TUNGATWE vahembo kakavulu veji kuzatanga milimo yavo nalwola lwaufuku. Wevu watungatwe weji kuvakafwanga vatachikize vyuma vize vili mwakamwihi nakuvakafwa kukwata vyakulya vyakufwana nge vatumbi, chikumanyi nalwola lwaufuku.

Shinganyekenu hachuma chino: Wevu watungatwe watwama namaselusi aze akwechi mena amavulu. Awa mena eji kukafwanga kangatwe atachikize nge kuli nakuhuhwa peho. Echi cheji kulingisanga kangatwe atachikize vyuma vili mwakamwihi naikiye chakuhona kuvimona chikumanyi nalwola lwaufuku.

Hakuwana nge wevu kana weji kukafwanga kangatwe atachikize vyuma vili nakusoloka, ngachize echi cheji kumukafwanga atachikize haze chili chuma nomu chili nakutambuka. Wevu kana weji kukafwanga kangatwe atachikize kuhihya chawina numba jino engilemo. Mukanda waEncyclopædia Britannica wahanjika ngwawo “vatu kavatachikiza kanawa omu wazata wevu wakangatweko; oloze vatu vatachikiza ngwavo wevu kana nge vanauvatula, kaha kangatwe mwahona kupwa najingolo hashimbu yayindende.”

Vaka-sayasi vali nakutunga makina ahamikwakwa aze atwama navyuma vize vyalifwana nawevu wakangatwe mangana makina kana azate kanawa. Ali Javey, muka-kulinangula vyasayasi wahayunivesiti yaBerkeley yamulifuchi lyaCalifornia ambile ngwenyi, awa makina vavuluka ngwavo wevu “atela azata mujijila jajivulu jakulingisa chinyingi chakutunga makina ahamikwakwa chizovoloke, nakukafwa makina azachile hamwe, nomu vyatela kuzata vyuma vyamumujimba.”

Enu mwashinganyeka ngachilihi? Uno wevu wakangatwe walijilile uvene tahi nyi valingile wakutenga?