Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 NSHAPITA WA 40

Udi ufila dilongesha dia kufuilangana luse

Udi ufila dilongesha dia kufuilangana luse

LUKA 7:36-50

  •   MUKAJI MUENJI WA MPEKATU UDI UPONGOLUELA YEZU MAFUTA PA MAKASA

  • DIFUILANGANA LUSE DILEJA MU TSHILEJILU TSHIA MUENA DIBANZA

Bantu bavua bitaba malu avua Yezu wamba ne wenza mu mishindu mishilashilangane bilondeshile tshivua mioyo yabu. Bualu ebu buakamueneka patoke ku tshivua tshienzeke mu nzubu kampanda wa mu Galela. Mufalese kampanda diende Simona udi ubikila Yezu kuende bua kudia, pamuapa bua kumuenena muntu udi wenza malu a kukema a nunku pabuipi. Yezu udi pamuapa umona dibikila edi bu mpunga wa kuyisha bantu badi muaba eu, udi witaba bua kuya nansha mukavuaye muitabe misangu mikuabu pavuabu bamubikile bua kudia ne balambuishi ba bitadi ne benji ba mpekatu.

Kadi kabavua bakidile Yezu bimpe bu mutubu bakidila benyi pa tshibidilu to. Mu njila ya mu Palestine mutu mpuishi ya bungi, makasa a bantu adi mu sandala atu akuata luya ne lupuishi, ke bualu kayi batu ne tshibidilu tshia kuowesha benyi mâyi ku makasa ne mâyi matalale bua kuleja mudibu babakidile bimpe. Ki ntshidibu benzela Yezu to. Kabavua nansha bamutue mishiku bu mutubu bakidila bantu to. Tshilele tshikuabu ntshia kupongoluela muenyi mafuta mu nsuki bua kumuleja bulenga ne dimuakidila dimpe. Kabavua benzele kabidi Yezu nunku to. Kadi mmushindu kayi uvuabu bamuakidile yeye?

Benyi mbadiadije ku mesa ne badi batuadija kudia. Padibu benda badia, mukaji kampanda udi ubuela bitekete bitekete mu nzubu emu kabayi bamubikile. ‘Mmumanyike mu tshimenga bu muenji wa mpekatu.’ (Luka 7:37) Bantu bapange bupuangane bonso mbeji ba mpekatu, kadi bidi bimueneka ne: mukaji eu uvua muenzavi, pamuapa uvua ndumba. Uvua mua kuikala mumvue bakula bua malongesha a Yezu, ne muvuaye mulombe bantu ‘bonso badi batata ne midimu mikole ne bambule majitu mabapite bua balue kudiye bua bapetulule bukole.’ (Matayi 11:28, 29) Bidi bimueneka ne: mêyi ne bienzedi bia Yezu bivua bilenge mukaji eu, ukadi mpindieu wenda umukeba.

Mukaji eu udi uluila panyima pa Yezu ku mêsa, ne utua binu ku makasa ende. Binsonji bidi bipueka ku mêsu kuende, bimatshila pa makasa a Yezu, ne uakupula ne nsuki yende. Udi utua makasa ende mishiku ne bulenga ne uapongoluela mafuta a mupuya muimpe adiye mulue nawu. Simona udi utangila bualu ebu ne dipetu, udiambila ne: “Bu muntu eu muikale bulelela muprofete, uvua mua kumanya mukaji udi umulenga eu ne: nnganyi ne tshidiye, ne: mmuenji wa mpekatu.”—Luka 7:39.

Pavua Yezu ujingulule meji avua Simona wela, wakamba ne: “Simona, ndi ne bualu bua kukuambila.” Yeye kuamba ne: “Mulongeshi, ambaku!” Yezu wakatungunuka ne: “Bantu babidi bavua ne dibanza dia musombeshanganyi wa makuta kampanda; umue uvua ne dibanza dia ndenaliyo 500, kadi mukuabu ne dia 50. Pavuabu kabayi ne tshintu tshia kumufuta, wakabalekeela bonso babidi mabanza au ne muoyo mujima. Nunku, nnganyi wa ku babidi aba wamunanga bikole?” Pamuapa Simona wakandamuna ne tshibengu ne: “Ndi ngela meji ne: ngeu uvuaye mulekeele dibanza dinene.”—Luka 7:40-43.

Yezu wakitaba. Pashishe kutangilaye mukaji au, wambila Simona ne: “Udi mumone mukaji eu anyi? Mvua mubuele mu nzubu muebe; kuvua mumpeshe mâyi a kuowa ku makasa to. Kadi mukaji eu mmuboleshe makasa anyi ne binsonji biende, muakupule ne nsuki yende. Wewe kuvua muntue mishiku, kadi mukaji eu, katshia ku dîba dimvua mubuele muaba eu, ki mmulekele kutua makasa anyi mishiku ne bulenga to. Kuvua mumpongoluele mafuta mu mutu, kadi mukaji eu mmumpongoluele mafuta a mupuya muimpe ku makasa.” Yezu uvua mua kuikala mumone ne: mukaji eu uvua uleja muvuaye munyingalale ne muoyo mujima bua nsombelu wende wa buenzavi. Nunku Yezu wakajikija ne: “Ndi nkuambila ne: mpekatu yende, nansha mudiyi ya bungi, mmijimijibue, bualu uvua munange bikole. Kadi muntu udibu bafuila luse kakese, udi unanga kakese.”—Luka 7:44-47.

Yezu kavua wanyisha buenzavi to. Kadi bantu bavua benze mpekatu minene, ne baleja ne: mbanyingalale ne baya kudi Kristo bua kupeta disulakana, udi umbumvuila luse. Mukaji eu udi upeta disulakana dia bungi padi Yezu wamba ne: “Mpekatu yebe mmijimijibue. . . . Ditabuja diebe ndikupandishe; ndaku mu ditalala.”—Luka 7:48, 50.