Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 133

Badi balongolola mubidi wa Yezu ne bawujiika

Badi balongolola mubidi wa Yezu ne bawujiika

MATAYI 27:57–28:2 MÂKO 15:42–16:4 LUKA 23:50–24:3 YONE 19:31–20:1

  •   BADI BATULULA MUBIDI WA YEZU KU MUTSHI

  • BADI BALONGOLOLA MUBIDI BUA KUWUJIIKA

  • BANTU BAKAJI BADI BASANGANA MU LUKITA MUTUPU

Tukadi mu mapingaja mu ditanu dia 14 ngondo wa Nisana, ne dîba dikadi dienda diya. Padi dîba dibuela, Nsabatu wa dia 15 ngondo wa Nisana uvua ne bua kutuadija. Yezu ukavua mufue, kadi bivi babidi bavua ku luseke luende batshivua bobu ne muoyo. Bilondeshile Mikenji, bitalu ‘kabivua ne bua kushala butuku bujima ku mutshi to,’ kadi bavua ne bua kubijiika anu “dituku adi.”—Dutelonome 21:22, 23.

Bualu bukuabu, bavua babikila mapingaja a mu Ditanu ne: Dilongolola, bualu bantu bavua balongolola biakudia ne bajikija midimu mikuabu yonso ivua ikengela ne: ijike kumpala kua Nsabatu. Pavua dîba dibuela, Nsabatu “munene” uvua ne bua kutuadija. (Yone 19:31) Bivua nanku bualu dituku dia 15 ngondo wa Nisana divua ne bua kuikala dituku dia kumpala dia matuku muanda mutekete a Tshibilu tshia mampa kaayi mela luevene, dituku dia kumpala adi ke divuabu ne tshibidilu tshia kuenza Nsabatu. (Lewitiki 23:5, 6) Musangu eu dituku dia kumpala adi divua dipetangana ne dituku dia muanda mutekete divuabu benza Nsabatu lumingu luonso.

Nunku bena Yuda bakalomba Pilato bua benze bua Yezu ne bivi babidi bavua ku luseke luende bafue ne lukasa. Mmushindu kayi? Bua kubatshibula mikolo. Kuenza nunku kuvua mua kubapangisha mua kunyungisha mikolo yabu bua kujula mibidi yabu bua kupuyakana. Basalayi bakalua, kutshibulabu mikolo ya bivi babidi abu. Kadi Yezu uvua mumueneke bu ne: ukavua mufue, nunku kabakatshibula mikolo yende to. Bualu ebu buakakumbaja mêyi a mu Musambu wa 34:20 a ne: “Udi ulama mifuba yende yonso; Kakuena umue wa kudiyi udibu batshibule.”

Bua kujadika ne: Yezu uvua bushuwa mufue, musalayi kampanda wakamutua difuma mu lubadi luende, kudibuejaye pa muoyo wende. “Diakamue mashi ne mâyi biakapatuka.” (Yone 19:34) Bualu ebu buakakumbaja mêyi makuabu a mu mifundu a ne: “Nebatangile kudi muntu uvuabu batubule.”—Zekâya 12:10.

Jozefe wa mu tshimenga tshia Alimataya, “muntu mubanji” kampanda uvua muntu munene wa ku Tshilumbuluidi tshinene, uvua pende muaba au pavuabu bashipa Yezu. (Matayi 27:57) Bavua bamubikila ne: “muntu muimpe ne muakane” uvua “muindile Bukalenge bua Nzambi.” Bushuwa, bu muvuaye “muyidi wa Yezu wa mu musokoko bualu uvua utshina bena Yuda,” kavua mutue mpanda ku dilumbuluisha divua kabadi kalumbuluisha Yezu to. (Luka 23:50; Mâko 15:43; Yone 19:38) Jozefe wakapeta dikima, kulombaye Pilato bua angate tshitalu tshia Yezu. Pilato wakabikidisha mfumu wa basalayi uvua utangila tshilumbu atshi, ke yeye kujadika ne: Yezu ukavua mufue. Ke diakamue Pilato kuitabaye dilomba dia Jozefe.

Jozefe wakasumba tshilamba tshimpe tshia line, kutululaye mubidi wa Yezu ku mutshi. Wakajingila tshitalu tshilamba tshia line bua kutshilongolola bua kutshijiika. Nikodemo “uvua mulue kudi [Yezu] butuku musangu wa kumpala,” wakambuluisha bua kutshilongolola. (Yone 19:39) Wakalua ne mire musambakaja ne alowe bia mushinga mukole bikale ne bujitu bua kilo mitue ku 33. Bakajingila mubidi wa Yezu mu tshilamba tshivua ne mire ne alowe bisambakaja, bilondeshile tshilele tshia bena Yuda tshia dijiikangana.

Jozefe uvua ne lukita lua munda mutupu luenzela mu dibue luvua pabuipi apu, ne kuelabu tshitalu tshia Yezu muntu amu. Pashishe bakabunguluja dibue dinene kudijikabu ku lukita. Bakenza nunku ne lukasa, kumpala kua Nsabatu kutuadijaye. Mariya wa ku Magadala ne Mariya mamuende wa Yakobo Mukese bavua mua kuikala bambuluishe mu dilongolola mubidi wa Yezu. Mpindieu badi bapingana kumbelu ne lukasa “bua kulongolola bintu bia dipembu dimpe” bua kulua kulongolola kabidi mubidi wa Yezu panyima pa Nsabatu.—Luka 23:56.

Dituku diakalonda dia Nsabatu, bamfumu ba bakuidi ne Bafalese bakaya kudi Pilato, kumuambilabu ne: “Mukalenge, tudi tuvuluka tshivua muena dishima au muambe patshivuaye ne muoyo ne: ‘Nenjudibue panyima pa matuku asatu.’ Nunku, tuma dîyi bua balame ku lukita too ne dituku disatu, bua bayidi bende kabalu kumuiba ne kuambila bantu ne: ‘Ukadi mujudibue ku lufu!’ Nunku dishima dia ndekelu edi nedikale dibi ditambe kupita dia kumpala.” Pilato wakandamuna ne: “Nudi mua kuangata balami. Ndayi nulame ku lukita bu munudi bamone.”—Matayi 27:63-65.

Mu Dia lumingu mu dinda, Mariya wa ku Magadala, Mariya mamuende wa Yakobo ne bantu bakaji bakuabu bakalua ne bintu bia dipembu dimpe ku lukita bua kulongolola mubidi wa Yezu. Bakebejangana ne: “Nnganyi watubungulujila dibue didi ku mushiku wa lukita?” (Mâko 16:3) Kadi buloba buakakanka. Bualu bukuabu, muanjelu wa Nzambi uvua mumbushe dibue, balami bavua bumbuke, ne ku lukita kushalaku kutupu.