YOSHUWA amwenenga ukalu waunene chikuma hakutwaminyina muyachi wavaIsalele muLifuchi lyaLushiko. Oloze Yehova amufwelelesele ngwenyi mwafukila, kaha nawa amukolezezele ngwenyi: ‘Umika, jikiza. Lamanga Jishimbi jami. Utangenga mazu kana musana naufuku, mangana ulamenga jishimbi josena vasonekamo. Kaha naufukisanga jila yove nakulinganga mwakwoloka.’—Yoshu. 1:7, 8.

Hakuwana nge tuli nakuyoyela ‘mulwola lwalukalu,’ nayetu tuli nakumona ukalu waunene chikuma. (Chimo. 2, 3:1) Ngana mwaYoshuwa, nayetu tunahase kufukila kachi nge natukavangiza jindongi jize amuhanyine Yehova. Twatela kutanganga Mbimbiliya lwola lwosena, nakuzachisanga vyuma natulinangula.

Etu vavavulu cheji kutukaluhwilanga kulinangula Mbimbiliya. Oloze hakuwana nge kulinangula Mbimbiliya chapwa chachilemu, ngocho kekesenu vyuma vili mulipwata lyakwamba ngwavo “ Esekenu Kulinga Vyuma Vino” vize navimikafwa munganyale nakulivwisa kuwaha haKulinangula Mbimbiliya.

Muka-kwimba jisamu embile ngwenyi: “Ngutambukise mujila yajishimbi jove, mwomwo ngwayivwila kuwaha.” (Samu 119:35) Kulinangula Mazu aKalunga nachiminganyalisa chikuma. Echi nachimilingisa muwane vishina vyavilemu vize vyapwa luheto lwakushipilitu.

Numba tuhu kamweshi namulimo wakutwaminyina muyachi wavaIsalele ngana muze alingile Yoshuwako, oloze nayenu muli nakuhita muukalu. Ngana mwaYoshuwa, nayenu munahase kunganyala hakulinangula Mbimbiliya nakukavangiza vyuma munalinangula. Kulinga chuma kana nachimilingisa mufukile nakulinganga mwakwoloka.