UNO usekeseke weji kufumanga kulihi? Kwatwama vyuma vyavivulu vyeji kutunganga usekeseke. Kwatwama ishi uze eji kutunganga usekeseke vavuluka ngwavo parrot. Nge kanyama nafu mulwiji, ou ishi eji kutafunyanga vifuhwa vyauze kanyama, kaha vyeji kupwanga jino usekeseke.

Ou ishi atwama mutulwiji vaze vatwama nameya azuma. Nge natafunya lyeyi vize vifuwa, eji kuviminanga. Kweji kukamukanga musoji kaha mwavifwiza nakupwa jino usekeseke. Ishi kana atwama namazo akukola aze eji kumukafwanga kutafunya vize vifuwa. Ava vaishi veji kuyoyanga myaka 20 chakuzeneka kupukuka mazo.

Mutulwiji muze mweji kufwanga tunyama vavavulu, ou ishi eji kuchikanga vifuhwa vyavivulu nakutunga usekeseke wauvulu mulwola lwalundende. Vaka-kuhehwojola vamba ngwavo ou ishi eji kutunganga milumba yayivulu yausekeseke.

Ou ikiye Swarthy parrot

Ou ishi eji kulinganga nawa vyuma vikwavo. Omu eji kufulyangilanga hakulenda vize vifuwa, hachihela haze apwanga heji kusalanga haunyoji. Malolwa nawa nawakiko eji kupwanga atoma mwomwo eji kulendanga kanawa mafwo namwila weji kupwangaho. Oloze mutulwiji muze kamwatwama vaishi kanako malolwa veji kuwafwikanga kumafwo nakumwila ngocho kaweshi kusoloka kanawako. Mukanda umwe wamba ngwawo: “Nge vaishi kana kavapwileko, kachi malolwa mutulwiji kana kawasolokako.”—Reef Life.

Hakuwana nge ou ishi eji kuzatanga mulimo waunene namusana, ngocho eji kusakiwa kusavala naufuku. Oloze eji kuchiwananga kupwa chachikalu kusavala mwomwo vaishi natunyama veka vamulwiji veji kumutondanga chikuma mangana vamulye. Ngocho hakusavala eji kwingilanga mumalolwa, oloze lwola lumwe veji kumukavanga kuli vaishi vavanene nakumulya.

Lwola lumwe naufuku, ava vaishi veji kututumunanga lifulu hamujimba lize lyeji kuvafwikanga kuchina navavamona kuli vitoji. Vaka-kuhehwojola vyavaishi kana vamba ngwavo lize lifulu lyeji kunukanga nakuhanga vaka-kole jenyi.

Ou ishi eji kusolokanga kanawa, kaha vanahase kumumwena hahasuku nge ali hamalolwa. Ulombo wava vaishi weji kwalumukanga omu veji kukolanga. Mutulwiji muze kavajiha chikuma ou muyachi wavava vaishiko, kaveshi kuchina vatuko. Ngocho cheji kupwanga chachashi kuvatala.

Vaka-kujiminyina kwishi yameya vamba ngwavo, vaishi kana veji kusoloka kanawa nge munavaswenye mwakamwihi nakutala omu veji kuhemanga mulwiji nakumbolokota vifuwa. Kuvihela kuze veji kupwanga kweji kusolokanga kanawa, ngocho vaishi natunyama veka vamulwiji veji kutwama kanawa kuvihela kana, kaha vatu nawa veji kulivwisa kuwaha kuvatala.