Nge natutachikiza vilinga vyamutu, kaha nachitukafwa tupandame kuli ikiye nakutulingisa tupwenga nausepa wakukola namutu kana. Chochimwe nawa, nge natutachikiza vilinga vyaYehova, kaha nachitukafwa tumutachikize omu apwa nakutunga usoko wakukola naikiye. Kalunga akwechi vilinga vyamwaza, oloze havilinga vyenyi vyosena atwama navyo, viwana kaha vikiko vyapwa vyakulipwila, vilinga kana shina ngolo, namangana, nachiyulo nazangi.

KALUNGA ATWAMA NANGOLO

“Ove Mwata Wakulitulaho Yehova! Tala! Ove yove watengele melu namavu nangolo jove.”—YELEMIYA 32:17.

Ngolo jaKalunga jasoloka muvyuma atenga. Chakutalilaho, nge namweseka kwimana mumusana wanonga, namwivwa ngachilihi hachikova chenu? Namwivwa hyangu. Kaha oyo hyangu namwivwa yikiko yasolola ngolo jaYehova jakutenga vyuma. Uno ngolo jamusana japwa ngachilihi? Liyena lyatwama kulikumbi lyeji kuhetanga kafwe ku 15,000,000°C. Liyena lize lyeji kufumanga kulikumbi hasekondi yimwe, linatesa hamwe naliyena lyakufuma kutupata twajinyukiliya vakuheta kuvihita vyajimiliyoni vaze navapilukila hamwe.

Oloze likumbi lyapwa lyalindende hakulyesekesa kutununu twavatanganyika vamwe vaze vatwama muutangatanga. Vaka-sayasi vawana nge tanganyika umwe uze vavuluka ngwavo UY Scuti atohwa kafwe mapapa 1,700 hakumwesekesa kukutohwa chalikumbi. Nge ou tanganyika UY navamuhaka haze hali likumbi, kaha mwafwika likumbi hamwe kaha najipulaneti jiwana vavuluka ngwavo Mercury, naVenus, naEarth naMars nakuheta kwakamwihi napulaneti yaJupiter. Echi cheji kutwanukisanga mazu ahanjikile Yelemiya ngwenyi, Yehova Kalunga atengele melu namavu, kulumbununa nge atengele utangatanga mungolo jenyi.

 Uno ngolo jaKalunga jeji kutukafwanga ngachilihi? Kuyoya chetu chapendamina havyuma atenga Kalunga vize tweji kumonanga nameso etu kapu, vyakufwana nge likumbi navyuma vyeka vyahamavu. Tuyokutuyoku nawa, Kalunga eji kuzachisanga ngolo jenyi mangana akafwe mutu himutu. Mujila muka? Mulikulukaji lyamyaka lyakulivanga, Kalunga ahanyine Yesu ngolo jakulinga vyuma vyakukomwesa. Mbimbiliya ngwayo: “Tupuputa vali nakumona, vitonji vali nakutambuka, vaka-mbumba vali nakuvatomesa, tujika matwitwi vali nakwivwa, vafu vali nakuvasangula.” (Mateu 11:5) Nyi ngachilihi makumbi ano? Mbimbiliya nawa ngwayo: “Eji kuhananga ngolo vaze vanazeye.” Kaha nawa cheka ngwayo: “Vaze vatalilila kuli Yehova navakakwata ngolo.” (Isaya 40:29, 31) Yehova nahase kutuhana “ngolo jakuhambakana jize javatu” mangana tumike muukalu natumona chipwe vyeseko natuhitamo mukuyoya chetu. (Wavaka-Kolinde 2, 4:7) Uno mweji kupandamanga kuli Kalunga wazangi uze eji kuzachisanga ngolo jenyi mangana atukafwe halwola tuli nakumona ukalu nyi?

KALUNGA ATWAMA NAMANGANA

“Ove Yehova, vyuma watenga omu vyavula! Vyosena unavitenge namangana.”—SAMU 104:24.

Omu tweji kulinangulanga havyuma atenga Kalunga, tweji kulikomokelanga hamangana enyi. Chakutalilaho, kwatwama kulinangula chimwe chize vatu veji kulondezezanga vyuma vyakutenga (biomimetics, chipwe biomimicry), chize vaka-sayasi veji kukekesanga vyuma atenga Yehova nakutunga vyuma vanasake hakulondezeza vyuma vyakutenga. Ngocho, veji kutunganga vyuma vyakufwana nge jindeke navyuma vyeka.

Liso lyamutu valitenga mujila yakukomwesa

Mujimba wamutu wasolola hatoma mangana aKalunga. Chakutalilaho, achishinganyekenu omu kemba eji kulitunganga mujimo. Kulitunga kana cheji kuputukanga nge mbuto yalunga naliulu lyapwevo vinaliwane nakutunga selusi yimwe. Selusi kana yeji kulipangununa nakupwa maselusi amavulu akulifwana. Kutwala muze, awa maselusi eji kuputukanga kuzata mujijila jakulisezaseza, maselusi amwe eji kukinganga misongo mumujimba, eka eji kutunganga mishisa kaha akwavo nawa eji kutunganga vifuwa. Kufumaho, vihanda vyamujimba wakemba vyeji kuputukanga jino kulitunga. Ngocho, yize selusi veji kutunganga kumbuto yalunga naliulu lyapwevo yeji kupwanga jino mwana uze akwechi maselusi amavulu chikuma. Omu vatu veji kumonanga mujila vatengelamo mutu, cheji kuvalingisanga vetavile mazu vasoneka muMbimbiliya akwamba ngwavo: “Ngweji kukwalisanga mwomwo wangutenga mwakwivwisa woma, mwakukomwesa.”—Samu 139:14.

Uno mangana aKalunga eji kutukafwanga ngachilihi? Tengi yetu atachikiza vyuma twasaka mangana tupwenga vakuwahilila. Hakuwana nge atwama namangana chikuma nakututachikiza kanawa, ngocho eji kutukafwanga kuhichila muMazu enyi Mbimbiliya. Chakutalilaho, atulweza ngwenyi: “Likonekelenunga navakwenu.” (Wavaka-Kolose 3:13) Uno awa mazu kana akutamo tahi? Eyo. Vandotolo vamba ngwavo, kukonekela cheji kulingisanga mutu asavale tulo nakukehesako misongo yakumuchima, nakuhomba namisongo yeka. Kalunga apwa ngana mwasepa wamangana uze eji kutuzakamanga, nakutulweza vyuma vyamwaza vinahase kutukafwa. (WaChimoteu 2, 3:16, 17) Kutala munakusaka kupwa nasepa wakufwana ngana tahi?

 KALUNGA APWA WACHIYULO

“Yehova azanga chiyulo.”​SAMU 37:28.

Kalunga eji kulinganga vyuma vyakwoloka lwola lwosena. Shikaho, “nachipwa chakuhenga kuli Kalunga wamuchano kulinga vyuma vyavipi, chipwe ou Wangolo Josena kulinga vyuma vyakuhenga.” (Yopa 34:10) Chiyulo chenyi chapwa chakwoloka, ngana muze ahanjikile muka-kwimba jisamu kuli Yehova ngwenyi: “Mwomwo nauyula vatu veka naveka mwakwoloka.” ( Samu 67:4) Hakuwana nge “Yehova eji kutalanga mumuchima,” ngocho kaveshi kuhasa kumwonga kuli vaka-kulyongako, eji kuyulanga mwamangana mwomwo atwama nachiyulo chakwoloka. (Samwele 1, 16:7) Tuyokutuyoku nawa, Kalunga atachikiza vatu vaze veji kuhengesanga chiyulo hano hamavu navilinga vyamaswekeza vyosena. Shikaho ashika ngwenyi, “vaka-kuhenga navakavateta hamavu.”—Vishimo 2:22.

Chipwe ngocho, Kalunga kapwa muka-kuyula wamukalu muchima uze afwila kaha kuzangamisa vatuko. Eji kutetelanga nge chinatemo. Mbimbiliya yamba ngwayo: “Yehova apwa wakeke nakutetela,” eji kutetelanga navatu vakuhuka nge navapihilila nakwalumuka. Chikupu vene, apwa wachiyulo chakwoloka.—Samu 103:8; WaPetulu 2, 3:9.

Uno chiyulo chaKalunga cheji kutukafwanga ngachilihi? Kaposetolo Petulu ambile ngwenyi: “Kalunga katala vatu kumesoko, oloze muli vaka-miyachi yosena, ou eji kumwivwanga woma nakulinganga vyuma vyakwoloka, veji kumwitavilanga kuli Kalunga.” (Vilinga 10:34, 35) Twasuuluka nachiyulo chaKalunga mwomwo katala vatu kumeso chipwe kusakula vatu vamweko. Kalunga nahase kutwivwila uselewa tuvosena nakupwa tuvaka-kumulemesa chamokomoko nachisemwa chetu, nalifuchi twatwama, naseteko yakutanga chetu, chipwe kufumana chetu.

Kalunga katala vatu kumesoko, nahase kutwivwila uselewa tuvosena chamokomoko nachisemwa chetu chipwe kufumana chetu

Kalunga atuhana chivezu mwomwo asaka tutachikize omu chapwa chiyulo chenyi nomu cheji kutukafwanga. Visoneka vyavuluka chivezu kupwa lushimbi ‘vasoneka lyehi mumichima yetu nakuhana unjiho’ numba nge vilinga vyetu vyakwoloka nyi vyakuhenga. (Wavaka-Loma 2:15) Kutokwa muka tweji kuwanangamo? Chivezu chakunangula kanawa cheji  kutukafwanga tulihende kuponde chipwe kuchiyulo chakuhenga. Kaha chinahase kutukafwa tupihilile nakwalumuka kachi nge tunalimbenje. Pundu vene, kutachikiza omu chapwa chiyulo chaKalunga nachitukafwa tupandame kuli ikiye.

KALUNGA IKIYE ZANGI

“Kalunga ikiye zangi.”WAYOWANO 1, 4:8.

Kalunga akwechi vilinga vyakufwana nge ngolo, namangana nachiyulo. Ngocho, Mbimbiliya kayavuluka Kalunga ngwayo ikiye ngolo chipwe mangana, chipwe chiyuloko, oloze ngwayo ikiye zangi. Mwomwo ika? Mwomwo ngolo jaKalunga jeji kumulingisanga apwenga nachiyulo namangana vize vyeji kumukafwanga alinge vyuma mukwoloka. Oloze zangi ikiko yeji kulingisanga Yehova alinge vyuma mukwoloka. Kaha nawa yeji kumulingisanga alinge vyuma nazange.

Numba tuhu Yehova kahona chuma numba chimweko, oloze zangi yamulingishile atenge vatu vamangana mwilu nahamavu vaze vatokwa nakulivwisa kuwaha hakuvazanga nakuvazakama kuli ikiye. Shikaho atengele mavu kupwa limbo lyavatu. Kalunga natwaleho lika kuzanga vatu vosena “mwomwo eji kututwisanga likumbi lyenyi hali vaka-kuhuka nahali vatu vamwaza, nakunokesa vula hali vaka-kwoloka nahali vaka-kuhenga.”—Mateu 5:45.

“Yehova atwama nazangi chikuma, apwa muka-kutetela.” (WaYakova 5:11) Eji kuzanganga chikuma vatu vaze veji kufwilanga kupandama kuli ikiye. Kalunga amona vatu kana kupwa vavalemu. Ngocho, ‘amizakama.’—WaPetulu 1, 5:7.

Uno zangi yaKalunga yeji kutukafwanga ngachilihi? Tweji kwivwanga kuwaha hakumona omu likumbi lyeji kulaukanga. Tweji kuwahililanga hakwivwa miselo yakemba. Kaha nawa, tweji kwivwanga kuwaha kupwa hamwe nakausoko ketu uze twazanga chikuma. Vyuma kanevi vinahase kusoloka kupwa vyamokomoko, oloze vyeji kutwivwisanga kuwaha mukuyoya chetu.

Kulomba nawa chapwa hijila yimwe yize yasolola omu Kalunga atuzanga. Mbimbiliya yatulweza ngwayo “Kanda namulizakamina hachuma numba chimweko, oloze muvyuma vyosena, hakulomba, nahakulembelela, nahakusakwilila, mulwezenunga Kalunga vyuma munakusaka.” Ngana mwachisemi wazangi, Kalunga asaka etu tumutondetonde mangana atukafwe muvyuma vyosena natusaka. Shikaho Yehova atushika “kuunda [chenyi] chize chahambakana kunangakana chosena.”—Wavaka-Fwilipi 4:6, 7.

Uno chino chihande chinashimutwila mukavatu havilinga vyaKalunga vyakufwana nge ngolo, namangana, nachiyulo nazangi chinamikafwe mutachikize omu apwa Kalunga tahi? Hakusaka mangana musolole ngwenu mwasakwilila Kalunga, tunamilombo mulinangule vyuma namilingila Kalunga navize mwakamilingila kulutwe mangana mukayoye.

KALUNGA ATWAMA NAVILINGA MUKA? Yehova akwechi ngolo chikuma, namangana, nachiyulo kuhambakana kala mutu. Chipwe ngocho, zangi yikiko yayilemu chikuma havilinga vyenyi vyosena