MUNASHINGANYEKA NGACHILIHI?

Iya apwa muka-kuhana wana wamunene mukaye kosena?

“Mawana amwaza osena namawana akukupuka osena eji kufumanga mwilu, eji kwizanga kufuma kuli Ise yavyuma vyakumunyika.”WaYakova 1:17.

Eyi mangazini yaKaposhi Kakutalila nayitukafwa tusakwilile wana waulemu atuhana Kalunga.