Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 134

Mu lukita mmutupu bualu Yezu ukadi ne muoyo!

Mu lukita mmutupu bualu Yezu ukadi ne muoyo!

MATAYI 28:3-15 MÂKO 16:5-8 LUKA 24:4-12 YONE 20:2-18

  •   YEZU MMUBISHIBUE KU LUFU

  • MALU AKENZEKA KU LUKITA LUA YEZU

  • UDI UMUENEKELA BANTU BAKAJI BA BUNGI

Bivua ne bua kuikala bitonde bantu bakaji aba bua muvuabu basangane mu lukita mumueneka muputu! Mariya wa ku Magadala wakaya lubilu kudi “Simona Petelo ne muyidi mukuabu uvua Yezu munange bikole,” mmumue ne: mupostolo Yone. (Yone 20:2) Kadi bantu bakaji bakuabu bavua bashale ku lukita bakamona muanjelu. Mu lukita lua tshivulukilu alu muvua muanjelu mukuabu, uvua “muvuale muzabi mutoke.”—Mâko 16:5.

Umue wa ku banjelu wakabambila ne: “Kanutshinyi to, bualu ndi mumanye ne: nudi nukeba Yezu uvuabu bashipele ku mutshi. Kena muaba eu to, bualu ukadi mujudibue, anu bu muvuaye muambe. Luayi numone muaba uvuaye mulale. Nanku, ndayi lukasa, nuambile bayidi bende ne: ukadi mujudibue ku lufu, bualu monayi! udi udianjila kumpala kuenu mu Galela.” (Matayi 28:5-7) Nunku bantu bakaji aba bakanyema “benda bazakala ne bapampakana bikole,” bua kuya kuambila bayidi.—Mâko 16:8.

Nunku, Mariya udi usangana Petelo ne Yone. Wakabambila wenda upuyakane bikole ne: “Mbumbushe Mukalenge mu lukita, katuena bamanye kudibu bamuteke to.” (Yone 20:2) Petelo ne Yone bakasa lubilu. Yone uvua ne lubilu lua bungi kufikaye ku lukita kumpala. Wakinangilamu, kumonaye bilamba, kadi muimanyine pambelu.

Pakafika Petelo wakabuela diakamue. Wakamona bilamba bia line ne tshilamba tshivuabu bajingile Yezu ku mutu. Yone wakabuela, kuitabaye tshivua Mariya muambe. Nansha muvua Yezu mudianjile kuamba ne: neabishibue, muntu nansha umue wa kudibu kavua mumvue ne: mmubishibue to. (Matayi 16:21) Bakaya kumbelu ne dipampakana dikole. Kadi Mariya uvua mupingane ku lukita wakashalaku.

Tshikondo atshi, bantu bakaji bakuabu bavua mu njila bua kuya kuambila bayidi ne: Yezu ukavua mubishibue. Patshivuabu benda banyema, bakatuilangana ne Yezu, yeye kubambila ne: “Muoyo wenu au!” Bakadikupa ku makasa ende ne “kumunemekelabu.” Pashishe Yezu wakamba ne: “Kanutshinyi to! Ndayi, nuambile bana betu lumu elu bua bamone mua kuya ku Galela, nebammuenenaku.”—Matayi 28:9, 10.

Katupa kakese kumpala, pavua buloba bukanke ne banjelu bamueneke, basalayi bavua ku lukita “bakazakala, kuluabu anu bu bafue.” Pakajukabu bakaya mu tshimenga “kuambilabu bamfumu ba bakuidi malu onso avua menzeke.” Ke bakuidi kutuilangana ne bakulu ba bena Yuda. Bakangata dipangadika dia kukosa basalayi mishiku bua basokoke tshilumbu etshi ne bambe ne: “Bayidi bende bavua balue butuku, bamuibe patuvua balale.”—Matayi 28:4, 11, 13.

Bavua mua kushipa basalayi bena Lomo bobu balale tulu ku mudimu wabu, ke bakuidi kubalayabu ne: “Bualu ebu [dishima dia muvuabu balale] buobu bufike ku matshi a nguvena, netumumvuije tshilumbu etshi ne kanuakuikala ne bualu bua kuditatshishila to.” (Matayi 28:14) Basalayi bakitaba mishiku, kuenzabu tshivua bakuidi babambile. Nunku lumu lua dishima lua ne: mbibe tshitalu tshia Yezu luakatangalaka bikole mu bena Yuda.

Mariya wa ku Magadala utshivua yeye ku lukita udila. Wakinangila mu lukita, kumonaye banjelu babidi bavuale bilamba bitoke! Umue musombe ku mutu muaba uvuabu bateke mubidi wa Yezu, mukuabu muaba uvua mikolo. Bakamuebeja ne: “Mukaji, udi udila bua tshinyi?” Mariya wakabandamuna ne: “Mbumbushe Mukalenge wanyi, tshiena mumanye kudibu bamuteke to.” Padi Mariya ukudimuka udi umona muntu mukuabu. Muntu au mumane kuambulula lukonko lua banjelu, wakasakidila ne: “Udi ukeba nganyi?” Bu muvua Mariya wela meji ne: mmuena mudimu wa mu budimi abu, wakamba ne: “Mukalenge, biwikala mumumbushe, ngambilaku muaba uudi mumuteke, nemmuangate.”—Yone 20:13-15.

Mu bulelela, Mariya uvua wakula ne Yezu ukavuabu babishe ku lufu, kadi musangu au kavua mumujingulule to. Kadi padiye umubikila ne: “Mariya!” udi umanya ne: n’Yezu, uvuluka muvuaye uyukila nende pa tshibidilu. Mariya wakandamuna ne disanka dionso ne: “Laboni!” (muaku udi umvuija “Mulongeshi!”) Bu muvuaye mumanye ne: Yezu ukavua pa kuya mu diulu, Mariya wakamukuata. Kadi Yezu wakamuambila ne: “Lekela kunkuata, bualu tshiena muanji kubanda kudi Tatu to. Kadi ndaku kudi bana betu, ubambile ne: ‘Ndi mbanda kudi Tatu wanyi ne Tatu wenu, kudi Nzambi wanyi ne Nzambi wenu.’”—Yone 20:16, 17.

Mariya wakanyema kuyaye muaba uvua bapostolo ne bayidi bakuabu badisangishe. Kubambilaye ne: “Ndi mumone Mukalenge!” Yeye kusakidila malu makuabu ku akavua bakaji bakuabu babambile. (Yone 20:18) Kadi mêyi aa ‘akamueneka kudibu bu a tshianana.’—Luka 24:11.