Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

NSHAPITA WA 7

Bena lubuku lua mitoto badi baya kumona Yezu

Bena lubuku lua mitoto badi baya kumona Yezu

MATAYI 2:1-12

  •   BENA LUBUKU LUA MITOTO BADI BALONDA MUTOTO BAYA KU YELUSHALEMA, PASHISHE BAYA KUDI YEZU

 Bantu kampanda bavua bafumina ku Est. Mbena lubuku lua mitoto, mmumue ne: bantu batu balonga miaba idi mitoto muulu, bamba ne: padibu benza nanku badi mua kumvuija malu adi enzeka mu nsombelu ya bantu. (Yeshaya 47:13) Patshivuabu kuabu ku Est aku, bakamona mutoto kampanda uvua mutantshi wa kilometre nkama ya bungi ne bakawulonda, ki mbua kuya ku Beteleheme to, kadi mbua kuya ku Yelushalema.

Pakafika bena lubuku lua mitoto kuntu aku, bakakonka ne: “Mmuaba kayi udibu balelele mukalenge wa bena Yuda? Bualu tuvua bamone mutoto wende patuvua ku Est, nunku tudi balue bua kumunemekela.”—Matayi 2:1, 2.

Helode mukalenge wa Yelushalema wakumvua bualu abu, kumutondabi bikole. Ke yeye kubikila bamfumu ba bakuidi ne bamfumu bakuabu ba bitendelelu bena Yuda, kubakonkaye muaba uvua Kristo ne bua kuledibua. Bakamuandamuna bimanyine mu Mifundu ne: “Mmu Beteleheme.” (Matayi 2:5; Mika 5:2) Bua bualu abu, Helode wakabikidisha bena lubuku lua mitoto mu musokoko, kubambilaye ne: “Ndayi nukebe muana au bimpe menemene, panudi numupeta, nulue kummanyisha, bua meme panyi mmone mua kuya ne kumunemekela.” (Matayi 2:8) Kadi Helode uvua mu bulelela musue kumanya muaba uvua muana bua kumushipa!

Bena lubuku lua mitoto bamane kuya, bualu bua dikema buakenzeka. Mutoto uvuabu bamone pavuabu ku Est au wakapita kumpala kuabu. Bidi bimueneka patoke ne: eu ki mmutoto wetu wa tshianana eu to, kadi mbawutume anu bua ubalombole. Bena lubuku lua mitoto bakawulonda too ne pakimanawu buludiludi pa mutu pa nzubu uvua Jozefe ne Mariya basombele mpindieu ne muanabu wa balume.

Pakabuela bena lubuku lua mitoto mu nzubu, bakasangana Mariya ne Yezu utshivua muana mutekete. Ke bena lubuku lua mitoto abu kumuinaminabu. Bobu kumupesha mapa a or, budimbu bua mupuya muimpe, ne mire. Pashishe, pakavuabu bakeba kupingana kudi Helode, Nzambi wakabadimuija mu tshilota bua kabenji nanku to. Nunku bakalonda njila mukuabu bua kupingana mu ditunga diabu.

Udi wela meji ne: nnganyi uvua mutume mutoto uvua mulombole bena lubuku lua mitoto abu? Vuluka ne: kawuvua mubalombole musangu umue ku Beteleheme kuvua Yezu to. Kadi wakabalombola ku Yelushalema kuakapetanganabu ne mukalenge Helode uvua musue kushipa Yezu. Helode uvua mua kuenza bualu ebu bu Nzambi kayi muelamu dîyi ne mudimuije bena lubuku lua mitoto abu bua kubenga kumuambila muaba uvua Yezu. Bidi bimueneka patoke ne: Satana, muena lukuna wa Nzambi uvua musue bua bashipe Yezu ke uvua mutume mutoto au bua kukumbaja tshivuaye mulongolole.