Yako kaha kuvihande

Yenu kumitwe yavihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

KAPOSHI KAKUTALILA—MANGAZINI YAKULINANGULA April 2016

Eyi mangazini yili navihande vyakulinangula haMay 30 nakuheta kuJune 26, 2016.

Kalunga Mwamivwila Kuwaha Nge Namupwa Vakushishika

Vaka-Kulishitu vanahase kulinangula vyuma muka kumujimbu wamuMbimbiliya waYefweta namwanenyi wapwevo?

“Echenu Lukakachila Lumanyise Milimo Yalwo”

Vyuma muka vyeji kusolokanga nge vaneseka lukakachila lwenu? Vyakutalilaho muka vize vinahase kumikafwa mupwenga nalukakachila?

Mwomwo Ika Twatela Kulikungulwilanga Hamwe naKulemesa Kalunga?

Kukunguluka chapwa chachilemu kuli enu, nakuli vatu veka, nakuli Yehova. Uno mwatachikiza chuma kana tahi?

Lihendenunga kuVihande vyaLifuchi naChiyulo muKaye Kano kaVikokojola

Vyuma viwana vize navimikafwa muhase kutachikiza mwakukumishila ukalu wakukasumuna mangana mupwenga lika vakulonga.

LIFE STORY

Vashishita vaMukwitava Navalumuka Nakupwa Vandumbwetu

Vyuma muka vyalingishile ava vashishita vafume kuzuvo yavashishita nakuseza chachi yaKatolika?

Mulimo Wenu waKwambulula Wapwa Nge Lyume Tahi?

Mujila muka mulimo wenu wakwambulula unahase kupwa wamwaza, wakuhizumuna, nakuhana vatu kuyoya?