Uno kwitava chapwa chakutaka kaha kuli vatu tahi?

VATU VAMWE VAFWELELA NGWAVO kwitava chapwa chakutaka kaha kuli vatu, kaha veka ngwavo Kalunga eji kuzachisanga kwitava mangana akafwe vatu vapandame kuli ikiye. Enu mwashinganyeka ngachilihi?

VYUMA YAHANJIKA MBIMBILIYA

Kwatwama “kwitava chitoma chakuhona kujiluluka kumeso aKalunga Setu.” (WaYakova 1:27, kwinyikila chamwishi) Kwitava chitoma chipwe chamuchano chafuma kuli Kalunga.

VYUMA VIKWAVO NATULINANGULA MUMBIMBILIYA

  • Hakusaka kwivwisa Kalunga kuwaha, kwitava chatela kupendamina haMuchano wamuMbimbiliya.—Yowano 4:23, 24.

  • Kwitava chize chapendamina havishinganyeka vyavatu chapwa chamokomoko.—Mako 7:7, 8.

Uno chapwa chachilemu kupwa mukwitava tahi?

NAMUKUMBULULA NGWENU NGACHILIHI?

  • Eyo

  • Nduma

  • Chili kumutu

VYUMA YAHANJIKA MBIMBILIYA

“Tulihakenunga michima navakwetu mangana tulikolezeze tusolole zangi navilinga vyamwenemwene. Kaha kanda natusuvilila kulikungulwila hamweko.” (WavaHepeleu 10:24, 25) Kalunga asaka vaka-kumulemesa valikungulwilenga hamwe.

VYUMA VIKWAVO NATULINANGULA MUMBIMBILIYA

  • Vatu vaze veji kulemesanga Kalunga vatela kufwelela vyuma vyovimwe.—Wavaka-Kolinde 1, 1:10, 11.

  • Vatu vaze vatwama mukwitava chize etavila Kalunga, vatunga usoko wakukola navandumbwavo vamukaye kosena.—WaPetulu 1, 2:17.