“Litwaminenu kusopesanga mutu kweseka nomu asoloka, oloze sopesenunga mwaya kusopesa chakwoloka.”—YOWA. 7:24.

MYASO: 142, 123

1. Isaya apolofwetele vyuma muka hali Yesu, kaha mwomwo ika upolofweto kana weji kutukolezezelanga?

ISAYA apolofwetele vyuma mwakalinga mwata wetu Yesu. Upolofweto kana weji kutuvendejekanga. Shikaho asonekele ngwenyi Yesu “keshi kukasopesa vatu havyuma mwakamona namesoko, chipwe kuhanjikila vatu kweseka nomu mwakevwa namatwitwi enyiko.” (Isa. 11:3, 4) Mwomwo ika mazu kana eji kutukolezezelanga? Mwomwo tuli nakuyoyela mukaye muze munazale navatu vaze vasaka kumona vakwavo ulumbi. Tuli nakutalilila omu Muka-kuyula mwakatuyulanga chakuzeneka kutala vatu kumeso.

2. Vyuma muka ahanjikile Yesu ngwenyi tulingenga, kaha vyuma muka natushimutwila muchihande chino?

2 Hakumbi hakumbi tweji kulingilanga vakwetu vyuma vimwe. Chipwe ngocho, hakuwana nge katwakupukako, chinahase kutukaluhwila kulondezeza Yesu uze apwa wakukupuka. Ukalu kana weji kwizanga mwomwo yakutala vatu kumeso. Oloze omu Yesu apwile hano hamavu, ambile ngwenyi: “Litwaminenu kusopesanga mutu kweseka nomu asoloka, oloze sopesenunga mwaya kusopesa chakwoloka.” (Yowa. 7:24) Chikupu vene Yesu asaka tumulondezezenga hakuhona kutalanga vatu kumeso. Muchihande chino natushimutwila vyuma vize vyeji kulingisanga vatu vatale vakwavo kumeso. Vyuma kana shina  muyachi chipwe chisemwa, luheto namyaka yakusemuka ali nayo mutu. Natushimutwila nawa mwakukavangijila lushimbi lwaYesu.

MUYACHI CHIPWE CHISEMWA

3, 4. (a) Vyuma muka vyalingishile Petulu ahone kumona vaka-mafuchi eka ulumbi? (Talenu muvwimbimbi wakulivanga.) (b) Yehova akafwile Petulu evwishise muchano muka wauhya?

3 Achishinganyekenu omu evwile kaposetolo Petulu hakumulweza ayenga ku Kesaliya kuzuvo yaKolonelyu muka-lifuchi lyeka. (Vili. 10:17-29) VaYuleya vavanangwilenga ngwavo vaka-mafuchi eka vapwile vamajilo. Oloze kwapwile vyuma vize vyalingishile Petulu alumune vishinganyeka vyenyi. Chakutalilaho, vamumwenesele chakumwenesa. (Vili. 10:9-16) Vyuma muka amwene? Amwene lihina lyalinene haze hapwile tunyama vamajilo nalizezumukila hamavu, kaha mwilu mwafumine lizu ngwalyo: “Ove Petulu, katuka, jiha ulyenga.” Petulu akanyine mapapa katatu. Kaha nawa mapapa katatu vamuhuhumwine ngwavo, “vyuma natomesa lyehi Kalunga ove kanda uvivuluka cheka ngwove vinapihiko.” Omu Petulu ahindukile, alizakaminyine chikuma havyuma vamulwezele. Nakushimbula chiku, vaze malunga atumine Kolonelyu vahetele kuzuvo yaPetulu. Petulu etavililile vyuma yamulwezele shipilitu yajila ngocho ayile hamwe navaze malunga kuzuvo yaKolonelyu.

4 Nge Petulu atwalileho lika kutala vatu kumeso, kachi kengilile muzuvo yaKolonelyuko. VaYuleya navakiko kavengililenga mujizuvo javaka-mafuchi ekako. Mwomwo ika Petulu engililile muzuvo yaKolonelyu chamokomoko namuchima apwile nawo wakumona vatu ulumbi? Chuma chamulingishile shina chakumwenesa chize vamumwenesele navyuma vize yamulwezele shipilitu yajila kulinga. Omu Petulu akumishile kwivwilila vyuma amulwezele Kolonelyu, ambile ngwenyi: “Ngunatachikiza jino ngwami, chamuchano vene Kalunga katala vatu kumesoko, oloze muli vaka-miyachi yosena, ou eji kumwivwanga woma nakulinganga vyuma vyakwoloka, veji kumwitavilanga kuli Kalunga.” (Vili. 10:34, 35) Chikupu vene, Petulu akunyukile namuchano wauhya uze atachikijile, ngocho nayetu nawa tunahase kulinga mwomumwe. Uno tunahase kulinga ngachilihi ngocho?

5. (a) Yehova asaka vaka-Kulishitu vosena vatachikize vyuma muka? (b) Muchima muka tunahase kupwa nawo numba tuhu tunatachikiza kanawa mumuchano?

5 Yehova azachishile Petulu mangana akafwe vaka-Kulishitu vosena vatachikize ngwavo Kalunga katala vatu kumesoko. Yehova kamona chisemwa chimwe chipwe muyachi umwe chipwe chikova chimwe chipwe lilimi limwe kupwa vyavilemu kuhambakana vikwavoko. Oloze eji kwitavilanga kala mutu uze mwamwivwa woma nakulinga vyuma asaka ikiye. (Ngale. 3:26-28; Kuso. 7:9, 10) Nayenu pamo munahase kwitavila mazu kana. Nyi ngachilihi nge mwakolela kujingalila kuze vatu veji kulimonanga ulumbi? Numba tuhu munahase kushinganyeka ngwenu kamwamona vatu ulumbiko oloze chinahase kumikaluhwila kumbila muchima kana. Numba tuhu Petulu atachikijile ngwenyi Yehova kamona vatu ulumbiko oloze mukuhita chalwola Petulu aputukile cheka kumona vatu ulumbi. (Ngale. 2:11-14) Tunahase kulondezeza ngachilihi Yesu hakuhona kutalanga vatu kumeso?

6. (a) Chuma muka nachitukafwa tuhonese muchima wakulimona ulumbi? (b) Uno vyuma asonekele ou ndumbwetu vyasolwele nge apwile namuchima muka?

6 Mbimbiliya yinahase kutukafwa tulikekese etu vavene tumone numba nge tuli namuchima wakumona vatu ulumbi nyi chiku. (Samu 119:105) Hakuwana nge chapwa chachikalu kutachikiza ngwetu tuli namuchima wakumona vakwetu ulumbi, ngocho twatela kwitavilanga vyuma navatukafwa vakwetu kachi nge vanamono ngwavo tukwechi muchima kana. (Ngale. 2:11, 14) Shikaho nge katwazangamineko, kaha tunahase kutwalaho lika kupwa namuchima kana chakuzeneka etu vavene kutachikiza. Chakutalilaho ndumbwetu umwe atumine  mukanda kuOfesi yaMutango wakusangejeka valunga napwevo vakulimbata vaze vazata mulimo washimbu yosena. Ambile ngwenyi lunga lyayou ndumbwetu wapwevo afumine kuchisemwa chize vamwenenga ulumbi. Numba tuhu ou ndumbwetu asangejekele ava valunga napwevo, oloze naikiye amwenenga ulumbi chisemwa kana. Ou ndumbwetu asangejekele chikuma uze lunga ngwenyi: “Numba tuhu chisemwa chenyi vachimwenenga ulumbi oloze vilinga vyenyi nachiyoyelo chenyi vyakafwile vatu vatachikize ngwavo [kupwa wakuchisemwa kana] kachalumbununa nge vatu vamuchisemwa kana vapwa vamajilo chipwe vakusalila chikumako.” Vyuma muka natulinangulako? Chamokomoko namilimo twatwama nayo muliuka lyaYehova, twatela kulikekesa etu vavene nakufwila kwitavila kutukafwa mangana tumone numba nge tuchili lika namuchima wakulimona ulumbi nyi chiku. Vyuma muka vikwavo twatela kulinga?

7. Natusolola ngachilihi ngwetu katwamona vakwetu ulumbiko?

7 Nge natupwanga tuvakukasunuka kumichima, kaha natuzanganga chikuma vakwetu muchishishisa chakuvamona ulumbi. (Koli. 2, 6:11-13) Kutala mwatwama natato yakulikatanga kaha navatu vaze vafuma kuchisemwa chenu, nakumuyachi wenu, chipwe vaze vahanjika lilimi lyenu tahi? Nge mukiko, kaha mwatela kumbila tato kana. Mwatela kuzatanga navandumbwenu vakuvisemwa vyakulisezaseza mumulimo wamuwande chipwe kulilanga navo hamwe vyakulya kujizuvo jenu. (Vili. 16:14, 15) Nge namulinga ngocho, kaha namuzanga chikuma vandumbwenu nakuhona kuvamona ulumbi. Oloze kuli nawa vyuma vikwavo vyeji kutulingisanga tumone vakwetu ulumbi. Chuma chimwe shina luheto.

KULUMBILISA VIHUTU NAKUHAKWILA VAPICHI

8. Mukanda waVyavaLevi 19:15 wasolola nge vaka-kuyula vanahase kulinga ika hakusopesa muka-kuhutwa chipwe muka-luheto?

8 Kupwa naluheto cheji kulingisanga mutu vamuzange kuli vakwavo. Oloze hali VyavaLevi 19:15, vasonekaho ngwavo: “Kanda mukatetela muka-kuhutwa mwomwo yakuhutwa chenyiko, chipwe kuhakwila muka-luheto mwomwo yaluheto lwenyiko. Mukasopesa vakwenu mwaya chiyulo chakwoloka.” Jino mwomwo ika tunambila ngwetu kupwa naluheto nachilingisa mutu vamuzange kuli vakwavo?

9. Mazu muka asonekele Solomone, kaha vyuma muka natulinangulako?

9 Solomone vamuhwiminyinyine nashipilitu yajila mangana asoneke mazu atwama hali Vishimo 14:20, ngwenyi: “Chihutu veji kumuhunganga kuli vatu atunga navo, oloze muka-luheto atwama namasepa vavavulu.” Vyuma muka natulinangula kuchishimo kana? Nge katwazangamineko, tunahase kuputuka kulikata kaha navandumbwetu vaze vatwama naluheto nakuhunga vaze vakuhutwa. Mwomwo ika kulinga chuma kana chapwila chaponde?

10. Ukalu muka wapwile muvikungulwilo vyamulikulukaji lyamyaka lyakulivanga?

10 Nge natutalanga vandumbwetu kumeso mwomwo yaluheto chipwe kuhutwa chavo, kaha tunahase kuneha vihandwa muchikungulwilo. Kambaji Yakova ambile ngwenyi ukalu kanou wanehelenga vihandwa muvikungulwilo vyamulikulukaji lyamyaka lyakulivanga. (Tangenu WaYakova 2:1-4.) Shikaho twatela kukilikita nangolo kuchina vyuma kana navisoloka namuchikungulwilo chetu. Jino chuma muka nachitukafwa tuhonese muchima wakutalanga vatu kumeso?

11. Uno kupwa nausoko naYehova chapendamina havyuma atwama navyo mutu tahi? Lumbununenu.

11 Twatela kumona vandumbwetu nganomu avamona Yehova. Yehova keshi kwivwila mutu uselewa mwomwo yaluheto chipwe uhutu wenyiko. Kaha nawa usoko wetu naIkiye kawapendamina hakuvula chipwe kukeha chavyuma twatwama navyoko. Numba tuhu Yesu ambile ngwenyi, “nachikapwa chachikalu kuli muka-luheto kwingila muWangana wamelu,” oloze kambile  ngwenyi vaka-luheto kaveshi kukengilamoko. (Mateu 19:23) Halwola lukwavo nawa ambile ngwenyi: “Mwawahilila enu vaka-kuhutwa, mwomwo Wangana waKalunga unapu wayenu.” (Luka 6:20) Chipwe ngocho, echi kacheshi nakulumbununa ngwavo vaka-kuhutwa vapwile vakukisula nakwivwilila chikuma kumujimbu ambulwilenga Yesuko. Vaka-kuhutwa vavavulu kavetavilile vyuma anangwilenga Yesuko. Shikaho, katwatela kushinganyeka ngwetu mutu nahase kupwa nausoko wamwaza naYehova mwomwo yavyuma atwama navyoko.

12. Vyuma muka vyamuVisoneka vize vatela kukavangiza vihutu navapichi?

12 Twapwa tuvakutokwa chikuma hakupwa navandumbwetu vakuhutwa navava vakupita vaze vazanga Yehova namuchima wosena. Visoneka vyeji kunangulanga vaka-luheto mangana vazenekenga “kujika lutalililo lwavo haluheto lwakuzeneka kwilila, oloze shina hali Kalunga” kaha. (Tangenu WaChimoteu 1, 6:17-19.) Mbimbiliya nawa yahuhumuna vatu jaKalunga vosena vihutu navapichi vazenekenga kuzanga jimbongo. (Chimo. 1, 6:9, 10) Shikaho nge natumonanga vandumbwetu nganomu avamona Yehova, kaha katweshi kuvatalanga kumeso kweseka nauhutu chipwe luheto lwavoko. Kuli chuma chikwavo chize cheji kulingisanga vatu vamone vakwavo ulumbi. Chuma kana shina myaka yakusemuka ali nayo mutu.

KUMONA MUTU ULUMBI MWOMWO YAMYAKA YENYI YAKUSEMUKA

13. Visoneka vyahanjika ika hachihande chakuvumbika vakulwane?

13 Lwola lwosena Visoneka vyeji kutukafwanga tuvumbikenga vakulwane. Hali VyavaLevi 19:32, vasonekaho ngwavo: “Vumbikenu mutu ukwechi jivwi, lemesenunga mukulwane, mwivwenunga Kalunga kenu woma.” Kaha nawa hali Vishimo 16:31 ngwavo, “jivwi jinapu muchama wamwaza, kachi nge mutu mwajiwana mujila yakwoloka.” Paulu nawa ahuhumwine Chimoteu azenekenga kutenukila mukulwane walunga, oloze amumonenga nge ise. (Chimo. 1, 5:1, 2) Numba tuhu Chimoteu apwile nakutwaminyina chikungulwilo, oloze atelelele kuvumbikanga vakulwane vapwile muchikungulwilo nakuvatetela.

14. Lwola muka lwapwa lwakutamo kuhuhumuna mutu uze natuzomboka mumyaka yakusemuka?

14 Uno kuvumbika vakulwane chikwechi noho chatela kukumina tahi? Chakutalilaho, kutala twatela kwivwa woma kuhuhumuna mukulwane nge navulumuna mulonga washili kuli Yehova tahi? Yehova katala vatu kumesoko, kaha nawa keshi kuliula milonga yamutu mwomwo yaukulwane wenyiko. Hali Isaya 65:20 vasonekaho ngwavo: “Muka-shili navakamwangula numba tuhu ali namyaka 100.” Chishina kana chalifwana navyuma vamwenesele Ezekele muchakumwenesa. (Ezeke. 9:5-7) Shikaho twatela chatete kufwila kuvumbikanga Yehova Kalunga uze Napungako Kufuma Kushikulu. (Ndanye. 7:9, 10, 13, 14) Nge natulinganga ngocho kaha katweshi kwivwa woma kuhuhumuna mutu uze navulumuna mulonga washiliko, numba tuhu mutu kana natuzomboka mumyaka yakusemuka.—Ngale. 6:1.

Uno mweji kuvumbikanga vandumbwetu vavakweze tahi? (Talenu palangalafu 15)

15. Chishina muka natulinangula kuli kaposetolo Paulu hachihande chakuvumbika vandumbwetu vavakweze?

15 Nyi ngachilihi vandumbwetu vavakweze vaze tuli navo muchikungulwilo? Uno mwavamona ngachilihi? Paulu asonekelele Chimoteu ngwenyi: “Kanda nakupwa mutu numba umwe mwalumbilisa ukweze woveko. Oloze pwako uwakutalilaho kuli vaka-kushishika, mukuhanjika, namutwamiso, namuzangi, namulufwelelo, namukutoma.” (Chimo. 1, 4:12) Omu Paulu asonekele ou mukanda, pamo Chimoteu apwile namyaka 30 chipwe kuzombokaho. Chipwe ngocho, Paulu amuhanyine mulimo waunene wakutwaminyina chikungulwilo. Numba tuhu apwile mukweze, oloze vandumbwenyi vatelelele kumuvumbika. Shikaho katwatela kulumbilisanga vandumbwetu vavakwezeko.  Twatela kwanuka ngwetu naYesu azachile mulimo wakwambulula omu apwile namyaka 30 nakuzombokaho.

16, 17. (a) Uno tulama veji kwijivanga ngachilihi ngwavo ndumbwetu natemo kumutongola kupwa muka-kuzachila chipwe kalama? (b) Vyuma muka vinahase kulingisa tulama vahone kukavangiza Visoneka hakutongola ndumbwetu walunga?

16 Muvisemwa vimwe vatu veji kulumbilisanga vakweze. Nge mukiko chapwa nakungalila yenu, kaha tulama vanahase kupwa mucheseko chakuhona kusangejeka vakweze mangana vapwenga vaka-kuzachila chipwe tulama muchikungulwilo mwomwo yakushinganyeka ngwavo vachili vanyike. Tulama vatela kwanuka ngwavo Visoneka kavyavuluka myaka atela kupwa nayo mutu numba vamutongoleko. (Chimo. 1, 3:1-10, 12, 13; Chitu. 1:5-9) Nge kalama mwakaluhwisa jishimbi kweseka nachisemwa chenyi, kaha keshi nakukavangiza vyuma vyahanjika Visonekako. Vakweze kavatela kuvakekesa kweseka namwaya chisemwa chavoko, oloze hakutesamo vyuma vyamuMazu aKalunga.—Chimo. 2, 3:16, 17.

17 Kukavangiza chisemwa cheji kulingisanga vakweze vazeneke kuvatongola numba tuhu vanatesamo vyuma vyasakiwa. Mulifuchi limwe, muka-kuzachila umwe wakulindunuka vamuhanyine milimo yayivulu muchikungulwilo. Numba tuhu tulama vamuchikungulwilo chenyi vamwene ngwavo natesamo vyuma vyamuVisoneka mangana vamutongole kupwa kalama, oloze kavamusangejekeleko. Tulama vamwe vambile ngwavo achili kanyike ngocho keshi kuhasa kupwa kalama muchikungulwiloko. Chaluvinda, ou ndumbwetu kavamutongwele kupwa kalamako mwomwo yaunyike. Unjiho wasolola nge vishinganyeka kana vyatanda mukaye kosena. Shikaho katwatela kupendaminanga hachisemwa chipwe kuhona kutongola mutu mwomwo twamujindako. Oloze twatela kupendamina haVisoneka mangana vitutwaminyine. Echi nachisolola nge tuli nakukavangiza mazu aYesu akwamba ngwenyi litwaminenu kusopesanga mutu kweseka nasolokeso yenyi.

SOPESENUNGA MWAYA KUSOPESA CHAKWOLOKA

18, 19. Vyuma muka navitukafwa tumonenga vakwetu nganomu avamona Yehova?

18 Numba tuhu katwakupukako, oloze tunahase kulondezeza Yehova nakumona vakwetu nganomu avamona ikiye. (Vili. 10:34, 35) Chipwe ngocho, chasakiwa kukilikita nangolo kaha nawa twatela kwanukanga vishina vyamuMazu aKalunga. Kukavangiza vishina kana nachitukafwa twononokenga lushimbi lwaYesu lwakwamba ngwenyi litwaminenu kusopesanga mutu kweseka nasolokeso yenyi.—Yowa. 7:24.

19 Kalinwomu mwangana wetu Yesu Kulishitu ayule vatu vosena, kaha keshi kukasopesa vatu havyuma mwakamona nameso, chipwe kweseka nomu mwakevwa namatwitwi enyiko. Oloze mwakayulanga mwakwoloka. (Isa. 11:3, 4) Chiyulo kana nachikapwa chamwaza chikupu!