MATAYI 26:31-35 MÂKO 14:27-31 LUKA 22:24-38 YONE 13:31-38

  •   YEZU UDI UFILA MIBELU BUA MIANZU

  • DIDIANJILA KUMANYISHA MUIKALA PETELO MUA KUVILA YEZU

  • DINANGA NTSHIMANYINU TSHIA BAYIDI BA YEZU

Mu dilolo dia ndekelu dia Yezu ne bapostolo bende, wakabapesha dilongesha dimpe dia kuenza mudimu mupuekele pa kubowesha mâyi ku makasa. Bua tshinyi bivua bikumbane? Bualu bavua baleje butekete kampanda. Bavua balamate Nzambi bikole, kadi batshivua baditatshisha bua kumanya muntu uvua munene munkatshi muabu. (Mâko 9:33, 34; 10:35-37) Butekete abu buakamueneka kabidi dilolo adi.

Bapostolo bakadibueja mu “makokianganyi makole munkatshi muabu bua kumanya muntu wa kudibu uvuabu bangata bu mutambe bunene.” (Luka 22:24) Yezu uvua mua kuikala mumvue bibi bua muvuaye mubamone bakokangana kabidi. Wakenza tshinyi?

Pamutu pa Yezu kutandisha bapostolo bende bua lungenyi luabu ne mushindu uvuabu benze malu, wakabeleshisha meji ne lutulu luonso, ubambila ne: “Bakalenge ba bisamba badi babikokesha ne bumfumu buonso, ne badi ne bukokeshi ku mutu kuabi mbabikidibue ne: Benzedianganyi ba malu mimpe. Kadi nuenu kanuikadi nanku to. . . . Bualu nnganyi udi munene, mmuntu udi udia anyi mmuntu udi uteka biakudia?” Pashishe Yezu wakabavuluija tshilejilu tshivuaye ubapesha misangu yonso wamba ne: “Kadi meme ndi munkatshi muenu bu muntu udi unukuatshila mudimu.”—Luka 22:25-27.

Nansha muvua bapostolo bapange bupuangane, bakashala balamate Yezu mu nsombelu mikole ya bungi. Ke yeye kubambila ne: “Ndi ndia nenu tshipungidi, anu bu mudi Tatu wanyi mudie nanyi tshipungidi, bua bukalenge.” (Luka 22:29) Bantu balume aba mbayidi ba Yezu ba lulamatu. Wakabajadikila ne: ku diambuluisha dia tshipungidi tshivuabu badie nende, nebikale mu Bukalenge ne nebakokeshe nende mu bukokeshi buende.

Nansha muvua bapostolo ne mpunga muimpe eu, batshivua anu benza malu a mubidi wetu wa buntu eu ne batshivua anu bapange bupuangane. Yezu wakabambila ne: “Satana mmunulombe buonso buenu bua kunusenga bu ntete ya blé,” ivua mitangalake pavuabu bayisenga. (Luka 22:31) Wakabadimuija kabidi ne: “Buonso buenu nenulenduke bua bualu buanyi butuku ebu, bualu mbafunde ne: ‘Nenkume mulami wa mikoko ne mikoko ya mu tshisumbu neyitangalake.’”—Matayi 26:31; Zekâya 13:7.

Petelo wakabenga ne dishindika dionso wamba ne: “Nansha bakuabu bonso balenduke bua bualu buebe, meme tshiakulenduka nansha kakese.” (Matayi 26:33) Yezu wakambila Petelo ne: kumpala kua tshitala kusama misangu ibidi butuku abu, Petelo neamuvile. Yezu wakasakidila ne: “Ndi musengelele Nzambi bua bualu buebe, bua ditabuja diebe kaditeketshi; nunku wewe, diakamue paudi upingana, kolesha bana benu.” (Luka 22:32) Kadi Petelo udi ujadika ne dikima dionso ne: “Nansha bikalabi bua kufua nebe, tshiakukuvila nansha kakese.” (Matayi 26:35) Bapostolo bakuabu bakamba pabu bia muomumue.

Yezu wakambila bayidi bende ne: “Bana bakese, ndi nenu bua tshitupa tshîpi kabidi. Nenunkebe; anu bu mumvua muambile bena Yuda ne: ‘Kanuena mua kulua muaba undi nya,’ mpindieu ndi nnuambilabu penu.” Pashishe wakasakidila ne: “Ndi nnupesha mukenji mupiamupia ne: nunangangane; anu bu mundi mununange, nuenu penu nunangangane. Bua bualu ebu bantu bonso nebamanye ne: nudi bayidi banyi, binuikala ne dinanga munkatshi muenu.”—Yone 13:33-35.

Pavua Petelo mumvue Yezu wamba ne: neikale nabu anu bua tshitupa tshîpi, Petelo wakamuebeja ne: “Mukalenge, udi uya penyi?” Yezu wakamuandamuna ne: “Kuena mua kundonda mpindieu muaba undi nya to, kadi neulonde pashishe.” Biakatonda Petelo, ke yeye kuamba ne: “Mukalenge, bua tshinyi tshiena mua kukulonda mpindieu? Nemfile muoyo wanyi bua bualu buebe.”—Yone 13:36, 37.

Yezu udi mpindieu wakula bua tshikondo tshivuaye mutume bapostolo bua kuyisha mu Galela kabayi ne tubuta tua makuta anyi tshibombi tshia biakudia. (Matayi 10:5, 9, 10) Ke kubebejaye ne: “Nuvua bapangile tshintu anyi?” Bakandamuna ne: “Tòo!” Kadi tshivuabu ne bua kuenza mu matuku avua alonda ntshinyi? Yezu wakabatumina dîyi wamba ne: “muntu udi ne kabuta ka makuta akambule, bia muomumue udi ne tshibombi tshia biakudia atshiambule, ne muntu udi kayi ne muele wa mvita apane tshilamba tshiende tshia pa mutu, awusumbe. Bualu ndi nnuambila ne: tshidibu bafunde tshidi ne bua kukumbana mu meme, tshia ne: ‘Wakabadibua pamue ne bashipi ba mikenji.’ Bualu, bualu ebu budi buenda bukumbana bua bualu buanyi.”—Luka 22:35-37.

Yezu udi wakula bua tshikondo tshikalabu mua kumupopela ku mutshi pamue ne bantu babi anyi bashipi ba mikenji. Pashishe bayidi bende bavua ne bua kupeta buluishi bukole. Bakamona ne: bakavua pabuipi, ke kuambabu ne: “Mukalenge, tangila! Miele ibidi nyoyi eyi.” Ke yeye kuandamuna ne: “Mbikumbane.” (Luka 22:38) Mutantshi mukese pashishe, Yezu udi ubapesha dilongesha dikuabu dia mushinga padi umue wa ku bapostolo utapangana ne umue wa ku miele eyi.