1. Muena Bible nnganyi?

Mu Bible mudi lumu luimpe elu: bantu nebasombe kashidi pa buloba. (Misambu 37:29) Bible mmuenza ne mikanda mikese 66. Nzambi wakakuata mudimu ne bantu ba lulamatu batue ku 40 bua kuyifunda. Mose ke uvua mufunde mikanda itanu ya kumpala, kukadi bidimu bitue ku 3500. Mukanda wa ndekelu bavua bawufunde kudi mupostolo Yone, kukadi bidimu bipite pa 1900. Malu avua bafundi ba Bible bafunde nga nganyi? Nzambi uvua muambile bafundi ba Bible malu ku diambuluisha dia nyuma muimpe. (2 Samuele 23:2) Bavua bafunde malu a Nzambi, ki ngabu to. Nunku Yehowa ke Muena Bible.​—Bala 2 Timote 3:16; 2 Petelo 1:20, 21.

2. Tshidi mua kutujadikila ne: malu adi mu Bible mmalelela ntshinyi?

Tudi tuamba ne: Bible mmukanda wa Nzambi bualu utu wamba malu, mpindieu malu au alua kuenzeka too ne mu katoba. Kakuena muntu mukuabu udi mua kuenza nanku to. (Yoshua 23:14) Anu Nzambi Wa-Bukole-Buonso ke udi mua kudianjila kumanya ne bujalame buonso malu enzekela bantu kumpala.​—Bala Yeshaya 42:9; 46:10.

Mukanda udi ufuma kudi Nzambi udi ne bua kuikala mushilangane ne mikanda mikuabu. Ke mudi Bible. Bakadi bapatule Bible miliyare ne miliyare mu miakulu nkama ne nkama. Nansha mudiye mukanda wa kale, udi wamba malu adi umvuangana ne malu malelela a sianse. Kabidi, bantu batue ku 40 bavua bafunde Bible, bavua bafunde malu adi umvuangana. * Mushindu udi Bible wakula bua dinanga, bidi bileja ne: malu adimu mmafumine anu kudi Nzambi  mulelela, bualu udi Nzambi udi ne dinanga. Bible udi ne bukole bua kushintulula bantu lelu, bua kulengeja nsombelu wabu. Malu aa adi afikisha bantu ba bungi ku ditaba ne: Bible ke Dîyi dia Nzambi.​—Bala 1 Tesalonike 2:13.

3. Bible utu ne malu kayi?

Bible udi utamba kuakula bua lumu luimpe elu: Nzambi mmulongoluele bantu malu malenga kumpala eku. Udi uleja kabidi muvua bantu bajimije diakalenga dia kusomba mu mparadizu pa buloba anu ku tshibangidilu, ne uleja mualua buloba ebu kabidi mparadizu.​—Bala Buakabuluibua 21:4, 5.

Mu Bible mudi kabidi mikenji, mêyi manene, ne mibelu. Mudi miyuki idi ileja mudi Nzambi wenzela bantu malu. Miyuki eyi idi ituleja ngikadilu ya Nzambi. Nunku, Bible udi mua kukuambuluisha bua kumanya Nzambi bimpe. Udi kabidi ukuleja tshia wewe kuenza bua kulua mulunda wa Nzambi.​—Bala Misambu 19:7, 11; Yakobo 2:23; 4:8.

4. Tshidi mua kukuambuluisha bua kumvua Bible bimpe ntshinyi?

Mukanda eu newukuambuluishe bua kumvua Bible bimpe, bualu mbumvuijamu malu anu muvua Yezu wenza. Yezu uvua ufila mvese umue ku umue, pashishe ujinguluila bantu “diumvuija dia Mifundu.”​—Bala Luka 24:27, 45.

Kakuena bintu bia bungi bidi mua kusankisha muntu bikole bu lumu luimpe ludi lufumina kudi Nzambi to. Kadi bamue bantu kabena baluitaba to. Bakuabu, ludi lubatonda. Nansha nanku, kuteketshi mu mikolo to. Bualu, bua wewe kupeta muoyo wa tshiendelele, udi ne bua kumanya Nzambi bimpe.​—Bala Yone 17:3.

 

^ tshik. 3 Bala mukanda wa Un livre pour tous.