Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

 NSHAPITA WA 62

Dilongesha dia mushinga dia budipuekeshi

Dilongesha dia mushinga dia budipuekeshi

MATAYI 17:22–18:5 MÂKO 9:30-37 LUKA 9:43-48

  •   YEZU UDI UMANYISHA KABIDI LUFU LUENDE

  • UDI UFUTA TSHITADI NE DIKUTA DIVUA MUKANA MUA MUSHIPA

  • NNGANYI UDI NE BUA KUIKALA MUTAMBE BUNENE MU BUKALENGE?

Panyima pa Yezu mumane kuandamuka ne muondope muana wa balume uvuabu bakuate kudi demon mu buloba bua Kaisalia wa Filipoyi, wakaya mutangile mu Kapênuma. Wakaya mu musokoko ne bayidi bende bua misumba ya bantu ‘kayimanyi bualu ebu to.’ (Mâko 9:30) Bualu ebu buakamupetesha mpunga mukuabu wa kulongolola bayidi bende bua lufu luende ne bua mudimu uvuabu ne bua kulua kuenza pashishe. Wakumvuija ne: “Nebafile Muana wa muntu mu bianza bia bantu ne nebamushipe, ne dituku disatu neajudibue.”—Matayi 17:22, 23.

Lungenyi alu kaluvua ne bua kuikala lupialupia kudi bayidi bende to. Yezu ukavua muakule bua lufu luende, nansha muvua Petelo mubenge kuitaba ne: nebienzeke nanku. (Matayi 16:21, 22) Bapostolo basatu bakamona Yezu wandamuka ne bakumvua muyuki bua “diya” diende. (Luka 9:31) Mpindieu bayidi bende “bakabungama bikole menemene” bua tshivua Yezu muambe, nansha muvuabu kabayi bumvue bimpe menemene mêyi ende. (Matayi 17:23) Kadi bavua ne buôwa bua kumuebeja malu makuabu.

Pakapita matuku, bakafika mu Kapênuma, muaba uvua Yezu utamba kuenzela mudimu ne muaba uvua bapostolo bende ba bungi bafumine. Muntu amu bantu bavua basangisha bitadi ku ntempelo bakaya kudi Petelo. Pamuapa bu muvuabu bajinga kubanda Yezu ne: kavua ufuta bitadi, bakebeja ne: “Mulongeshi wenu katu ufuta tshitadi tshia drakma ibidi [tshia ku ntempelo] anyi?”—Matayi 17:24.

Petelo wakandamuna ne: “Eyowa, utu ufuta.” Padi Petelo upingana ku nzubu, Yezu ukavua mumanye tshivua tshienzeke. Nunku pamutu pa Yezu kuindila bua Petelo amuambile tshilumbu atshi, wakebeja ne: “Simona, udi wela meji kayi? Bakalenge ba pa buloba batu bangata difutu anyi tshitadi tshia pa muntu kudi banganyi? Nkudi bana babu balela anyi nkudi benyi?” Petelo wakandamuna ne: “Nkudi benyi.” Diakamue Yezu kuambaye ne: “Nunku bana kabatu bafuta bitadi to.”—Matayi 17:25, 26.

Tatuende wa Yezu mMukalenge wa diulu ne buloba, ne yeye ke Muntu udibu batendelela ku ntempelo. Nunku bilondeshile mikenji Muana wa Nzambi kavua ne bua kufuta tshitadi tshia ku ntempelo to. Yezu wakamba ne: “Kadi, bua katubalenduishi, ndaku ku mbuu, wele ndobo mu mâyi, wangate mushipa wa kumpala udi upatuka, ne paudi ubulula mukana muawu, neusangane dikuta dia tshinjanja tshia arjan. Udiangate, ubapeshadi buanyi meme ne buebe wewe.”—Matayi 17:27.

Diakamue padi bayidi batuilangana, badi bapeta lukonko lua kuebeja Yezu bua kumanya muntu udi mutambe bunene mu Bukalenge. Bayidi bamue aba bavua kumpala ne buôwa bua kuebeja Yezu bua lufu luende luvua lulua, kadi mpindieu kabena ne buôwa bua kumuebeja bua tshidi tshibindile kumpala to. Yezu uvua mumanye tshivua mu meji abu. Mbualu bukavuabu bakokangane pavuabu panyima pende benda bamulonda bapingana mu Kapênuma. Nunku wakebeja ne: “Nuvua nukokangana bua bualu kayi mu njila?” (Mâko 9:33) Bu muvua bayidi bumvue buôwa, bakashala bapuwe, bualu bavua bakokangana munkatshi muabu bua kumanye eu uvua mutambe bunene. Ndekelu wa bionso, bapostolo bakela Yezu lukonko bua tshivuabu bakokangana bamba ne: “Nnganyi menemene udi mutambe bunene mu Bukalenge bua mu diulu?”—Matayi 18:1.

Tshidi tshikemesha ntshia ne: nansha muvua bayidi aba ne Yezu bamumona ne bamuteleja, batshivua anu ne lungenyi lua nunku nansha mukavuabu benze nende bidimu bitue ku bisatu. Nansha nanku bavua bantu bapange bupuangane. Bavua bakolele mu bitendelelu bivua bitamba kukankamija mianzu ne milongo mibandile. Bualu bukuabu, Petelo uvua mumvue kumpala Yezu umulaya “nsapi” kampanda ya Bukalenge. Nunku udi udimona mupite bakuabu anyi? Yakobo ne Yone bavua mua kuikala pabu bumvua bia muomumue, bualu bavua bamone Yezu muandamuke.

Nansha biobi nanku anyi kabiyi nanku, Yezu wakalongolola ngelelu wabu wa meji. Wakabikila muana, kumutekaye munkatshi muabu, ne kuambilaye bayidi bende ne: “Nuenu kanuyi bakudimuke, balue bu bana bakese, kanuakubuela mu Bukalenge bua mu diulu nansha kakese. Nunku, muntu yonso wadipuekesha bu muana mukese eu, yeye ke udi mutambe bunene mu Bukalenge bua mu diulu; muntu yonso udi wakidila muana mukese bu eu bua dîna dianyi, udi ungakidila meme kabidi.”—Matayi 18:3-5.

Eu mmushindu muimpe wa kulongesha! Yezu kavua mufiikile bayidi bende munda ne mubabikile ne: bena lukuka anyi bakebi ba malu manene to. Kadi wakafila tshilejilu. Bana batekete kabatu bakeba miaba minene to. Nunku Yezu wakaleja bayidi bende muvuabi bikengela bua kuikalabu ne ngelelu wa meji eu. Pashishe Yezu wakajikija dilongesha edi bua bayidi bende wamba ne: “Muntu udi wenza malu bu mukese munkatshi muenu bonso, yeye ke udi munene.”—Luka 9:48.