Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 116

Yezu udi ulongesha budipuekeshi mu Pasaka wende wa ndekelu

Yezu udi ulongesha budipuekeshi mu Pasaka wende wa ndekelu

MATAYI 26:20 MÂKO 14:17 LUKA 22:14-18 YONE 13:1-17

  •   YEZU UDI UDIA PASAKA WENDE WA NDEKELU NE BAPOSTOLO BENDE

  • UDI WOWESHA BAPOSTOLO MÂYI KU MAKASA BUA KUFILA DILONGESHA

Petelo ne Yone bakadi bamane kufika mu Yulushalema bua kulongolola Pasaka anu muvua Yezu mubambile. Pashishe Yezu ne bapostolo bende bakuabu dikumi badi basa luendu batangile pabu ku Yelushalema. Tudi mu mapingaja ne dîba didi dienda dibuela ku ouest padi Yezu ne bayidi bende bapueka pa Mukuna wa Olive. Eu mmusangu wa ndekelu udi Yezu umona tshimenga etshi mu munya, neatshimone kabidi anu panyima pa dibishibua diende.

Diakamue Yezu ne bayidi bende badi bafika mu tshimenga ne baya batangile ku nzubu kuikalabu ne bua kudiila Pasaka. Badi babanda pa bibandilu bia nzubu ne baya mu nzubu munene wa kuulu. Padibu babuela badi basangana bintu bionso bimana kulongolola bua didia diabu dia pa nkayabu edi. Yezu uvua muindile ne muoyo kuulu kuulu tshikondo etshi, bualu wakamba ne: “Mvua mujinge bikole bua kudia nenu Pasaka eu kumpala kua meme kukenga.”—Luka 22:15.

Bidimu bia bungi kumpala, bakavua bajadike tshilele tshia kupitshisha ndambu wa makopo a mvinyo kudi muntu yonso uvua mu tshibilu. Mpindieu, Yezu mumane kuangata pende dikopo dimue wakasadikila Nzambi ne kuambaye ne: “Angatayi dikopo edi, nudiendeshe munkatshi muenu kudi muntu ne muntu, bualu ndi nnuambila ne: kutuadijila ku mpindieu, tshiakunua kabidi bintu bia ku muonji wa tumuma tua mvinyo too ne padi Bukalenge bua Nzambi bulua.” (Luka 22:17, 18) Bivua bimueneke patoke ne: lufu luende lukavua pabuipi.

Mu mushindu kampanda kudi bualu budi buenzeka mu didia dia Pasaka eu butu kabuyi buenzeka pa tshibidilu to. Yezu udi wimana kuulu, umbusha tshilamba tshiende tshia pa mutu, ne wangata tshilamba tshia kukupula natshi mâyi. Pashishe udi wela mâyi mu dilongo didi pabuipi nende. Pa tshibidilu, muntu uvua wakidila benyi ke uvua ne bua kuenza bua boweshe benyi mâyi ku makasa pamuapa kudi muena mudimu. (Luka 7:44) Kadi mu tshibilu etshi kamuvua muntu uvua wakidilangana to, ke bua tshinyi Yezu wakenza nkayende mudimu eu. Mupostolo yonso uvua ne mpunga wa kuenza mudimu eu, kadi nansha umue wa kudibu kavua muenze nanku to. Kabavua benze nanku bualu kutshivua makokangana munkatshi muabu anyi? Nansha biobi nanku anyi kabiyi nanku, bivua bibatonde bua muvua Yezu muboweshe mâyi ku makasa.

Padi Yezu ufika padi Petelo, Petelo udi ubenga wamba ne: “Bushuwa wewe kuakungowesha mâyi ku makasa nansha kakese.” Yezu kumuandamuna ne: “Meme tshiyi mukuoweshe mâyi, kuena ku luseke luanyi to.” Petelo wakamuambila ne: “Mukalenge, kungoweshi anu ku makasa nkayaku to, kadi ngowesha kabidi ku bianza ne mu mutu.” Nunku Petelo wakakema bikole bua muvua Yezu mumuandamune ne: “Muntu yonso ukadi muowe mâyi kena dijinga ne tshintu tshikuabu to, anu kuowa mâyi ku makasa patupu, kadi yeye mujima mmukezuke. Nuenu nudi bakezuke, kadi ki nnuenu bonso to.”—Yone 13:8-10.

Yezu wakuowesha makasa a bapostolo bende bonso 12 mâyi, kusangisha ne a Yudasa Isakaliote. Yezu mumane kuvuala bilamba biende bia pa mutu ne mudiadije kabidi ku mêsa, wakabebeja ne: “Nudi bumvue tshindi munuenzele anyi? Nudi numbikila ne: ‘Mulongeshi’ ne ‘Mukalenge,’ nudi nuambilamu, bualu ke tshindi. Nunku bingikala meme, Mukalenge ne Mulongeshi, munoweshe mâyi ku makasa, nuenu penu nudi ne bua kuoweshangana mâyi ku makasa. Bualu ndi munushile tshilejilu, bua nuenu nuenze penu anu bu mundi munuenzele. Bulelela, bulelela, ndi nnuambila ne: mupika ki mmunene kupita mfumuende anyi muntu udibu batume ki mmunene kupita uvua mumutume to. Nuenu bamanye malu aa, nudi ba diakalenga binuaenza.”—Yone 13:12-17.

Edi divua dilongesha dimpe dia kuenza mudimu mupuekele! Bayidi ba Yezu kabavua ne bua kukeba miaba ya kumpala, bela meji ne: badi ne mushinga wa bungi ne badi ne bua kubenzela bobu mudimu to. Kadi badi ne bua kulonda tshilejilu tshia Yezu, kabiyi bua kulonda mikiya ya dioweshangana mâyi ku makasa to, kadi badi ne bua kuikala pabuipi bua kuenzelangana mudimu ne budipuekeshi kabayi ne kansungansunga.