1. Nzambi uvua mulongolole Isalele wa kale bua tshinyi?

Nzambi uvua mulongolole ndelanganyi ya Abalahama bua yenze tshisamba tshimue, yeye kubapesha mikenji. Wakasungula tshisamba tshia “Isalele,” kutshivuijaye muaba wa ntendelelu wende mulelela, kutshipeshaye dîyi diende. (Musambu 147:19, 20) Nunku, bisamba bionso bia pa buloba bivua mua kupetela diakalenga kudi tshisamba tshia Isalele.​—Bala Genese 22:18.

Nzambi wakasungula bena Isalele bua kuikalabu bamanyi anyi bantemu bende. Malu avua mafikile bena Isalele adi aleja muvuabu bapete diakalengele pavuabu batumikila mikenji ya Nzambi. (Dutelonome 4:6) Nunku ku diambuluisha dia bena Isalele, bisamba bikuabu bivua mua kufika ku dimanya Nzambi bimpe.​—Bala Yeshaya 43:10, 12.

2. Bena Kristo balelela mbalongolola bua tshinyi?

Pakapita matuku, bena Isalele bakajimija diakalenga diabu dia kuikala tshisamba tshia Nzambi, ke Yehowa kupingaja tshisumbu tshia bena Kristo pa muaba wabu. (Matayi 21:43; 23:37, 38) Nunku, bena Kristo balelela mbalue bantemu ba Yehowa pa muaba wa bena Isalele.​—Bala Bienzedi 15:14, 17.

Yezu wakalongolola bayidi bende bua kuyishabu bantu ba mu bisamba bionso ne kubavuija bayidi. (Matayi 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20) Mudimu eu udi wenda ukumbana mu matuku etu aa, a nshikidilu wa ndongoluelu wa malu mubi eu. Bua musangu wa kumpala pa buloba, Yehowa mmusangishe miliyo ya bantu ba mu bisamba bionso mu ntendelelu mulelela. (Buakabuluibua 7:9, 10) Bena Kristo balelela mbalongolola bua kukankamijangana ne kuambuluishangana. Badi ne programe wa muomumue wa dilonga malu a mu Bible mu bisangilu biabu pa buloba bujima.​—Bala Ebelu 10:24, 25.

 3. Bulongolodi bua Bantemu ba Yehowa bua matuku etu aa buakatuadija mushindu kayi?

Mu bidimu bia 1870, kasumbu kampanda ka balongi ba Bible kakatuadija kupetulula malongesha malelela a mu Bible. Bakajingulula ne: Yezu uvua mulongolole tshisumbu tshia bena Kristo bua kuyisha. Ke bualu kayi bakatuadija kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge bua Nzambi pa buloba bujima. Mu 1931, bakangata dîna dia Bantemu ba Yehowa.​—Bala Bienzedi 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Bantemu ba Yehowa mbalongolola mushindu kayi?

Mu bidimu lukama bia kumpala, kasumbu kaludiki kavua kalombola bisumbu bia bena Kristo. Kasumbu aka kavua kitaba Yezu bu Mfumu wa tshisumbu. (Bienzedi 16:4, 5) Bia muomumue lelu, Bantemu ba Yehowa pa buloba bujima mbalombola kudi Kasumbu Kaludiki. Kasumbu aka nkenza ne bakulu bakadi bamanye malu a bungi. Kadi katangila midimu itu yenzeka mu biro bia Bantemu ba Yehowa bitu ne mudimu wa dikudimuna, dipatula ne diabanya mikanda ya kulonga nayi Bible mu miakulu mipite pa 600. Nunku, Kasumbu kaludiki kadi kafila ngenyi ne mibelu ya mu Bible bua kukankamija ne kulombola bisumbu bipite pa 100 000 bidi pa buloba bujima. Mu tshisumbu tshionso mudi bantu balume badi bakumbaje malu kampanda; badi bababikila ne: bakulu anyi batangidi. Bantu aba badi balama mikoko ya Nzambi ne dinanga dionso.​—Bala 1 Petelo 5:2, 3.

Bantemu ba Yehowa mbalongolola bua kuyisha lumu luimpe ne kuvuija bantu bayidi ba Yezu. Anu bu bapostolo, tudi tuyisha bantu ku nzubu ne ku nzubu. (Bienzedi 20:20) Tudi kabidi tulomba bantu badi banange malu a Nzambi ne muoyo umue bua kulonga nabu Bible. Kadi Bantemu ba Yehowa kabena amu bulongolodi patupu to. Tudi mu dîku didi ne Tatu muimpe udi ne dinanga dia bungi. Tudi bana ba muntu, tutu tuambuluishangana. (2 Tesalonike 1:3) Bu mudibu balongolole batendeledi ba Yehowa bua kusankisha Nzambi ne kuambuluisha bantu bakuabu, bobu ke dîku didi ne disanka dilelela pa buloba apa.​—Bala Misambu 33:12; Bienzedi 20:35.