LyaSondo namusana, Kenneth napuwenyi Filomena vaze vatwama kuCuraçao, vayile kuli lunga napwevo vakulimbata vaze vapwilenga nakunangula Mbimbiliya.

Kenneth ambile ngwenyi: “Omu twahetele hembo twawanyine kuzuvo kwakusoka kaha nawa munyau wauchiho. Oloze kwapwile vyuma vimwe vize vyangulingishile ngutumine shinga pwevo lyauze chilongesa chami.”

Kaha uze pwevo akumbulwile shinga nakwamba ngwenyi lunga lyenyi apwile kumilimo. Oloze omu atachikijile ngwenyi Kenneth naFilomena vali haweluka asokolwele kuchikolo nakuvalweza vengile muzuvo.

Kenneth naFilomena vamwene uze pwevo ali napwejipweji. Kahomu Kenneth apwile nakulomba mangana vaputuke kulinangula, uze pwevo aputukile cheka kulila. Ngocho Kenneth naFilomena vamuhulishile vyuma vyamulingishile alile.

Uze pwevo avalwezele ngwenyi apwile nakusaka kulijila lwola vene luze, kaha apwile nakusonekela lunga lyenyi mukanda, oloze omu Kenneth atumine shinga chamulingishile alitwamine kuusoneka. Avalwezele ngwenyi apwile naukalu wakuhomba, ngocho vamuvendejekele kuzachisa mazu amuMbimbiliya. Mazu kana amukafwile ahone kulijiha.

Kenneth ambile ngwenyi: “Twasakwililile chikuma Yehova hakutuzachisa mangana tukafwe uze pwevo apwile muukalu, nahakutukafwa nawa pamo kuhichila muvangelo chipwe shipilitu yenyi yajila mangana tutumine shinga uze pwevo.” *

Uno Kenneth naFilomena vafwelelele chikupu ngwavo Kalunga ikiye ahonesele uze ukalu hakuzachisa vangelo chipwe shipilitu yenyi yajila tahi? Nyi lwola atuminyinemo Kenneth shinga lukiko lwapwile lwamwaza?

Katwatachikijileko. Oloze twejiva ngwetu Kalunga eji kuzachisanga vangelo jenyi vakafwe vatu kushipilitu. Chakutalilaho, Mbimbiliya yamba ngwayo, Kalunga azachishile kangelo hakutwaminyina muka-kwambulula mujimbu wamwaza Fwilipu kuli chilolo wakaEchopa uze apwile nakusaka kutachikiza vyuma vyakushipilitu.—Vilinga 8:26-31.

Mauka akwitava amavulu afwelela mungolo javandemone, kaha veji kuvashinganyekanga kupwa vamwaza nakuvamona nawa nge veji kulinganga mwaya muchima waKalunga chipwe kuvetavila vavatwaminyine. Vatu vavavulu vafwelela ngwavo vangelo kuvatwama, kaha nawa vanahase kuvakafwa mujila yamwaza. Chipwe ngocho veka nawa vafwelela ngwavo kakwatwama vangeloko.

Uno chikupu vangelo kuvatwama tahi? Nge mukiko, kaha vafuma kulihi? Vyuma muka vyamuchano twatela kutachikiza havangelo? Kutala vanahase kumikafwa tahi? Tuchikekesenu vihula kana.

^ par. 8 Mbimbiliya yahanjika ngwayo lijina lyaKalunga ikiye Yehova.—Samu 83:18.