Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Kuenaku musue kupeta mandamuna a nkonko eyi anyi?

Kuenaku musue kupeta mandamuna a nkonko eyi anyi?

NNKONKO kayi? Nnkonko minene itu bantu batamba kudiela. Tangila imue ya kudiyi:

  • Nzambi utu mutunange anyi?
  • Makenga ne mvita nebijike anyi?
  • Padi muntu ufua utu uya penyi?
  • Netumonaku kabidi bantu batudi bafuishe anyi?
  • Ndi mua kuenza tshinyi bua Nzambi kuteleja masambila andi ngenza?
  • Mmunyi mundi mua kupetaku panyi disanka?

Neupetele mandamuna a nkonko eyi penyi? Kudi mikanda ne bantu ba bungi batu bateta kuandamuna nkonko eyi. Kadi mandamuna a mikanda eyi anyi a bantu badi batendelela ne a bapastere atu abengangana. Amue atu mimpe anu bua tshitupa tshîpi, bikengela kuashintulula padi matuku apita.

Kadi kudi mukanda udi wowu ne mandamuna malelela. Mmukanda utu wamba malu anu malelela. Umue musangu, Yezu wakakula bua mukanda eu pavuaye usambila Nzambi. Wakambila Nzambi ne: ‘Dîyi diebe mbulelela.’ (Yone 17:17) Tutu tubikila Dîyi adi lelu ne: Bible anyi Mukanda wa Nzambi. Mu mabeji adi alonda, neumone mudi Mukanda wa Nzambi wandamuna bimpe nkonko eyi. Tudi bangate anu malu makese tshianana.

Nzambi utu mutunange anyi?

Muntu munkatshi mua bantu

BANTU BATU BADIELA LUKONKO ELU BUA TSHINYI? Malu mabi ne tshikisu bidi tente pa buloba. Mu bitanda bia bungi badi balongesha ne: ntatu yonso itudi nayi mmalu akavua Nzambi mulongolole.

MUKANDA WA NZAMBI UDI WAMBA TSHINYI? Ki Nzambi utu wenzeja malu mabi to. Bualu Yobo 34:10 udi wamba ne: ‘Nzambi kêna mua kuenza bibi to! Wa Bukole Buonso kêna mua kukengesha muntu to!’ (MMV) Nzambi mmusue kutuenzela malu mimpe be! Ke bualu kayi Yezu wakatulongesha bua kusambila ne: ‘Tatu wetu udi mu diulu, Bukalenge buebe bulue. Benze pa buloba muudi musue bu mudibu benza mu diulu.’ (Matayo 6:9, 10) Nzambi mmuitabe too ne bua kudikengesha anu bua kutuenzela malu malenga kumpala eku. Kabiena bileja ne: mmutunange bikole anyi?—Yone 3:16.

Tangila kabidi Genese 1:26-28; Yakobo 1:13; ne 1 Petelo 5:6, 7.

Makenga ne mvita nebijike anyi?

Basalayi

BANTU BATU BADIELA LUKONKO ELU BUA TSHINYI? Bantu ba bungi batshidi anu bafua mu mvita. Ntatu itu itukuata tuetu bonso.

MUKANDA WA NZAMBI UDI WAMBA TSHINYI? Nzambi mmulaye ne: neajikije mvita ne ntatu yonso idi pa buloba. Pikala mbulamatadi wa Nzambi nkayende muangate malu mu bianza, bantu ‘kabakulonga lungenyi lua kuluangana nalu mvita kabidi to,’ bualu ‘nebandamune miele ya mvita, ishale nkasu.’ (Yeshaya 2:4, MMV) Nzambi neajikije ntatu ne makenga onso. Bible udi utuambila ne: ‘Nzambi neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu; ne lufu kaluena luikalaku kabidi; madilu kaena ikalaku kabidi, nansha muadi, nansha kanyinganyinga kabidi; malu a kale [bu mudi ntatu ne makenga adiku lelu eu] akumuka.’—Buakabuluibua 21:3, 4.

Tangila kabidi Musambu wa 37:10, 11; 46:9; ne Mika 4:1-4.

Padi muntu ufua utu uya penyi?

Nkita

BANTU BATU BADIELA LUKONKO ELU BUA TSHINYI? Mu bitanda bia bungi batu balongesha ne: anyima wa muntu utu ushala ne muoyo padi muntu ufua. Bamue bantu batu bamba ne: bafue badi mua kutukengesha; bakuabu bamba ne: Nzambi utu wosha bantu babi mu mudilu.

MUKANDA WA NZAMBI UDI WAMBA TSHINYI? Bafue kabatu ne muoyo to: kabatu bumvua, kabatu bamona, kabatu bakula anyi bela meji to. Muambi 9:5 udi wamba ne: ‘Bafue kabena bamanye bualu bumue.’ Bu mudi bafue kabayi bamanye bualu, kabayi bumvua anyi benza bualu nansha bumue, kabena mua kutukengesha anyi kutuambuluisha to.—Musambu 146:3, 4.

Tangila kabidi Genese 3:19 ne Muambi 9:6, 10.

Netumonaku kabidi bantu batudi bafuishe anyi?

Muana mubungame bua lufu lua mulela wende

BANTU BATU BADIELA LUKONKO ELU BUA TSHINYI? Tutu basue kuikala tumona bantu bonso batutu banange. Ke bualu kayi tutu basue kubamona kabidi nansha bobu bamane kufua.

MUKANDA WA NZAMBI UDI WAMBA TSHINYI? Nzambi neajule ba bungi ba ku bantu badi bafue. Yezu wakamba ne: ‘Badi mu nkita nebajuke.’ (Yone 5:28, 29) Anu bu muvua Nzambi musue katshia kuonso eku, bantu bajulaye nebasombe pa buloba ebu kadi bumane kulua mparadizu. (Yeshaya 65:21-25) Bantu bimpe nebikale ne bukole bua mubidi tumatuma, nebapete muoyo wa tshiendelele. Mukanda wa Nzambi udi wamba ne: ‘Bantu bimpe nebapiane buloba, nebasombemu tshiendelele.’—Musambu 37:29.

Tangila kabidi Yobo 14:14, 15; Luka 7:11-17; ne Bienzedi 24:15.

Ndi mua kuenza tshinyi bua Nzambi kuteleja masambila andi ngenza?

Muntu usambila

BANTU BATU BADIELA LUKONKO ELU BUA TSHINYI? Mu bitanda bionso, bantu batu basambila. Kadi ba bungi batu bamona ne: Nzambi katu ubandamuna to.

MUKANDA WA NZAMBI UDI WAMBA TSHINYI? Pakalongesha Yezu bantu mushindu wa kusambila, wakamba ne: kanuakudi “biakulakula” bu mudi bamue bantu badi bakula ‘mêyi a bungi.’ (Matayo 6:7) Nanku katuena mua kuambulula masambila kampanda makuata ku muoyo to. Tuetu basue bua Nzambi atuteleje, tusambilayi mushindu udiye munange. Nunku mbimpe kuanji kumanya malu adiye musue. Yone wa kumpala 5:14 udi wamba ne: ‘Bitualomba Nzambi tshintu tshionso bu mu disua diende, yeye udi utumvuila.’

Tangila kabidi Musambu wa 65:2; Yone 14:6, 14; ne 1 Yone 3:22.

Mmunyi mundi mua kupetaku panyi disanka?

Mamu ubala Bible bua kupeta disanka

BANTU BATU BADIELA LUKONKO ELU BUA TSHINYI? Bantu ba bungi batu bela meji ne: bua kuikala ne disanka, mbimpe kuikala ne makuta, kuenda lumu anyi kuikala ne mpala muimpe. Kadi nansha mutubu bakeba bintu bisatu ebi, kabatu bapeta disanka to.

MUKANDA WA NZAMBI UDI WAMBA TSHINYI? Yezu udi utuleja mutudi mua kupeta disanka mu mêyi ende aa: ‘Badi bateleja dîyi dia Nzambi, badi badilama, badi ne disanka.’ (Luka 11:28) Bua tuetu kuikala ne disanka dilelela, tudi ne bua kuanji kukumbaja dijinga dietu dinene dia kumanya Nzambi ne malu adiye mulongolole bua kutuenzela. Malu aa adi mu Bible. Kumanya malu aa nekutuambuluishe bua kumanya bintu bidi ne mushinga menemene ne bidi kabiyi nawu. Tuetu tulonda tshidi Bible utuambila patudi tukeba tshia kuenza anyi patudi tuenza malu, netuikale ne disanka.

Tangila kabidi Nsumuinu 3:5, 6, 13-18 ne 1 Timote 6:9, 10.

Aa ke mandamuna adi Bible ufila bua nkonko isambombo eyi; kadi ki ngonso to. Udi musue kumanya malu makuabu anyi? Newikale ne dijinga edi anu wewe mumanye ne: bidi bikengela wewe kumanya bikole malu a Nzambi. Kudi kabidi nkonko bu mudi eyi: ‘Pikala Nzambi mutunange, bua tshinyi mmulekele malu mabi bungi nunku mutantshi bule nunku? Malu a mu dîku dianyi adi mua kulengela munyi?’ Mukanda wa Nzambi udi wandamuna bimpe nkonko eyi ne nkonko mikuabu ya bungi kabidi.

Kadi pabi bantu ba bungi kabatu bakeba mandamuna adi Bible ufila to. Batu bamba ne: Bible mmunene, mmukole bua kumumvua. Kadi kuenaku musue bakuambuluishe bua kupeta mandamuna aa mu Bible anyi? Kudi bintu bibidi bidi Bantemu ba Yehowa basue kukuambuluisha nabi.

Tshia kumpala, ke mukanda wa Bible utu ulongesha tshinyi menemene? Mbawenze bua kuambuluisha bantu badi kabayi ne dîba dia bungi bua kumonabu mudi Bible wandamuna nkonko minene itubu badiela. Tshintu tshibidi ke programe wa kulonga Bible kuyi ufuta makuta. Ntemu wa Yehowa udi pamue nuenu udi mua kulua kukutangila ku nzubu anyi muaba uudi musue bua kupitshisha nebe minite mikese lumingu luonso bua kuyikila nebe malu a mu Mukanda wa Nzambi. Bantemu mbalonge Bible ne bantu bapite bungi mushindu eu. Bantu ba bungi mbafike ku diambila Bantemu ne: “Ki bulelela ebu!”

Kakuena tshintu tshidi tshipite malongesha aa to! Malongesha malelela a mu Bible aa adi atuambuluisha bua kubenga kuikala ne buôwa bua tshianana, kuikala ne bitabataba anyi kubuejakaja malu. Malongesha aa adi atuleja malu malenga adi matuindile kumpala eku, atupesha disanka ne atuleja bua tshinyi tudi ne muoyo. Yezu wakamba ne: ‘Nenumanye kabidi bualu bulelela, ne bualu bulelela nebunupe budishikaminyi.’—Yone 8:32.

1. Tatu ulonga malu a mu Bible ; 2. Mamu ulonga malu a mu Bible

Manya malu makuabu

PROGRAME WA DILONGA DIA BIBLE

Bua tshinyi kulonga Bible?

Bible mmuambuluishe bantu ba bungi pa buloba bujima bua kupeta mandamuna a nkonko ya mushinga idi itangila muoyo wetu. Udiku musue pebe kupeta mandamuna aa anyi?