Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 NSHAPITA WA 137

Bantu nkama bakamumona kumpala kua Pentekoste

Bantu nkama bakamumona kumpala kua Pentekoste

MATAYI 28:16-20 LUKA 24:50-52 BIENZEDI 1:1-12; 2:1-4

  •   YEZU UDI UMUENEKELA BANTU BA BUNGI

  • UDI UBANDA MU DIULU

  • YEZU UDI UPONGOLUELA BAYIDI 120 NYUMA MUIMPE

Panyima pa dibishibua dia Yezu ku lufu, wakalongolola bua kutuilangana ne bapostolo bende 11 ku mukuna mu Galela. Bayidi bakuabu bavua pabu muaba au batue ku 500, bamue ba kudibu kumpala bavua ne mpata. (Matayi 28:17; 1 Kolinto 15:6) Kadi tshidi Yezu wamba mpindieu tshidi tshituishisha yonso wa kudibu bua kuitaba ne: Yezu udi bushuwa ne muoyo.

Yezu udi umvuija ne: Nzambi mmumupeshe bukokeshi buonso mu diulu ne pa buloba. Yezu udi ubambila ne: “Nunku, ndayi nuvuije bantu ba mu bisamba bionso bayidi, nubabatiza mu dîna dia Tatu, dia Muana, ne dia nyuma muimpe, nubalongesha mua kutumikila malu onso andi munuambile.” (Matayi 28:18-20) Bushuwa, Yezu kena anu ne muoyo patupu to kadi udi udifila kabidi bikole bua lumu luimpe luyishibue.

Bayidi bonso ba Yezu, balume, bakaji, ne bana bavua bapete mudimu wa muomumue wa kuvuija bantu bayidi. Bu muvua bena lukuna mua kuteta bua kuimanyika mudimu wabu wa kuyisha ne kulongesha, Yezu udi ubajadikila ne: “Mbampeshe bukokeshi buonso mu diulu ne pa buloba.” Bualu ebu budi bumvuija tshinyi bua bayidi bende? Udi ubambila ne: “Monayi! Ndi nenu matuku onso too ne ku nshikidilu kua ndongoluelu wa malu eu.” Yezu ki mmuambe ne: bantu bonso badi bayisha lumu luimpe nebenze malu a kukema to. Kadi bavua ne bua kupeta diambuluisha dia nyuma muimpe.

Yezu uvua mumuenekele bayidi bende bonso “munkatshi mua matuku 40” panyima pa dibishibua diende ku lufu. Wakavuala mibidi mishilashilangane ya buntu ne “wakadileja ne muoyo kudibu ku diambuluisha dia bijadiki bia bungi bivua bibatuisha,” ubalongesha “bua Bukalenge bua Nzambi.”—Bienzedi 1:3; 1 Kolinto 15:7.

Bushuwa patshidi bapostolo mu Galela, Yezu udi ubambila bua kupingana mu Yelushalema. Pakatuilanganaye nabu mu tshimenga, wakamba ne: “Kanumbuki mu Yelushalema to, kadi tungunukayi ne kuindila tshidi Tatu mulaye, tshinuvua bumvuile kundi; bualu, mu bulelela, Yone wakabatiza ne mâyi, kadi nuenu nebanubatize ne nyuma muimpe mu matuku makese emu.”—Bienzedi 1:4, 5.

Pashishe Yezu udi umonangana kabidi ne bapostolo bende. “Wakapatuka kuya nabu too ne ku Betania,” uvua ku est kua mpulumuku wa Mukuna wa Olive. (Luka 24:50) Nansha muvua Yezu mubambile malu onso aa bua diya diende, batshivua anu bela meji mu mushindu kampanda ne: Bukalenge buende buvua ne bua kuikala pa buloba.—Luka 22:16, 18, 30; Yone 14:2, 3.

Bapostolo bakebeja Yezu ne: “Mukalenge, udi upingajila Isalele bukalenge tshikondo etshi anyi?” Wakabandamuna bipepele ne: “Ki mbualu buenu bua kumanya mêba anyi bikondo bidi Tatu muteke ku bulombodi buende to.” Pashishe wakaleja kabidi mushinga wa mudimu uvuabu ne bua kuenza wamba ne: “Nenupete bukole panupuekela nyuma muimpe, ne nenuikale bantemu banyi mu Yelushalema, mu Yudaya mujima ne mu Samalea, too ne ku miaba ya kule menemene ya pa buloba.”—Bienzedi 1:6-8.

Bapostolo badi ku Mukuna wa Olive ne Yezu ukavuabu babishe ku lufu pakatuadijaye kubanda mu diulu. Katupa kakese ditutu diakamujibakaja. Panyima pa Yezu mumane kubishibua ku lufu, wakavuala mibidi mishilashilangane ya buntu. Kadi mpindieu Yezu udi umbusha mubidi uvuaye muvuale musangu au, ne udi ubanda mu diulu bu tshifukibua tshia mu nyuma. (1 Kolinto 15:44, 50; 1 Petelo 3:18) Pavua bapostolo ba lulamatu bamutangile pavuaye wenda uya, “bantu balume babidi bavuale bilamba bitoke” badi bapatukila ku luseke luabu. Bantu aba bavua banjelu bavua bavuale mibidi ya buntu, bakebeja ne: “Nuenu bena Galela, bua tshinyi nudi bimane batangile muulu? Yezu eu uvuabu bumbushe kunudi mubande mu diulu nealue mu mushindu wa muomumue eu anu munudi bamumone ubanda mu diulu.”—Bienzedi 1:10, 11.

Yezu wakashiya buloba kayi muimbila ngoma ne biondo, bayidi bende ba lulamatu ke bavua bamumone. Neapingane “mu mushindu wa muomumue” kayi muimbila ngoma ne biondo, anu bayidi bende ke bajingulula dikalaku diende mu bukokeshi bua Bukalenge.

Bapostolo aba bakapingana mu Yelushalema. Mu matuku akalonda, bakadisangisha ne bayidi bakuabu, munkatshi muabu muvua “Mariya mamuende wa Yezu ne . . . bana babu.” (Bienzedi 1:14) Tshisumbu etshi tshiakananukila mu disambila. Bavua basambila bua kusungula muyidi uvua mua kupingana pa muaba wa Yudasa Isakaliote ne bua bapostolo balue 12 muvuabu kumpala. (Matayi 19:28) Bavua basue muyidi uvua mumone midimu ya Yezu ne dibishibua diende. Bua musangu wa ndekelu udibu bakule bua nshobo mu Bible, badi bayela bua kumanya disua dia Nzambi. (Misambu 109:8; Nsumuinu 16:33) Bavua basungule Matiase uvua pamuapa umue wa ku bantu 70 bavua Yezu mutume, ne “bakamubala pamue ne bapostolo 11.”—Bienzedi 1:26.

Matuku dikumi panyima pa Yezu mumane kubanda mu diulu, Tshibilu tshia Pentekoste wa mu 33 B.B., wa bena Yuda tshiakenzeka. Bayidi batue ku 120 bakadisangisha mu Yelushalema mu nzubu wa kuulu. Diakamue mutoyi muenze anu bu wa tshipepele tshikole tshituta wakuwula mu nzubu muonso. Ndimi bu ya kapia yakamueneka pa mutu pa muntu yonso uvua muaba au. Bayidi bonso bakatuadija kuakula miakulu mishilashilangane. Etshi ke ditshikijibua dia nyuma muimpe uvua Yezu mulaye!—Yone 14:26.