Yako kaha kuvihande

Yenu kumitwe yavihande

Vinjiho jaYehova

Sakula lilimi Luvale

TONENU October 2015 | Vihula Vitatu Vize Vatu Vasaka Kuhulisa Kalunga

Vatu vavavulu vanakwivwa kupihya mwomwo mauka akwitava anahono kukumbulula vihula vyavo. Oloze Mbimbiliya yakumbulula kanawa vihula veji kuhulisanga vatu.

COVER SUBJECT

Vihula Vitatu Vize Vatu Vasaka Kuhulisa Kalunga

Mwomwo ika tweji kuyoyelanga? Mwomwo ika Kalunga etavishila kuyanda? Mwomwo ika mauka akwitava anakunangula vyuma vyamakuli?

WAS IT DESIGNED?

Chimbwakangala waMambimbo Lilambu Lyenyi Lyeji Kukokanga Meya

Uno eji kukokanga ngachilihi meya kufumisa kumahinji, nakuhita mumujimba, numba jino akahete mukanwa?

THE BIBLE'S VIEWPOINT

Vyuma vyakulijila

Vyuma yanangula Mbimbiliya havyuma vyakutenga yalimbalaka navyuma yahanjika sayasi tahi?

LANDS AND PEOPLES

Kuya kulifuchi lyaUzbekista

Linangulenu vyavivulu vyalifuchi lyaUzbekistan nomu vaputukile kuzachisa vasona valilimi lyaUzbek.

VYUMA NAVIKAFWA TANGA

Vyuma Watela Kulinga Nge Unakinduluka Kuli Visemi Jove

Uno munafumu hembo nakutwama ukawenu, oloze muli nakumona ukalu tahi? Zachisenu vishina vino mangana vimikafwe.

Nge Mukwenu Anakuviza

Kutupwangilanga kuchipatela cheji kuzeyesanga. Munahase kukafwa ngachilihi kausoko naviji mangana ayoye?

WATCHING THE WORLD

Mijimbu Yize Yahanjika haTanga

Ukalu muka vali nakumona vatu mujitanga? Kulihi vanahase kuwana jindongi jakuvakafwa?