wami Wosena

Edward Bazely amwene ukalu wakufwa nge wamutanga, nakumufumbukila mwomwo yalufwelelo lwenyi, nakuhomba.

Kumeneka Vakwetu Chapwa Chachilemu

Numba vene nge natumeneka mutu mukavatu, kaha chinahase kumukolezeza chikuma.

Munakwanuka Tahi?

Kutala namuhasa kukumbulula vihula vino vinapendamina hajimangazini jakalinwomu jaKaposhi Kakutalila tahi?