Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

Bala mu mukanda eu malu onso adi atangila nsombelu wa Yezu adi mu Bible.

MÊYI A MBANGILU

Njila ne bulelela ne muoyo

Malongesha a Yezu ne malu avuaye muenze bidi bisanganyibua mu evanjeliyo, bidi mua kushintulula nsombelu webe.

NSHAPITA 1

Mikenji ibidi ifumina kudi Nzambi

Muanjelu Gabaliele wakamanyisha mikenji ivua mikole bua kuitaba.

NSHAPITA 2

Yezu udi utumbishibua kumpala kua kuledibuaye

Mmunyi muvua Elizabeta ne muana utshivua munda muende batumbishe bonso Yezu?

NSHAPITA 3

Muntu udi ne bua kulongolola njila udi uledibua

Diakamue pavua Zekâya mupetulule muakulu, wakamba mêyi a buprofete a mushinga mukole.

NSHAPITA 4

Mariya: Muimite kadi kayi musedibue

Jozefe udi witaba tshidi Mariya wamba mudiye wamba ne: udi ne difu, kadiyi dia mulume mukuabu kadi dia ku nyuma muimpe anyi?

NSHAPITA 5

Diledibua dia Yezu: Mpenyi ne ndîba kayi?

Ntshinyi tshidi tshituambishisha ne: Yezu kavua muledibue mu dia 25 ngondo wa 12?

NSHAPITA 6

Muana uvuabu balaye

Padi Jozefe ne Mariya baya ne Yezu muana mutoke ku ntempelo, bakulakaje babidi bena Isalele badi bamba mêyi a buprofete bua malu a Yezu a matuku atshilualua.

NSHAPITA WA 7

Bena lubuku lua mitoto badi baya kumona Yezu

Bua tshinyi mutoto uvuabu bamone ku Est kawuvua mubalombole kumpala kudi Yezu, kadi kudi Helode, mukalenge mushipianganyi?

NSHAPITA WA 8

Badi banyema mukokeshi mubi

Mêyi asatu a buprofete a mu Bible adi akumbana patshivua Yezu muana.

NSHAPITA 9

Udi ukolela mu Nazaleta

Yezu udi ne bana babu ba balume ne ba bakaji bungi munyi?

NSHAPITA WA 10

Dîku dia ba Yezu mu luendu ditangile ku Yelushalema

Jozefe ne Mariya basumpakana padibu kabayi bapeta Yezu, padiye eku ukema bua mudibu kabayi bamanye diakamue muaba wa kumukebela.

NSHAPITA WA 11

Yone Mubatiji udi ulongolola njila

Pavua bamue Bafalese ne Basadoke balua kudi Yone, uvua ubapisha. Bua tshinyi?

NSHAPITA WA 12

Yezu udi ubatijibua

Bua tshinyi bavua babatize Yezu bikalaye kavua muenze mpekatu nansha umue?

NSHAPITA WA 13

Tshidi mateta avua Yezu mupete atulongesha

Ditetshibua dia Yezu didi dileja malu manene abidi adi atangila Diabolo.

NSHAPITA WA 14

Yezu udi utuadija kuvuija bantu bayidi

Nshinyi tshivua tshituishishe bayidi basambombo ba kumpala ba Yezu ne: bavua bapete Masiya?

NSHAPITA 15

Udi wenza tshishima tshiende tshia kumpala

Yezu udi uleja mamuende ne: Tatuende wa mu diulu ke ukadi umuleja tshia kuenza, ki nyeye mamuende to.

NSHAPITA WA 16

Yezu udi uleja tshisumi bua ntendelelu mulelela

Mikenji ya Nzambi ivua yanyishila bantu bua kusumba nyama mu Yelushalema bua milambu, kadi bua tshinyi Yezu uvua mufiikile bangenda mushinga munda mu ntempelo?

NSHAPITA WA 17

Udi ulongesha Nikodemo butuku

‘Kuledibua tshiakabidi’ kudi kumvuija tshinyi?

NSHAPITA WA 18

Yezu udi utanta kadi Yone yeye udi ukepa

Bayidi ba Yone Mubatiji badi ne mukawu nansha mudi Yone yeye kayi nawu.

NSHAPITA WA 19

Udi ulongesha mukaji muena Samalea

Yezu udi umuambila bualu buvuaye pamuapa kayi muambile muntu mukuabu.

NSHAPITA WA 20

Tshishima tshibidi pavuaye mu Kana

Yezu udi wondopela muana wa balume ku bule, ntanta wa kilometre 26

NSHAPITA WA 21

Mu nsunagoga wa mu Nazaleta

Ntshinyi tshivua Yezu muambe tshivua tshisake bantu ba kuabu bua kujinga bua kumushipa?

NSHAPITA WA 22

Bayidi banayi nebikale balobi ba bantu

Udi ulomba bayidi banayi bua kulekela mushindu kampanda wa diloba bua kutuadija kuenza mukuabu.

NSHAPITA WA 23

Yezu udi wenza malu a kukema mu Kapênuma

Padi Yezu wipata bademon, udi ubakandika bua kabambidi bantu ne: udi Muana wa Nzambi. Bua tshinyi?

NSHAPITA WA 24

Udi walabaja mudimu wende wa diyisha mu Galela

Bantu badi balua kudi Yezu bua abondope, kadi Yezu udi umvuija ne: mudimu wende udi ne tshipatshila tshinene.

NSHAPITA WA 25

Udi uditeka pa muaba wa muena nsudi ne umuondopa

Anu ne mêyi makese tshianana kadi mikale ne bukole, Yezu udi uleja ne: udi bushuwa utabalela bantu badiye wondopa.

NSHAPITA WA 26

“Mpekatu yebe mmijimijibue”

Ndipetangana kayi didi Yezu uleja didi pankatshi pa mpekatu ne masama?

NSHAPITA WA 27

Udi ubikila Matayi

Bua tshinyi Yezu udi udia ne benji ba mpekatu badi bamanyike?

NSHAPITA WA 28

Bua tshinyi bayidi ba Yezu kabavua babuela mu tshijila tshia biakudia?

Yezu udi wandamuna ne tshilejilu tshia milondo ya mvinyo ya biseba.

NSHAPITA WA 29

Muntu uvuaku mua kuenza midimu mimpe dituku dia Nsabatu anyi?

Bua tshinyi bena Yuda badi bakengesha Yezu bua mudiye muondope muntu uvua usama kukadi bidimu 38?

NSHAPITA WA 30

Malanda a Yezu ne Tatuende

Bena Yuda badi bela meji ne: Yezu udi udivuija mumue ne Nzambi, kadi Yezu udi uleja patoke ne: Nzambi mmumupite yeye.

NSHAPITA WA 31

Badi batula ntete dia Nsabatu

Bua tshinyi Yezu udi udibikila ne: “Mukalenge wa Nsabatu”?

NSHAPITA WA 32

Ntshinyi tshidi mikenji mianyishe dituku dia Nsabatu?

Basadoke ne Bafalese batu kabayi bapetangana badi badisanga bua tshilumbu tshimue.

NSHAPITA WA 33

Ukumbaja mulayi wa Yeshaya

Bua tshinyi Yezu udi wambila bantu badiye wondopa bua kabambidi bantu bakuabu tshidiye anyi tshidiye muenze?

NSHAPITA WA 34

Yezu udi usungula bapostolo dikumi ne babidi

Ndishilangana kayi didi pankatshi pa mupostolo ne muyidi?

NSHAPITA WA 35

Muyuki wa pa Mukuna muende lumu

Peta diumvuija dia malu manene a mu muyuki wa Yezu.

NSHAPITA WA 36

Kamanda ka basalayi kadi kaleja ditabuja dikole

Mbualu kayi budi mfumu wa basalayi eu wenza budi bukemesha Yezu?

NSHAPITA WA 37

Yezu udi ubisha muana wa mukaji mukamba ku lufu

Bantu bavua bamone tshishima etshi bavua bajingulule diumvuija diatshi dilelela.

NSHAPITA WA 38

Yone mmusue kumvuila malu mukana mua Yezu

Bua tshinyi Yone udi webeja bua kumanya bikala Yezu Masiya? Yone udiku ne dielakana anyi?

NSHAPITA WA 39

Diakabi kudi tshipungu tshia bantu badi kabayi bateleja

Yezu udi wamba ne: mu Dituku dia Dilumbuluisha, dinyoka dia Kapênuma, tshimenga tshivuaye muenzele mudimu wende bikole, nedikale dikole menemene kupita dia tshimenga tshia Sodoma.

NSHAPITA WA 40

Udi ufila dilongesha dia kufuilangana luse

Padi Yezu wambila mukaji kampanda udi mua kuikala ndumba ne: mpekatu yebe mmijimijibue, uvuaku wamba ne: mbimpe kushipa mikenji ya Nzambi anyi?

NSHAPITA WA 41

Udi wenza bishima ne bukole bua nganyi?

Bana babu ne Yezu badi bela meji ne: mmujimije lungenyi.

NSHAPITA WA 42

Yezu udi ukanyina Bafalese

“Tshimanyinu tshia muprofete Yona” ntshimanyinu kayi?

NSHAPITA WA 43

Bilejilu bidi bitangila bukalenge

Yezu udi ufila bilejilu muanda mukulu bua kumvuija malu adi atangila Bukalenge bua mu diulu.

NSHAPITA WA 44

Yezu udi upuwisha tshipepele tshikole pa mbuu

Pavua Yezu mubatamije lupepele ne mavuala, uvua mufile dilongesha dia muikala nsombelu mu bukokeshi bua Bukalenge buende.

NSHAPITA WA 45

Udi ne bukokeshi pa bademon

Muntu udiku mua kukuatshibua kudi bademon ba bungi anyi?

NSHAPITA WA 46

Udi wondopibua padiye ulenga tshilamba tshia Yezu

Mu nsombelu udi ulenga ku muoyo eu, Yezu udi uleja mudiye ne bukole ne uditeka pa muaba wa bantu bakuabu.

NSHAPITA WA 47

Muana wa bakaji udi kabidi ne muoyo!

Bantu badi baseka padi Yezu wamba ne: muana wa bakaji udi mufue mmulale patupu. Ntshinyi tshidiye mumanye tshidi bantu aba kabayi bamanye?

NSHAPITA WA 48

Wenza bishima, kadi bamubenga too ne mu Nazaleta

Bantu ba mu Nazaleta badi babenga Yezu, kabiyi bua ndongeshilu wende anyi bua bishima biende to, kadi mbua bualu bukuabu.

NSHAPITA WA 49

Udi uyisha mu Galela ne ulongesha bapostolo

Mêyi aa: ‘Bukalenge mbusemene pabuipi’ adi umvuija tshinyi menemene?

NSHAPITA WA 50

Balongolola bua kuyisha nansha padiku buluishi

Bua tshinyi Yezu udi wambila bapostolo bua kunyema padibu babakengesha bikalabi ne: kabena ne bua kutshina lufu?

NSHAPITA WA 51

Bashipa muntu mu difesto dia mufikilu wa diledibua

Maja a Salome adi asankisha Helode bikole, ufika too ne ku dimulaya bua kumupesha tshionso tshiye ulomba. Ntshinyi tshidiye ulomba tshidi tshienza buôwa?

NSHAPITA WA 52

Udi udisha bantu binunu ne mampa makese ne mishipa mikese

Tshishima tshia Yezu tshivua ne mushinga wa bungi bualu mbatshifunde too mu Evanjiliyo yonso inayi.

NSHAPITA WA 53

Mulombodi udi mua kubatamija tshipepele ne Mbuu

Ndilongesha kayi divua bapostolo bapete pavua Yezu muendele pa mâyi ne mubatamije tshipepele?

NSHAPITA WA 54

Yezu udi “diampa dia muoyo”

Bua tshinyi Yezu wakabela bantu nansha muvuabu badienzeje bikole bua kuya kudiye?

NSHAPITA WA 55

Mêyi a Yezu akatonda bantu ba bungi

Yezu udi ulongesha bualu kampanda budi bunyingalaja bantu, kuenzabi ne: ba bungi ba ku bayidi bende bamulekele.

NSHAPITA WA 56

Ntshinyi menemene tshidi mua kuvuija muntu mukoya?

Ntshintu tshidi tshibuela mukana muende, anyi ntshintu tshidi tshipatukamu?

NSHAPITA WA 57

Yezu udi wondopa muana wa bakaji ne mpudi matshi

Bua tshinyi mamu au kavua mufiike munda pavua Yezu mufuanyikije tshisamba tshiabu ne bana ba mbua?

NSHAPITA WA 58

Yezu udi uvudija mampa ne udimuija bua luevene

Ndekelu wa bionso bayidi ba Yezu bakajingulula luevene luvuaye wakuila.

NSHAPITA WA 59

Muana wa muntu nnganyi?

Nsapi ya Bukalenge ntshinyi? Nganyi udi ukuata nayi mudimu? Mmu mushindu kayi?

NSHAPITA WA 60

Kristo udi umueneka mu butumbi

Diandamuka ntshinyi? Divua diumvuija tshinyi?

NSHAPITA WA 61

Yezu udi wondopa muana wa balume udibu bakuate kudi demon

Yezu udi wamba ne: bavua bapangile bua kumuondopa bua dipangila dia ditabuja, kadi nnganyi uvua mudipangile? Mmuana wa balume anyi? Ntatuende anyi? Peshi mbayidi ba Yezu anyi?

NSHAPITA WA 62

Dilongesha dia mushinga dia budipuekeshi

Bantu bakole badi bapetela dilongesha dia mushinga kudi muana.

NSHAPITA WA 63

Yezu udi ufila mibelu bua dilenduka ne bua mpekatu

Udi uleja malu asatu a kuenza bua kujikija bilumbu binene bidi bijuka munkatshi mua bena Kristo.

NSHAPITA WA 64

Bidi bikengela kufuilangana luse

Yezu wakakuata mudimu ne tshilejilu tshia mupika udi kayi ufuilangana luse bua kuleja mudi Nzambi umona difuila bakuabu luse ne mushinga.

NSHAPITA WA 65

Yezu ulongesha pavuaye mu luendu mutangile ku Yelushalema

Mu miyuki isatu mîpi Yezu udi uleja lungenyi ludi mua kupangisha muntu bua kumulonda.

NSHAPITA WA 66

Mu Yelushalema bua Tshibilu tshia Nzubu ya ntenta

Ntshinyi tshivua tshifikishe bantu bavua bateleja Yezu ku diamba ne: udi ne demon?

NSHAPITA WA 67

“Katshia muntu nansha umue katu muanji kuakula mushindu eu to”

Mu bulelela bena ku kabadi kanene ka bena Yuda bonso bakaluisha Yezu, kadi muntu umue ke uvua mupete dikima dia kumuakuila.

NSHAPITA WA 68

Muana wa Nzambi udi “butoke bua pa buloba”

Yezu wakamba ne: “Bulelela nebunupeshe budikadidi.” Budikadidi ku tshinyi?

NSHAPITA WA 69

Tatuabu ng’Abalahama anyi n’Diabolo?

Yezu udi uleja mushindu wa kujingulula bana ba Abalahama, ne Tatuende mulelela kabidi.

NSHAPITA WA 70

Yezu udi wondopa muntu uvua mulela mpofu

Bayidi badi bebeja bua tshinyi muntu eu mmpofu. Uvua muenze mpekatu anyi? Baledi bende bavua benze mpekatu anyi? Padi Yezu umondopa, bantu badi benza malu mu mishindu mishilangane

NSHAPITA WA 71

Bafalese badi bakokangana ne muntu uvua mpofu

Bualu bua meji buvua muntu uvua mpofu kumpala muambe budi bufiikisha Bafalese munda. Anu muvua baledi bende batshina, Bafalese badi bamuipata mu nsunagoga.

NSHAPITA WA 72

Yezu udi utuma bayidi 70 bua kuyisha

Mu Yudaya, Yezu wakatuma bayidi 70 ne kubambilaye bua kuyisha bua Bukalenge. Mmuaba kayi uvua bayidi bayishe—Mu nsunagoga anyi ku nzubu ya bantu?

NSHAPITA WA 73

Muena Samalea wakadileja muntu muimpe

Mmunyi muvua Yezu mufile tshilejilu tshia muena Samalea wa luse anyi muena Samalea wa muoyo muimpe bua kufila dilongesha dia mushinga?

NSHAPITA WA 74

Dilongesha bua diakidilangana ne bua disambila

Yezu udi uya kusombesha Mariya ne Mâta ku nzubu kuabu. Ntshinyi tshivuaye mubalongeshe bua diakidilangana? Mmunyi mua kaluaye kulongesha bayidi bende tshiakulomba mu disambila?

NSHAPITA WA 75

Yezu udi uleja tshidi tshipetesha disanka

Yezu udi wambila bamubandi bende bua “munu wa Nzambi” ne muvua ‘Bukalenge bua Nzambi bubafikile.’ Wakaleja kabidi muvua bantu mua kupeta disanka dilelela.

NSHAPITA WA 76

Yezu udia ne mufalese

Yezu wela lubombo lua malu a ntendelelu wa Bafalese ne bafundi patoke. Mmajitu kayi manene avuabu bambuisha bantu

NSHAPITA WA 77

Yezu udi ufila mibelu bua mabanji

Yezu udi ufila tshilejilu tshia muntu mubanji uvua muibake mayeba manene. Mmibelu kayi ivuaye muambulule bua njiwu ya dikeba bubanji?

NSHAPITA WA 78

Wewe mulami wa lulamatu, ikala mudilongolole!

Yezu uleja mudiye uditatshisha bua bayidi bende bikale bimpe mu nyuma. Mmudimu kayi udi nawu mulami? Bua tshinyi mubelu wa kuikala badilongolole udi ne mushinga wa bungi?

NSHAPITA WA 79

Bua tshinyi kabutu kadi kalua?

Yezu udi wamba ne: bantu badiye ujinga kuambuluisha aba nebabutudibue bobu kabayi banyingalale. Bavuaku bapete dilongesha divua Yezu ujinga kubapesha bua malanda abu ne Nzambi anyi?

NSHAPITA WA 80

Mulami muimpe wa mikoko ne bikumbi

Malanda mimpe a Mulami wa mikoko ne mikoko yende adi aleja muvua Yezu udiumvua bua bayidi bende. Neyijingululaku malongesha ende ne kulonda buludiki buende anyi?

NSHAPITA WA 81

Mmu mushindu kayi mudi Yezu ne tatuende tshintu tshimue?

Bamue bavua babanda Yezu muvuaye udiangata mumue ne Nzambi. Mmunyi muvua Yezu mubenge ne budimu buonso bualu bua mafi buvuabu bamubanda nabu ebu?

NSHAPITA WA 82

Mudimu wa Yezu wa diyisha mu Peleya

Yezu umvuija bamuteleji bende tshia kuenza bua kupeta lupandu. Mibelu yende idi kabidi ne mushinga lelu anu bu kale. Netuambe tshinyi bua lelu?

NSHAPITA WA 83

Mbanganyi badi Nzambi ubikila ku didia?

Pavua Yezu udia kua Mufalese, udi ufila tshilejilu bua didia dinene dia dilolo. Udi ufila dilongesha dia mushinga bua bantu ba Nzambi bonso. Ndilongesha kayi?

NSHAPITA WA 84

Bujitu bua dikala muyidi wa Kristo

Kuikala muyidi wa Kristo ki mbualu bua bilele to. Yezu mmuleje malu onso adi akengela. Bamue bavua mua kuikala bayidi bende bavua mua kumvua bibi bua tshivuaye muambe.

NSHAPITA WA 85

Disanka padi muenji wa mpekatu unyingalala

Bafalese ne bafundi bakula bibi bua muvua Yezu usomba ne bantu ba tshianana. Bua kubandamuna Yezu wakafila bilejilu bibidi bua kuleja mutu Nzambi umona benji ba mpekatu

NSHAPITA WA 86

Kupingana kua muana mujimine

Tshilejilu tshia Yezu tshia muana mujimine tshidi tshitulongesha tshinyi?

NSHAPITA WA 87

Dianjila kudilongolola, wenze malu ne meji

Yezu ufila tshilejilu tshia mulami wa nzubu mubi udi ne mayele bua kufila dilongesha didi dikemesha.

NSHAPITA WA 88

Dishintuluka dia nsombelu wa muntu mubanji ne wa Lazalo

Bua kumvua bimpe tshilejilu tshia Yezu bidi bikengela kumanya tshidi bantu babidi banene badibu batamba kuakuila baleja.

NSHAPITA WA 89

Yezu udi ulongesha mu Peleya padiye mu njila mutangile ku Yudaya

Udi uleja ngikadilu udi mua kutuambuluisha bua kufuila too ne badi batuenzela bibi misangu ne misangu luse.

NSHAPITA WA 90

“Dibishibua ku lufu ne muoyo”

Ntshinyi tshivua Yezu usua kuleja pakambaye ne: bantu badi bamuitabuja ‘kabakufua nansha kakese’?

NSHAPITA WA 91

Badi babisha Lazalo ku lufu

Malu manene abidi a mu tshibilu etshi akenza bua bikale bikole bua baluishi ba Yezu kuvila tshishima tshivuaye muenze.

NSHAPITA WA 92

Yezu wondopa bena nsudi dikumi—umue uleja dianyisha

Muntu uvua muondopibue wakaleja Yezu dianyisha ne kudi muntu mukuabu kabidi.

NSHAPITA WA 93

Muana wa muntu neasokolodibue

Dikalaku dia Kristo divua ne bua kuikala bu mupenyi mushindu kayi?

NSHAPITA WA 94

Majinga manene abidi—disambila ne didipuekesha

Yezu wakaleja mu tshilejilu tshiende tshia mulumbuluishi mubi ne tshia mukaji mukamba mudi ngikadilu kampanda ne mushinga.

NSHAPITA WA 95

Yezu ulongesha bua dishipa dia dibaka ne dinanga bua bana

Mushindu uvua Yezu umona bana batekete uvua mushilangane bikole ne muvua bayidi bende babamona. Bua tshinyi?

NSHAPITA WA 96

Yezu wandamuna mfumu mubanji

Ntshinyi tshivua tshisake Yezu bua kuamba ne: mbipepele bua kamelu kubuela mu dîsu dia kashingi kupita mudi mubanji mua kubuela mu Bukalenge bua Nzambi?

NSHAPITA WA 97

Tshilejilu tshia bena mudimu mu budimi bua tumuma tua mvinyo

Mmunyi mudi ba kumpala balue ba ndekelu ne ba ndekelu balue ba kumpala?

NSHAPITA WA 98

Bapostolo badi bakeba kabidi miaba mibandile

Yakobo ne Yone balomba miaba minene mu Bukalenge, kadi kabena nkayabu to.

NSHAPITA WA 99

Yezu udi wondopa bampofu ne wambuluisha Zakayi

Mmunyi muvua muyuki wa mu Bible udi umueneka bu uvua ne tshibuejakaji uvua wakula bua muvua Yezu muondope mpofu kampanda upetangana?

NSHAPITA WA 100

Tshilejilu tshia Yezu tshia mina dikumi

Ntshinyi tshivua Yezu usua kuamba pakambaye ne: “Muntu yonso udi ne tshintu, nebamupeshe bikuabu, kadi muntu udi kayi ne tshintu, nebamunyenge too ne tshidiye natshi”?

NSHAPITA WA 101

Yezu udi udia kua Simona mu Betania

Mariya, muanabu ne Lazalo udi wenza bualu kampanda budi bujula makokianganyi, kadi Yezu udi umuakuila.

NSHAPITA WA 102

Mukalenge udi ubuela mu Yelushalema mubande pa muana wa mpunda

Udi ukumbaja dîyi dia buprofete diamba kukadi bidimu nkama itanu.

NSHAPITA WA 103

Badi bakezula ntempelo tshiakabidi

Bapanyi ba bintu mu Yelushalema benda mishinga idi imueneka kayiyi mibi, kadi bua tshinyi Yezu udi ubabikila ne: mbanyengianganyi ba bintu?

NSHAPITA WA 104

Padi bena Yuda bumvua dîyi dia nzambi, nebalejaku ditabuja anyi?

Kudiku dishilangana pankatshi pa kuikala ne ditabuja kudi Yezu ne kuenza malu adi aleja ditabuja anyi?

NSHAPITA WA 105

Mutshi wa mfigi ne dilongesha dia ditabuja

Yezu udi ulongesha bayidi bende bua bukole bua ditabuja ne umvuija kabingila kavua kasake Nzambi bua kubenga tshisamba tshia Isalele.

NSHAPITA WA 106

Bilejilu bibidi bia madimi a tumuma tua mvinyo

Peta diumvuija dia tshilejilu tshia muntu uvua mulombe bana bende babidi bua kuenza mudimu mu budimi buende bua tumuma tua mvinyo ne tshia muntu uvua mushile babidime babidi budimi buende bua tumuma tua mvinyo.

NSHAPITA WA 107

Mukalenge udi ubikila bantu mu tshibilu tshia dibaka

Tshilejilu tshia Yezu tshidi bushuwa dîyi dia buprofete.

NSHAPITA WA 108

Yezu udi wepuka bua kabamukuatshi ku mêyi to

Wakapuwisha bafalese kumpala, pashishe Basadoke, ne ndekelu wa bionso baluishi bende bavua badisange.

NSHAPITA WA 109

Yezu udi wela baluishi bende ba malu a ntendelelu patoke

Bua tshinyi Yezu kavua muanyishe dienza malu a ntendelelu mu mushindu mubi?

NSHAPITA WA 110

Dituku dia ndekelu dia Yezu ku ntempelo

Yezu udi ukuata mudimu ne tshilejilu tshia mukaji mukamba bua kufila dilongesha dia mushinga.

NSHAPITA WA 111

Bapostolo badi balomba tshimanyinu

Mêyi ende a buprofete akadianjila kukumbana mu bidimu lukama bia kumpala. Avuaku kabidi mua kukumbana mu mushindu mualabale pashishe anyi?

NSHAPITA WA 112

Dilongesha dia kushala batabale—nsongakaji itshivua tumama

Yezu uvuaku mulongeshe ne: bamue bayidi bende bavua batshimbakane ne bakuabu badimuke anyi?

NSHAPITA WA 113

Dilongesha dia kuikala ne tshisumi—ntalanta

Lusumuinu lua Yezu ludi lumvuija mêyi ende a ne: “Muntu yonso udi ne tshintu, nebamupeshe bikuabu.”

NSHAPITA WA 114

Kristo mu bukokeshi, ulumbuluisha mikoko ne mbuji

Ku diambuluisha dia tshilejilu tshidi tshikoka ntema, Yezu udi umvuija muaba wikala dilumbuluisha dia kashidi mua kuimanyina.

NSHAPITA WA 115

Pasaka wa Yezu wa ndekelu ukadi pabuipi

Bua tshinyi bivua bikumbane bua bamfumu ba bitendelelu kupeshabu Yudasa bitupa bia arjan 30 bua kutungila Yezu?

NSHAPITA WA 116

Yezu udi ulongesha budipuekeshi mu Pasaka wende wa ndekelu

Udi ukemesha bapostolo bende bua mudiye muenze mudimu wa mupika

NSHAPITA WA 117

Didia dia Mukalenge

Yezu ubanjija tshivulukilu tshidi bayidi bende ne bua kuenza tshidimu tshionso mu dituku dia 14 ngondo wa Nisana.

NSHAPITA WA 118

Makokianganyi bua udi munene kupita bakuabu

Bapostolo bakavua bapue muoyo dilongesha divua Yezu ufuma ku dibapesha dilolo dimue dimue adi.

NSHAPITA WA 119

Yezu udi njila ne bulelela ne muoyo

Yezu udi ulongesha bulelela bua mushinga mukole bua mushindu wa kudia bulunda ne Nzambi.

NSHAPITA WA 120

Dikala matamba adi akuama mamuma pamue ne dikala balunda ba Yezu

Mmu mushindu kayi udi bayidi ba Yezu “bakuama mamuma”?

NSHAPITA WA 121

“Koleshayi muoyo! ndi mutshimune ba pa buloba”

Mmunyi muvua Yezu mutshimune ba pa buloba pabi ba pa buloba bamushipe?

NSHAPITA WA 122

Disambila dia Yezu dia ndekelu mu nzubu wa kuulu

Wakaleja patoke ne: uvua mukumbaje bualu bua mushinga mukole menemene kupita kupesha bantu lupandu.

NSHAPITA WA 123

Yezu usambila padiye ne kanyinganyinga kakole

Bua tshinyi Yezu uvua musambile Nzambi bua ‘amumbushile dikopo edi’? Uvuaku mutshine mudimu wende wa kufua bu mulambu anyi?

NSHAPITA WA 124

Badi balambula Kristo kudi baluishi ne bamukuata

Yudasa uvua mua kupeta Yezu nansha muvuabu butuku.

NSHAPITA WA 125

Badi baya ne Yezu kudi Ana ne pashishe kudi Kayifa

Mushindu uvuabu balumbuluishe Yezu uvua mubi menemene.

NSHAPITA WA 126

Badi bavila Yezu kua Kayifa

Mmunyi muvua Petelo uvua muntu wa ditabuja ne uvua mulamate Nzambi muele Yezu nyima ne lukasa luonso?

NSHAPITA WA 127

Balumbuluisha Yezu, pashishe baya nende kudi Pilato

Bamfumu ba bitendelelu bena Yuda bakaleja tshivua munda muabu bulelela.

NSHAPITA WA 128

Pilato ne Helode badi basangana Yezu kayi ne bualu

Bua tshinyi Pilato wakatuma Yezu kudi Helode bua bamulumbuluishe? Bua tshinyi Pilato kavua ne bukenji bua kulumbuluisha Yezu?

NSHAPITA WA 129

Pilato wakamba ne: “Tangilayi! ke muntu eu!”

Nansha Pilato wakadimuena ngikadilu mimpe ivua Yezu muleje.

NSHAPITA WA 130

Badi bafila Yezu ne baya nende bua kumushipa

Bua tshinyi Yezu wakambila bakaji bavua ne kanyinganyinga kakole bua badile bua bana babu pamutu pa kudila bua bualu buende yeye?

NSHAPITA WA 131

Mukalenge udi kayi ne bualu udi ukenga ku mutshi

Yezu udi ulaya umue wa ku bantu bavuabu bakosele tshibawu uvuabu bashipele pamue nende bualua kukumbana pashishe.

NSHAPITA WA 132

“Bulelela, muntu eu uvua muana wa Nzambi”

Tshishima tshia mîdima yenzeka mu munya, dikanka dia buloba, ne dipanduluka dia tshilamba tshia kukosolola natshi tshia ku ntempelo bivua bileja bualu bumue.

NSHAPITA WA 133

Badi balongolola mubidi wa Yezu ne bawujiika

Bua tshinyi badi benza malu ne lukasa bua kujiika Yezu kumpala kua dîba kubueladi?

NSHAPITA WA 134

Mu lukita mmutupu bualu Yezu ukadi ne muoyo!

Bobu bamane kubisha Yezu, wakamuenekela muyidi kampanda mukaji pamutu pa bapostolo bende.

NSHAPITA WA 135

Yezu udibu babishe ku lufu udi umuenekela bantu ba bungi

Mmunyi muvua Yezu mujadikile bayidi bende ne: ukavua mubishibue ku lufu?

NSHAPITA WA 136

Ku muelelu kua Mbuu wa Galela

Badi bavuluija Petelo misangu isatu mushindu udiye mua kuleja mudiye munange Yezu.

NSHAPITA WA 137

Bantu nkama bakamumona kumpala kua Pentekoste

Panyima pa dibishibua dia Yezu ku lufu ne kumpala kua kuyaye mu diulu, wakaleja bayidi bende misangu ne misangu tshivuabu ne bua kupeta ne mushindu uvuabu ne bua kuenza natshi mudimu.

NSHAPITA WA 138

Kristo ku tshianza tshia balume tshia Nzambi

Ntshinyi tshivua Yezu ne bua kuenza pavuaye muindile tshikondo tshia kuangata malu mu bianza bua kuluisha bena lukuna bende?

NSHAPITA WA 139

Yezu ulualua ne Mparadizu, ujikija ne mudimu wende

Utshidi ne bia bungi bia kuenza kumpala kua kupesha Nzambi ne Tatuende Bukalenge.

Bua kuidikija Yezu, ikala . . .

Yezu wakaleja ngikadilu muanda mukulu ivuaye utamba kuleja mu nsombelu wende mujima.

Endekse wa mvese

Enza mudimu ne endekse eu bua kupeta muaba mua udi mvese yonso ya mu Evanjeliyo idibu bakonkonone mu mukanda eu.

Tshikebelu tshia bilejilu (Nsumuinu)

Peta muaba udibu bakule bua nshapita yonso mu mukanda eu.

Amue mêyi a buprofete avua atangila Masiya

Fuanyikija malu a mu nsombelu wa Yezu ne mêyi a buprofete adi aleja mudiye Masiya ne muaba udibu baakuila mu nshapita ya mu mukanda eu.

Miaba ivua Yezu ne ivuaye mulongeshile

Aka karte kadi kaleja miaba ivua Yezu muyishe.