Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 NSHAPITA WA 42

Yezu udi ukanyina Bafalese

Yezu udi ukanyina Bafalese

MATAYI 12:33-50 MÂKO 3:31-35 LUKA 8:19-21

  •   YEZU UDI WAKULA BUA “TSHIMANYINU TSHIA YONA”

  • BAYIDI MBAMULAMATE BIKOLE KUPITA BENA MU DÎKU DIABU

Padi bafundi ne Bafalese babenga kuitaba ne: Yezu uvua wipata bademon ne bukole bua Nzambi, mbafuane kupenda nyuma muimpe. Nunku, nebikale ku luseke lua nganyi, lua Nzambi anyi lua Satana? Yezu wakamba ne: ‘Anyi nudi nuenza bua mutshi wikale muimpe ne bimuma biawu bikale bimpe peshi nuenza bua mutshi wikale mubole ne bimuma biawu bikale bibole, bualu badi bamanyina mutshi ku bimuma biawu.’—Matayi 12:33.

Kuamba ne: dimuma dimpe dia kuipata bademon edi ndienzeke bualu Yezu uvua wenzela Satana mudimu nkupangila lungenyi. Anu muvua Yezu muleje mu Muyuki wende wa pa Mukuna, tshimuma tshiotshi tshimpe, mutshi udi pawu muimpe, ki mmubi to. Kadi, dimuma dia Bafelese, mmumue ne: malu a lukutukutu avuabu babanda nawu Yezu, divua dileja tshinyi? Divua dileja ne: mbabole anyi mbanyanguke. Yezu wakabambila ne: “Nuenu bana ba nyoka, mmunyi munudi mua kuamba malu mimpe nuenu bikale bantu babi? Bualu mukana mudi muamba anu malu adi mavulangane mu muoyo.”—Matayi 7:16, 17; 12:34.

Bushuwa, mêyi etu adi aleja tshidi muoyo wetu, ne owu ke atulumbuluishilabu. Ke bualu kayi Yezu wakamba ne: “Ndi nnuambila ne: mu Dituku dia Dilumbuluisha, bantu nebalumbulule bua dîyi dionso dia patupu didibu bamba; bualu nebakubale muntu muakane bua mêyi ebe, ne nebakupishe bua mêyi ebe.”—Matayi 12:36, 37.

Nansha muvua Yezu wenza malu a kukema, bafundi ne Bafalese bakamulomba kabidi ne: “Mulongeshi, tudi basue kumona tshimanyinu tshifumina kuudi.” Nansha bikalabu bamone anyi kabayi bamone muvua Yezu wenza bishima, kuvua bantu ba bungi bavua bamone malu avuaye wenza. Ke bualu kayi Yezu uvua mua kuambila balombodi bena Yuda aba ne: “Tshipungu tshia bantu babi ne bena masandi tshidi tshitungunuka ne kukeba tshimanyinu, kadi kabakubapesha tshimanyinu tshikuabu anu tshimanyinu tshia muprofete Yona.”—Matayi 12:38, 39.

Kavua mubalekele basamisha mutu bua kumvua tshidiye wamba to, wakumvuija ne: “Anu bu muvua Yona muenze matuku asatu, munya ne butuku, munda mua mushipa munene, nunku Muana wa muntu neenze matuku asatu, munya ne butuku, munda mua buloba.” Bavua bamine Yona kudi mushipa kampanda munene, kadi wakalua kupatuka muenze anu bu uvua mubishibue ku lufu. Nunku Yezu wakamanyisha ne: Yeye muine neafue ne dituku disatu neabishibue ku lufu. Padi bualu ebu bulua kuenzeka, bamfumu bena Yuda bakabenga “tshimanyinu tshia Yona,” babenga bua kunyingalala bua mpekatu yabu ne bua kushintuluka. (Matayi 27:63-66; 28:12-15) Kadi, “bantu ba mu Niniwe” bobu bakanyingalala bua mpekatu yabu pavua Yona mubayishe. Nunku, nebapishe tshipungu tshia bantu etshi. Yezu udi wamba kabidi ne: mukalenge mukaji wa ku Sheba neabapishe pende ku diambuluisha dia tshilejilu tshiende. Uvua musue kuteleja meji a Solomo ne akamukemesha bikole. Mpindieu Yezu udi wamba ne: “Tshidi tshipite Solomo tshidi muaba eu.”—Matayi 12:40-42.

Yezu wakafuanyikija nsombelu wa tshipungu tshia bantu babi atshi ne muntu uvuabu bapatule nyuma wa bukoya munda. (Matayi 12:45) Bu mudi muntu eu kayi upingaja muaba udi mushale mutupu eu malu mimpe, nyuma mubi eu udi upingana ne nyuma mikuabu muanda mutekete mibi menemene kumupita ne yeye muine, ne idi imukuata. Bia muomumue, bavua bakezule tshisamba tshia Isalele ne tshivua tshishintuluke anu bu muntu uvuabu bapatule nyuma wa bukoya munda. Kadi tshisamba etshi tshiakabenga baprofete ba Nzambi, ndekelu wa bionso kuluishatshi Yezu, muntu udi bulelela ne nyuma wa Nzambi. Bidi bileja mudi tshisamba etshi tshibipe bikole menemene kupita ne muvuatshi ku ntuadijilu.

Pavua Yezu wenda wakula, mamuende ne bana babu bakafika, kuimanabu pabuipi ne musumba wa bantu. Bamue bantu bavua basombe pabuipi nende bakamuambila ne: “Mamuebe ne bana benu mbimane pambelu, basua kukumona.” Pashishe Yezu wakaleja muvuaye udiumvua mulamatangane bikole ne bayidi bende, bavua bu bana babu ba balume, bana babu ba bakaji ne bamamuende balelela. Wakafunkuna bayidi bende, wamba ne: “Mamuanyi ne bana betu ngaba badi bumvua dîyi dia Nzambi ne badienza.” (Luka 8:20, 21) Nunku wakaleja ne: nansha malanda avua pankatshi pende ne balela bende mikale ne mushinga wa mushindu kayi, malanda ende ne bayidi bende avua owu ne mushinga wa bungi menemene. Bidi bitukolesha bua mutudi balamatangane bikole ne bana betu bena Kristo, nangananga padi bantu bakuabu batuela mpata anyi batuamba mêyi mabi ne bakula bibi bua midimu yetu mimpe!