Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 NSHAPITA WA 65

Yezu ulongesha pavuaye mu luendu mutangile ku Yelushalema

Yezu ulongesha pavuaye mu luendu mutangile ku Yelushalema

MATAYI 8:19-22 LUKA 9:51-62 YONE 7:2-10

  •   MUVUA BANA BABU NE YEZU BAMUMONA

  • MUDIMU WA BUKALENGE UDI NE MUSHINGA KAYI?

Tshikondo kampanda, Yezu uvua utamba kuenzela mudimu wende nangananga mu Galela muvua bantu ba bungi bamuteleje kupita mu Yudaya. Yeye muine pavuaye mu Yelushalema ne muondope muntu dituku dia Nsabatu, “bena Yuda bakatuadija kukeba ne muoyo mujima bua kumushipa.”—Yone 5:18; 7:1.

Tudi mpindieu mu muvu wa luya mu 32 B.B., ne Tshibilu tshia Nzubu ya ntenta (anyi Bitanda) tshikavua pabuipi. Bavua basekelela tshibilu etshi munkatshi mua matuku muanda mutekete, ne mu dituku dia muanda mukulu bavua benza masangisha a pa buawu. Tshibilu etshi tshivua tshileja ndekelu wa tshidimu tshia bintu bia pa madimi ne tshivua tshikondo tshia disanka dia bungi ne diela tuasakidila.

Bana babu ne Yezu aba: Yakobo, Simona, Jozefe ne Yudasa bakamuambila ne: “Umbuka muaba eu, ndaku mu Yudaya.” Yelushalema ke muaba munene uvuabu batamba kuenzela malu a ntendelelu mu ditunga. Mu bibilu bisatu bia ku tshidimu, tshimenga tshivua tshiuwula tente ne bantu. Bana babu ne Yezu bakamba ne: “Padi muntu ukeba kumanyika ku bantu kena wenza bualu nansha bumue mu musokoko to. Biwikala wenza malu aa, udileje patoke kudi ba pa buloba.”—Yone 7:3, 4.

Bulelela bana babu banayi aba “kabavua baleja ditabuja kudiye” bu Masiya to. Kadi bavua bajinga bua bantu bavua badisangishe mu tshibilu bamumone wenza amue malu a bukole. Bu muvua Yezu mumanye njiwu ivuaku, wakabambila ne: “Ba pa buloba kabena ne tshidibu mua kunukinyina, kadi mbankine meme, bualu ndi njadika bualu buabu ne: midimu yabu mmibi. Nuenu bandayi ku tshibilu; tshiena nganji mbanda ku tshibilu etshi to, bualu dîba dianyi ki ndianji kulua dionso to.”—Yone 7:5-8.

Matuku makese panyima pa bana babu ne Yezu bamane kuenza luendu ne tshisumbu tshia bantu, Yezu ne bayidi bende bakaya mu musokoko, bantu ba bungi kabayi babamone to. Bakaya mu njila uvua mutangile diakamue ku Samalea, pamutu pa kuya mu njila wa bantu bonso uvua pabuipi ne musulu wa Yadene. Yezu ne bayidi bende bavua dijinga ne muaba wa kusomba mu Samalea, nunku wakatuma bantu bua badianjile bua kulongolola muaba. Bantu ba muaba kampanda bakabenga kubakidila mutubu bakidila bantu bonso, bualu Yezu uvua uya mutangile mu Yelushalema bua tshibilu tshia bena Yuda. Yakobo ne Yone bakebeja ne tshiji tshionso ne: “Mukalenge, udi musue tubikile kapia kafume mu diulu, kababutule anyi?” (Luka 9:54) Yezu wakabatandisha nansha muvuabu bambe bualu ebu, ne bakatungunuka ne luendu luabu.

Pavuabu mu njila, mufundi kampanda wakambila Yezu ne: “Mulongeshi, nenkulonde kuonso kuudi uya.” Yezu wakamuandamuna ne: “Mikenge idi ne mena ayi, nyunyi ya muulu idi ne masua, kadi Muana wa muntu kena ne muaba wa kuteka mutu wende.” (Matayi 8:19, 20) Uvua uleja ne: mufundi au neikale ne ntatu yeye mulue muyidi wa Yezu. Bidi bimueneka ne: bua lutambishi ludi nalu mufundi eu, kena mua kuitaba nsombelu wa nunku to. Nunku yonso wa kutudi udi mua kudiebeja ne: ‘Mmu mushindu kayi mundi mudilongolole bua kulonda Yezu?’

Yezu wakambila muntu mukuabu ne: “Ndonda.” Muntu eu wakamuandamuna ne: “Mukalenge, nganyishilaku nganji kuya kujiika tatuanyi.” Bu muvua Yezu mumanye nsombelu uvua nende muntu eu, wakamba ne: “Lekela bafue bajiike bafue babu, kadi wewe ndaku, umanyishe Bukalenge bua Nzambi miaba mikuabu.” (Luka 9:59, 60) Bidi bimueneka ne: tatuende kavua muanji kufua to. Bu yeye mufue, kabivua mua kuenzeka ne: muanende ikale muaba au uyukila ne Yezu to. Muana eu kavua mudilongolole bua kuteka Bukalenge bua Nzambi pa muaba wa kumpala mu nsombelu wende to.

Pavuabu mu njila batangile mu Yelushalema, muntu mukuabu wakambila Yezu ne: “Mukalenge, nenkulonde, kadi anji nganyishilaku ndaye ba mu nzubu muanyi.” Yezu wakandamuna ne: “Muntu ukadi mukuate tshianza tshiende ku lukasu ne utangila bintu bidi panyima, ki mmukumbanyine Bukalenge bua Nzambi to.”—Luka 9:61, 62.

Bantu badi basue kuikala bayidi balelela ba Yezu badi ne bua kutuishila mêsu abu ku mudimu wa Bukalenge. Tshidime yeye kayi mutungunuke ne kutangila kumpala, munkoloji udi mua kukonyangala. Yeye muteke lukasu panshi bua kumona bidi bishale panyima, mudimu wa budimi kawakuya kumpala to. Bia muomumue, muntu udi utangila bintu bidi panyima mu ndongoluelu mubi wa malu eu udi mua kulenduka mu njila udi ufikisha ku muoyo wa kashidi.