“Ndando yakusokola mwono wamutu, yikiko vene vikumba vyenyi, oloze muka-kukalikiza keshi [kwivwa womako, NW].” VISHIMO 13:8.

NUMBA tuhu kupwa naluheto chikwechi nganyo, oloze luheto lunahase nawa kuneha ukalu chikumanyi mumakumbi etu ano amakalu. (WaChimoteu 2, 3:1-5) Mumafuchi amwe, vaka-luheto, navaka-kuya hajitowa vaze vakwechi luheto veji kuvasondwesanga chikuma kuveji nakuvatu vaze veji kwivanga vyuma vyavakwavo mangana vavafwete.

Mulifuchi limwe lyaluheto, vaka-kwambulula mijimbu vambile ngwavo: “Uhwanga nawiji navaka-kwiva vatu vali nakulingisa vaka-luheto navaka-kuhutwa vapwenga vaka-kole mukachi kavo. Vatu vali nakuhakanga jino vaka-kulama vaze vanalipakata mata kuvitanda vyakulanjishila shima. Kaha jizuvo javaka-luheto jikwechi jikembwe jize jili najisambo jamambimbo helu, namanongo akutemuka chikuma najikamela jakutala veji, navaka-kulama.” Vyuma kana vili nakusoloka nakumafuchi eka.

Oloze Mbimbiliya ngwayo “muka-kukalikiza keshi [kwivwa womako, NW].” Uno munahase kunganyala ngachilihi kumazu kana awa amangana? Nge mwatwama mungalila muze muli vihwanga navaka-ulyanyi chipwe nge namuya kuvihela kana, kaha kanda namulisolola nge mukwechi jimbongo jajivuluko. Shinganyekenu chikuma hauvwalo namuvwala nahavyuma namumbata hakutambuka muvatu kuchina navavimona. Hali Vishimo 22:3 vamba ngwavo, “Muka-kulunguluka mwamona lupi nakuswama, oloze vaka-kuhulama navaswenyako tuhu, hikuvakukisa.”

Mazu amangana atwama muMbimbiliya asolola nge Tengi yetu atuzakama. Asaka tupwenga vakukingiwa. Hali Muka-kwambulula 7:12 vamba ngwavo “mangana anapu mukingo,” mwomwo “eji kuyoyesangou ali nawo.”