Omu Song Hee apwile namyaka yakusemuka 11 naye amwene ngwenyi nyima yamwanenyi yinalifumbu. Ndotolo awanyine nge mutanda wayou kanyike walifumbile ngana muze yalifumba sopelo “C” na “S.” Musongo waSong Hee watohwele chikuma, kaha chuma chasalileko shina kumupula kaha. Song Hee akanyine kumuhaka manyinga. Vaka-kusoneka “Tonenu!” vamuhulishile avalweze ukalu ahichilemo.

Uno vandotolo vahashile kukukafwa omu vakuwanyine namusongo kana hakavanga tahi?

Vandotolo vavali vapwile nakunguka hamyaka yitatu, oloze nyima yami yalizembele chikuma. Musongo kana watohwele chikuma nakukwata nakumuchima nakumahuyungu nakungulingisa nguhonenga kuhwima kanawa. Ngachize, chuma chasalileko shina kungupula.

Uno wetavile vakupule tahi?

Eyo. Oloze vangulwezele ngwavo kungupula nachineha ukalu. Halwola kana musongo wami watohwele chikuma. Kungupula kachi chanehele ukalu waunene. Hakuwana nge vyuma ngwafwelelele vyapendaminyine haMbimbiliya, ngachize, kangwetavilile kunguhaka manyingako. *

Kutala wawanyine ndotolo uze alisuwile kukupula tahi?

Ami namama twawanyine ndotolo wamulifuchi lyetu lyaFlorida, muU.S.A. Omu ngwamulwezele ngwami kangweshi kwitavila kunguhaka manyingako, ikiye ambile ngwenyi kakweshi ndotolo mwahasa kuka musongo kanou waukalu chakuzeneka kuhaka manyingako. Ambile nawa ngwenyi nge kaveshi kungupulako, kaha kangweshi kukahetesa myaka 20 yakuyoyako. Halwola kana ngwapwile kaha namyaka yakusemuka 14.

Kutala wamulumbunwinyine ovyo wakanyinyine kukuhaka manyinga tahi?

Eyo. Ngwamulwezele ngwami ngwafwelela vyuma vyamuMbimbiliya, nakumulweza nawa ngwami Kalunga amona manyinga kupwa ajila numba apwa amutu chipwe akanyama. * KaIsalele uze alile nyama namanyinga ayo vamujihilenga. * Kaha nawa ngwamulwezele mazu atwama hamukanda waVilinga 15:19, 20. Mukanda kana walweza vaka-Kulishitu “valihendenga . . . kumanyinga.” Echi chalumbununa nge manyinga kawatela kwingila mumujimba wamutu hakuwalya chipwe kulinga akumuhakako.

Uno uze ndotolo akumbulwile ngachilihi?

Akakachilile lika ngwenyi kuvanga vene anguhake manyinga. Ngwalikomokelele mwomwo vaka-chipatela vangulwezele ngwavo nge nangwitavila kunguhaka manyinga hakungupula, kaha kangweshi kuvafweta jimbongoko.

 Vasakile chikupu kukukafwa. Jino ove nanoko mwalingile vyuma muka?

Numba tuhu kakwapwile ndotolo etavilile kungupula chakuzeneka kunguhaka manyingako, oloze twakakachilile kuvyuma twafwelela. Vyuma vyatwalileho lika kukaluhwa. Kweseka najishimbi jafulumende, nguchapwile ngukanyike. Hakuwana nge musongo wami wapwile nakutohwelako lika, ngocho chihande chami vachitwalile kuzango yakusopela. Twatokwele hakuwana nge lihako wamulifuchi lyaFlorida atuhanyine makumbi 30 mangana tuwane ndotolo uze mwetavila vyuma twafwelela.

Kutala ndotolo mwamuwanyine tahi?

Eyo. Komiti yaKulivwasana naVipatela yaVinjiho jaYehova yashimutwilile nandotolo atala hamusongo wamitanda wamulifuchi lyaNew York uze etavilile kungupula chakuzeneka kunguhaka manyinga. Ngachize twawanyine ndotolo shimbu kanda makumbi 30 akume. *

Uno vakupulile ngachilihi?

Vangupulile kanawa. Hakusaka kwolola mutanda wami, ndotolo Robert M. Bernstein ahakile vikungo hamutanda wami mangana woloke. Angupulile kavali muvyalumingo vivali.

Mwomwo ika akupulilile kavali?

Nge halwola lwatete manyinga amavulu ahichile, kachi yize tando yahichilemo yangukafwile nguliyowelele. Oloze omu angupulile mapapa osena avali, kwahichile kaha manyinga amandende. Ngachize, ngwasakwilile chikuma mulimo azachile uze ndotolo navakwavo vamukafwile. Ngwalikangwile washi chakuzeneka kumona ukalu uze weji kwizanga hakuhaka mutu manyinga. *

Uze ndotolo evwile ngachilihi?

Evwile kuwaha chikuma. Ambile ngwenyi: “Kuka mutu kachalumbununa kumupula kahako.” Ambile nawa ngwenyi vandotolo vatela kutachikiza kanawa muveji navyuma afwelela navize amona kupwa vyavilemu. Navatu veka vavavulu vaze kavapwa Vinjiho jaYehovako veji kukananga kuvahaka manyinga.

^ par. 7 Naye yaSong Hee apwa Chinjiho chaYehova. Song Hee naikiye akwechi lufwelelo ngana luze lwanaye, kaha vamumbapachishile mumwaka wa 2012 omu apwile namyaka yakusemuka 16.

^ par. 17 JiKomiti jaKulivwasana naVipatela jeji kukafwanga Vinjiho vaze vali nakuviza mangana vawane vandotolo vaze navavoka mujila yamwaza chakuzeneka kuvahaka manyinga.

^ par. 21 Chihande chimwe chamumukanda waClinical Excellence Commission, New South Wales (Australia) Health chahanjikile haponde yatwama hakuhaka mutu manyinga ngwacho: “Kuhaka mutu manyinga chapwa kwijiva nge muli nakuhaka chilyo chimwe mumujimba wenyi. Mujimba wamutu weji kuvizanga nge vanahakemo chuma chaungeji. Echi cheji kunehanga ukalu waunene chikuma.”

Vandotolo vatela kuzakama chikuma muveji