Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 53

Mulombodi udi mua kubatamija tshipepele ne Mbuu

Mulombodi udi mua kubatamija tshipepele ne Mbuu

MATAYI 14:22-36 MÂKO 6:45-56 YONE 6:14-25

  • BANTU BADI BAJINGA KUTEKA YEZU MUKALENGE

  • YEZU UDI WENDA PA MÂYI, UBATAMIJA TSHIPEPELE

Bukole bua Yezu buvuaye mukuate nabu mudimu bua kudiisha bantu ba bungi mu tshishima buvua bulenge bantu ba bungi. Bakamba ne: “Eu udi bulelela Muprofete uvua ne bua kulua pa buloba,” Masiya, ne uvua bushuwa ne bua kuikala mukalenge muimpe. (Yone 6:14; Dutelonome 18:18) Nunku bantu bakalongolola bua kukuata Yezu ne kumuteka mukalenge.

Kadi Yezu wakajingulula tshivua bantu balongolole. Wakatangalaja bantu ne kuambilaye bayidi bende bua kupingana mu buatu buabu. Bavua ne bua kuya penyi? Bavua ne bua kuya ku Betesaida, pashishe mu Kapênuma. Kadi Yezu yeye wakaya ku mukuna bua kusambila nkayende butuku abu.

Bu mutshivua ngondo ukenkesha katupa kakese kumpala kua butuku kutshia, Yezu wakamona buatu pa bule. Tshipepele tshikole tshivua tshikebesha mavuala makole, ne bapostolo bavua “batata bua kuita buatu, bualu tshipepele tshivua tshitangile kudibu.” (Mâko 6:48) Yezu wakapueka mukuna ne kutuadijaye kuendela pa mâyi avua ne mavuala makole uya mutangile kudibu. Mpindieu ‘bakita buatu ntanta wa kilometre mitue ku itanu anyi isambombo.’ (Yone 6:19) Bayidi bakamona Yezu bu uvua upita ku luseke, bakela mbila bua buôwa bamba ne: “Ntshilengulengu!”—Mâko 6:49.

Yezu wakabakankamija wamba ne: “Koleshayi muoyo! Mmeme; kanutshinyi to.” Kadi Petelo wakamba ne: “Mukalenge, pikalabi ne: nguewe, tuma dîyi ndue kuudi pa mâyi.” Yezu wakandamuna ne: “Luaku!” Ke Petelo kupatuka mu buatu, ne bushuwa wakendela pa mâyi ne kuyaye mutangile kudi Yezu. Kadi pakatangilaye tshipepele tshikole, wakumvua buôwa, kutuadijaye kudina. Wakela dîyi ne: “Mukalenge, nsungila!” Yezu wakolola tshianza kukuataye Petelo ne kumuambilaye ne: “Wewe muena ditabuja dikese, uvua muelakane bua tshinyi?”—Matayi 14:27-31.

Petelo ne Yezu bakabuela mu buatu, tshipepele kutalalatshi. Bayidi bakakema, kadi bivuaku bikengela bua bakeme anyi? Bu bobu bajingulule “diumvuija dia mampa,” tshishima tshivua Yezu muenze mêba makese kumpala pavuaye mudiishe bantu binunu bia bungi, kabivua mua kubakemesha bua muvuaye wendela pa mâyi ne mubatamije tshipepele to. Nunku bakamunemekela bamba ne: “Wewe udi bushuwa Muana wa Nzambi.”—Mâko 6:52; Matayi 14:33.

Diakamue bakafika mu mpata muimpe wa Genesaleta, ku sud kua Kapênuma. Badi bela luongo mu mâyi ne batuluka baya ku muelelu wa mâyi. Bantu bakamanya Yezu, ne bonso buabu pamue ne bena mu misoko ya pa mpenga bakamutuadila babedi. Pavua babedi aba balenga anu luzembe lua tshilamba tshia pa mutu tshia Yezu, masama abu avua ajika.

Tshikondo atshi, musumba wa bantu bavua bamone Yezu udiisha bantu binunu bia bungi mu tshishima bakamanya ne: Yezu uvua mumbuke. Nunku pavua tumatu tukese tua mu Tibelia tufike, bantu bakabuelamu ne kuya ku Kapênuma bua kupeta Yezu. Pakamupetabu, bakamuebeja ne: “Labi, uvua mufike muaba eu dîba kayi?” (Yone 6:25) Yezu wakabatandisha muikale ne kabingila, anu mutuabimona pashishe.