Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 101

Yezu udi udia kua Simona mu Betania

Yezu udi udia kua Simona mu Betania

MATAYI 26:6-13 MÂKO 14:3-9 YONE 11:55–12:11

  •   YEZU UDI UPINGANA KU BETANIA, PABUIPI NE YELUSHALEMA

  • MARIYA UDI UPONGOLUELA YEZU MAFUTA A MUPUYA MUIMPE

Yezu udi umbuka ku Yeliko uya mutangile ku Betania. Luendu eu luvua lumulomba bua kuenza kilometre 20 muaba mukole wa ntatu. Yeliko udi mu ntanta wa metre 250 kuinshi kua mbuu, ne Betania udi mu ntanta wa metre 610 kuulu kua mbuu. Lazalo ne bana babu ba bakaji babidi mbasombele mu kamusoko ka Betania kadi mu ntanta wa kilometre 3 kumbukila mu Yelushalema ne ku mpulumuku wa ku est kua mukuna wa olive.

Bena Yuda ba bungi bakavua bafike mu Yelushalema bua Pasaka. Bavua bafike kumpala “bua kudilengeja bilondeshile mikenji” bobu bikale balenge tshitalu anyi benze bualu bukuabu buvua bubavuije bakoya. (Yone 11:55; Nomba 9:6-10) Bamue ba ku bavua bafike kumpala bakadisangisha ku ntempelo. Kutuadijabu kudiebeja bua kumanya bikala Yezu mua kulua bua Pasaka.—Yone 11:56.

Dikokangana dikole diakajuka bua Yezu. Bamue bamfumu ba bitendelelu bakajinga bua kumukuata ne kumushipa. Kadi bavua batume dîyi ne: muntu yeye mumvue ne: Yezu udi muaba kampanda abambile “bua bamukuate.” (Yone 11:57) Bamfumu aba bakavua batete bua kumushipa pavuaye mubishe Lazalo ku lufu. (Yone 11:49-53) Nunku, bamue bantu bavua mua kuikala bela mpata bua ne: Yezu kavua mua kuya muaba uvua bantu ba bungi eu to.

Yezu udi ufika ku Betania mu Ditanu, mmumue ne: “matuku asambombo kumpala kua Pasaka.” (Yone 12:1) Dituku dipiadipia (dia Nsabatu wa dia 8 Nisana) divua dituadija ne dibuela dia dîba. Nunku, uvua mujikije luendu luende kumpala kua Nsabatu. Kavua mua kuenza luendu umbuka mu Yeliko dia Nsabatu, mmumue ne: pavua dîba dibuela mu Ditanu too ne pavuadi dibuela mu Disambombo to, bualu mikenji ya bena Yuda ivua mikandike kuenza nunku. Yezu uvua mua kuikala pamuapa mupingane kua ba Lazalo anu muvuaye muenze kumpala.

Simona uvua pende musombele mu Betania, wakabikila Yezu ne bantu bavuaye nabu, kusangisha ne Lazalo bua baye kudia mu Disambombo dilolo. Bavua babikila Simona ne: “muena nsudi” pamuapa bualu uvua ne nsudi kumpala ivua Yezu muondope. Bu muvua Mâta muenji wa mudimu mukole, wakatuadija kukuatshila benyi abu mudimu. Mariya yeye uvua uteleja Yezu ne ntema yonso mu mushindu uvua mujule makokianganyi.

Mariya udi ukangula mulangi wa mafuta a alabasta anyi kalangi kakese kavua ne “litela wa mafuta a mupuya muimpe, nare mulelela.” (Yone 12:3) Mafuta aa avua ne mushinga mukole bualu avua mushinga wa ndenaliyo 300, difutu dia tshidimu tshijima dia muena mudimu! Mariya wakapongoluela Yezu mafuta aa mu mutu ne ku makasa, pashishe kukupulaye makasa a Yezu ne nsuki yende. Dipembu dia mafuta aa diakatampakana mu nzubu mujima.

Bayidi badi bafiika munda ne bamba ne: “Bua tshinyi mbanyange mafuta a mupuya muimpe aa?” (Mâko 14:4) Yudasa Isakaliote udi ubenga wamba ne: “Bua tshinyi kabavua mua kupana mafuta a mupuya muimpe aa ku ndenaliyo 300 ne kuyipesha bapele?” (Yone 12:5) Yudasa kavua bushuwa uditatshisha bua bapele to. Uvua wiba makuta a mu kashete ka bayidi kavuaye ulama.

Yezu udi wakuila Mariya wamba ne: “Bua tshinyi nudi nukeba kutatshisha mukaji eu? Mmungenzele bualu buimpe menemene. Bualu nudi ne bapele aba misangu yonso, kadi meme kanuakuikala nanyi misangu yonso to. Padiye mungele mafuta a mupuya muimpe aa pambidi, mmuenze bualu ebu bua kundongolola bua dijiikibua dianyi. Bulelela ndi nnuambila ne: miaba yonso idibu bayisha lumu luimpe elu pa buloba bujima, nebambe kabidi tshidi mukaji eu muenze bua kumuvuluka.”—Matayi 26:10-13.

Mpindieu uvua muenze dituku dipite pa dimue mu Betania ne lumu lua muvuaye muaba au luakatangalaka. Bena Yuda ba bungi bakalua kua Simona kabiyi anu bua kumona Yezu to, kadi bua kumona kabidi Lazalo “uvua [Yezu] mujule ku lufu.” (Yone 12:9) Mpindieu bamfumu ba bakuidi badi bela tshitungu bua kushipa Yezu ne Lazalo. Bamfumu ba bitendelelu aba badi bela meji ne: bu mudi Lazalo mubishibue, ke bua tshinyi bantu ba bungi badi bitabuja Yezu. Bamfumu aba bavua ne tshikisu tshibi be!