MÂKO 1:14, 15 LUKA 4:14, 15 YONE 4:43-54

  •   YEZU UDI ULONGESHA NE: “BUKALENGE BUA NZAMBI MBUSEMENE PABUIPI”

  • UDI WONDOPELA MUANA WA BALUME KU BULE

Yezu mumane kuenza matuku abidi mu Samalea, wakaya mu buloba buabu. Kuyishaye bikole menemene mu Yudaya, kadi kavua mupingane mu Galela bua kuikisha to. Wakatuadija mudimu munene wa diyisha mu buloba buvuaye mukolele. Yezu kavua pamuapa mutekemene ne: nebamuakidilamu bimpe to, bualu wakamba ne: “Muprofete katu ne butumbi mu ditunga diabu to.” (Yone 4:44) Pamutu pa bayidi bende kushalabu nende, bakapingana mu mêku abu ne ku midimu ivuabu benza.

Mmukenji kayi uvua Yezu mutuadije kuyisha? Mukenji uvua ne: “Bukalenge bua Nzambi mbusemene pabuipi. Nyingalalayi bua mpekatu yenu, ne nuitabuje lumu luimpe.” (Mâko 1:15) Bantu bakenza tshinyi? Bushuwa, bena Galela ba bungi bakakidila Yezu bimpe, bamupesha butumbi. Kabavua benze nunku anu bua mukenji uvuaye uyisha to. Bamue bantu ba mu Galela bavua mu Pasaka mu Yelushalema ngondo ya bungi kumpala ne bavua bamone bimanyinu bia kukema bivua Yezu muenze.—Yone 2:23.

Mmuaba kayi uvua Yezu mutuadijile mudimu wende munene wa diyisha mu Galela? Bidi bimueneka ne: mmu Kana, muaba uvuaye musangu kampanda mukudimune mâyi malue mvinyo mu difesto dia dibaka. Pavua Yezu muaba au bua musangu muibidi, wakapeta lumu lua muana wa balume uvua usama bikole wamba kufua. Uvua muana wa muena mudimu wa mukalenge Helode Antipa uvua mulue kukosesha Yone Mubatiji mutu. Muena mudimu wa mukalenge eu wakapeta lumu ne: Yezu uvua mufume mu Yudaya mulue mu Kana. Nunku wakumbuka kuende ku Kapênuma kuya ku Kana bua kumonangana ne Yezu. Muena mudimu wa mukalenge uvua mubungame bikole eu wakamulomba ne: “Mukalenge, pueka kumpala kua muananyi mutekete kufuaye.”—Yone 4:49.

Yezu wakandamuna muntu eu ne mêyi avua ne bua kuikala mamukemeshe, wamba ne: “Ndaku; muanebe udi ne muoyo.” (Yone 4:50) Ke muena mudimu wa mukalenge eu kuitabujaye mêyi a Yezu ne kupinganaye kuende. Mu njila, wakasambakena ne bapika bende bavua balue lukasa bua kumuambila lumu luimpe. Eyowa, muanende wa balume ukavua ne muoyo ne ukavua bimpe! Bua kufikaye ku diumvua bimpe dipetangana dia tshivua Yezu mumuambile ne tshivua tshienzeke, wakebeja ne: ‘Ndîba kayi divuaye mumvue bimpe?’

Kumuandamunabu ne: “Mubidi kapia uvua mumushile muaba malaba pa dîba dia muanda mutekete.”—Yone 4:52.

Muena mudimu wa mukalenge eu wakajingulula ne: dîba adi ke dîba menemene divua Yezu mumuambile ne: “Muanebe udi ne muoyo.” Pashishe, muntu uvua ne bubanji bukumbane bua kuikala ne bapika eu pamue ne ba mu nzubu muende bonso bakalua bayidi ba Kristo.

Mpindieu Kana uvua muaba uvua Yezu muenze bishima misangu ibidi, mmumue ne: mukudimune mâyi malue mvinyo ne pashishe muondopele muana wa balume ku bule, ntanta wa kilometre 26. Bushuwa, ki nganu bishima ebi bivuaye muenze to. Kadi diondopangana edi divua ne mushinga bualu divua dimanyisha dipingana diende mu Galela. Yeye uvua bushuwa muprofete uvua Nzambi muanyishe, kadi mmu mushindu kayi muvua ‘muprofete eu mua kutumbishibua mu ditunga diabu’?

Ntshinyi tshivua tshimueneke patoke pavua Yezu muye kuabu ku Nazaleta? Mmalu kayi avua mamuindilaku?